پایان نامه ارشد درباره ویژگی‌های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی

دانلود پایان نامه

در این پژوهش آلفای کرونباخ در سطح نسبتاً خوبی قرار دارد که معادل 813/0 میباشد.
که در این فرمول داریم :
واریانس هر یک از سؤالات
واریانس کل پرسشنامه
3-12) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به این که در این پژوهش از روش سلسله مراتبی استفاده گردیده به این منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارآماری SPSSاستفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است در سطح توصیفی از فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و سایرآماره ها استفاده شده است و در بخش استنباطی از آزمونهای آماری مناسب استفاده شده است . در این پژوهش با توجه به نحوه سنجش سؤالات جهت بررسی فرضیات پژوهش ، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است ، در این آزمون که برای بررسی برابری میانگین یک جامعه با یک عدد یعنی آزمون مورد استفاده قرار می گیرد از آماره استفاده خواهد شد ، اگر مقدار قدر مطلق این آماره از داده شده در جدول آزمون t بزرگتر باشد فرض را رد میکنیم و در غیر اینصورت فرض صفر آماری پذیرفته می گردد . در این پژوهش به جای آنکه مقدار t با عدد بدست آمده در جدول مقایسه گردد از متغیری بنام سطح معنی داری استفاده می شود ، در صورتی که سطح معنی داری بدست آمده از تحلیل داده ها از میزان خطای مجاز 05/0 کوچکتر باشد فرض صفر آماری را رد می نمائیم و در غیر اینصورت فرض صفر آماری پذیرفته می گردد ، آزمون آنالیز واریانس آزمون دیگری است که برای بررسی فرضیه هااز آن استفاده می شود.
3-12-1) آمار توصیفی
به منظور محاسبه فراوانی و نظر پاسخگویی برای هر یک از سوالات از آمار توصیفی شده است همچنین از نمودارهای میله ای در بخش مشخصات دموگرافیک ،جهت نمایش چگونگی پراکنش نظرات استفاده شده است .
3-12-2) آمار استنباطی
در تحلیل واریانس به بررسی و تحلیل تفاوت بین بیش از دو میانگین نمونه ای پرداخته می شود . تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هایی افراز کرد . هر مولفه به دلیلی قابل تشخیص بوده ، می توان آن را به یک منبع انحراف نسبت داد . به علاوه ، یک مولفه ، انحراف حاصل از عاملهای کنترل نشده و خطاهای تصادفی مربوط به اندازه های پاسخها را نشان می دهد . چنانچه تحلیل واریانس بر اساس مشاهداتی که بر مبنای معیار واحدی طبقه بندی شده اند ، صورت گیرد آن را تجزیه واریانس یک عامله گویند ولی اگر بر روی مشاهداتی که بر اساس دو معیار طبقه بندی شده اند صورت گیرد آن را تحلیل واریانس دو عامله گویند.(آذر ،1383).
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1)مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش ، با توجه به نوع تحقیق ، مسئله تحقیق ، ماهیت فرضیهها ، نوع نظریهسازی ، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و … متفاوت هستند ، ولی با این وجود میتوان بیان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند . از این منظر ، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش ، فرآیندی چند مرحلهای است ، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند ؛ خلاصه ، کدبندی ، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند ، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید . در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد : ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها ؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی، 1387) .
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه ، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است . به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است ، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است . در ادامه فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند . گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است ، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی ، رعایت و بازنگری شدهاند.
4-2) بخش اول : آمار توصیفی
4-2-1) ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخدهندگان
مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع شیمیایی و محاسبه

جستجو در سایت ما :


اطلاعات توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامه این پژوهش ، از نظر جنسیت ، سن ، تحصیلات ،سابقه بیمه درجداول زیر خلاصه شدهاند :
4-2-2) جنسیت
با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی داده ها مشاهده می گردد از 372 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 195 نفر معادل 4/52 درصد از کل نمونه زن و 177 نفر معادل 6/47 درصد از کل نمونه مرد میباشند.
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد