پایان نامه ارشد رایگان درباره اندازه گیری، نرم افزار، رگرسیون