پایان نامه ارشد درباره پوشش گیاهی و مورفولوژی

دانلود پایان نامه

Family: Lacertidae Arnold.1989
Subfamily: Lacertinae
Genus: Lacerta
Species: Lacerta strigata
1-22- خصوصیات خانواده لاسرتیده (Lacertidae)
اولین بار آرنولد در سال 1973 بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی، طبقهبندی در این خانواده را انجام داد. سپس مجدداً این طبقه بندی را بر اساس جغرافیای زیستی کامل کرد که حاصل آن ارائه کلادوگرامی است که در آن نحوه تکامل این خانواده ارائه شده است که متناسب با نحوه رشد و نمو آنها می باشد. جنسهایی که در ایران وجود دارند، به نظر میرسد که انواع سازش یافته ای از نمونه های اتیوپی و کشور صحرا باشد. همه جنسهای ایرانی به یک کلاد با تاکسونهای جدید تعلق دارند که از یک نوع قدیمی و اجدادی به نام L.jayakari مشتق شدهاند (Anderson,1999). در این خانواده اندامهای حرکتی رشدیافته و دارای دمی بلند و شکننده هستند. معمولاً کمی تفاوت بین فلسهای ناحیه سر با بدن وجود دارد در اکثر آنها پلک متحرک وجود دارد. اکثرا زمین زی و حشره خوار هستند. در اکثرنواحی دیده میشوند و در فلات ایران تا کنون حدود 40 گونه از آنها گزارش شده است (Rastegar Pouyani. et al., 2008)
مشخصات: در این خانواده استخوان پیش آرواره بالا و آهیانه منفرد است، استخوانهای بینی و پیشانی زوج میباشند، قوس پشت چشمی و پشت پیشانی صدفی به خوبی تکامل یافتهاند. صفحات سر بزرگ، متقارن و بدن پوشیده از فلسهایی است که همدیگر را پوشانده اند. فلسهای شکمی از نظر شکل با فلسهای پشت متفاوت و بزرگتر از آنها میباشند. زبان تخت و بلند و در قسمت جلو عمیقاً دو شاخه شده و در بالا بوسیله برجستگیهای فلس مانند یا چین عرضی پوشیده شده است. دم براحتی قطع میشود و خاصیت اتوتومی دارد. اندامهای حرکتی بخوبی توسعه یافتهاند. منافذ رانی در اغلب آنها وجود دارد. دندانها ممکن است روی استخوان کام وجود داشته باشند یا به حاشیه داخلی آرواره چسبیده باشند (پلورودنت) و در پایه توخالی هستند. پلکها بخوبی توسعه یافتهاند. به جز جنس Ophisops سوراخ گوش کاملاً مشخص میباشد .این خانواده دارای حدودا 20 جنس و 150 گونه میباشد (Anderson,1990).
پراکندگی: در افریقا (به جز ماداگاسکار) اروپا، آسیا، جزایر هند شرقی گستردهاند. این خانواده در ایران دارای جنس میباشد (Anderson,1990).
1-23- خصوصیات جنسLacerta
 
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره شبکه های عصبی مصنوعی و اتصالات بین نرون ها

Lacerta  جنسی از مارمولک های خانواده Lacertidae  می باشد.این جنس بسیار متنوع بوده و دارای حدود 40 گونه می باشد.اولین اعضای شناسایی شده ی این جنس از فسیل های دوره ی میوسن پیشین کشف شده اند که از نظر آناتومی از مارمولک های سبز امروزی از قبیل Lacerta viridis  غیر قابل تشخیص می باشند ( http://en.wikipedia.org).
1-24- خصوصیات گونهی Lacerta strigata
نام علمی: Lacerta strigata
نام انگلیسی: Caspian green lizard
نام فارسی: لاسرتای سبز خزری (سوسمار سبز خزری)

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر آمدگی؛ پلاکهای کمی متوازیالاضلاع با شکافهایی بین ردیفهای طولی، حاشیه ای عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه روی هم و در 6 (بندرت8) ردیف طولی قرار گرفتهاند. 37 تا 49 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت؛ 17 تا 21 منفذ رانی؛ ردیف منافذ رانی تا زانو میرسند. معمولاً کمتر از 20 فلس گوشی و پنجمین سپر چانهای همیشه بخوبی رشد کرده است. یقه کاملاً ارهای شکل؛ معمولاً 2 فلس عقب بینی؛ 25 تا 29 صفحه زیر انگشت چهارم موجود است.
رنگ آمیزی: جوانها قهوهای زیتونی روشن؛ با خطی روشن از ناحیه فوق آروارهای تا اندامهای حرکتی عقبی, و همچنین با خطهای روشن میانی پشتی و جانبی پشتی (در کل 5 نوار روی بدن) بالغها بدون خط یا خالهای روشن؛ ناحیه پشتی سبز؛ یکدست با خالهای سیاه؛ در جمعیتهای نواحی پست زیر کنارههای سر, گلو,گردن و پهلوهای بدن آبی؛ اندامهای حرکتی عقبی و دم (اغلب ناحیه خارجی) روشن تا قهوهای خاکستری؛ 3 خط روی بدن؛ ناحیه پشتی با نقاط کوچک و ریز سیاه؛ نرهای بالغ در نواحی کوهستانی روی چانه، گلو و کناره های گردن آبی
زیستگاه: نواحی خزری و مدیترانهای، تپههای ماسهای و شنزارهای سواحل دریا, مرداب و یا رودخانهها, با پوشش گیاهی استپی و اغلب بوتهای.

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدل‌سازی و جمع‌بندی

جستجو در سایت ما :


عادات و رفتار: روز فعالند، مخصوصا در اواسط روز؛ در لابلای بوتهها و چمنزارها فعالیت میکنند. زیر بوتهها، سنگها، لابلای توده سنگها، حفرهها و شکافها مخفی میشوند. بعضی اوقات لانههایی را درون ماسهها به عمق 40 تا 60 سانتیمتر حفر میکنند. در موقع احساس خطر به سرعت میدوند و در میان گیاهان پنهان میشوند. از بندپایان مختلف نظیر راست بالان، بال پولکیها، قاب بالها، گوشخیزکها، عنکبوتها، هزارپایان و نیز نرمتنان تغذیه میکنند. از اردیبهشت تا تیر ماه جفت گیری میکنند و 6 تا 11 تخم در ماههای خرداد تا مردادماه میگذارند. اغلب مادهها در سال 2 بار تخم گذاری میکنند. تخمها پس از 6 هفته باز میشوند. سوسمارهای جوان در 22 تا 23 ماهگی بالغ و قادر به جفت گیری میشوند.
پراکندگی جهانی: ترکمنستان، ایران، ارمنستان تا جنوب غربی روسیه، ترکیه
اندازه: نوک پوزه تا مخرج 102 میلیمتر، دم 202 میلیمتر
ملاحظات: این گونه در ایران از پایین تر از سطح دریا تا ارتفاع حدود 1800 متری یافت شده است. محل نمونه تیپیک از روسیه، کراسنووودسک واقع در شمال قفقاز میباشد (بهنیافر، 1393).
1-25- اهداف تحقیق