پایان نامه ارشد رایگان درباره رگرسیون، تجزیه واریانس، نقطه تقاطع

نوامبر 30, 2018 0 Comments

با توجه به مقادیر GCA لاینهای P10 و P7 به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد روز تا متوسط گلدهی داشتند (جدول4-2).والد P10در تعداد روز تا شروع گلدهی نیز بیشترین تاثیر را در افزایش این صفت داشت که نشان از تاثیر بیشتر این والد در انتقال این صفت می باشد.تلاقی هایP9*P3و P3*P7 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد روز تا متوسط گلدهی را دارند.بنا براین از هیبریدهای حاصل از تلاقی P3*P7 نیز می توان برای اصلاح صفت زود رسی استفاده کرد.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 63/72 و80/73می باشدجدول (4-3) که نشان دهنده 11% هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر برای صفت تعداد روز تا متوسط گلدهی در تلاقی P3*P9 و کمترین مقدار آن در تلاقی P7*P10 مشاهده شد.
با توجه به نحوه پراکنش والدین در اطراف مبدا مختصات (شکل 4-2 )می توان گفت که والد P3 دارای بیشترین ژنهای مغلوب در کنترل این صفت می باشد و والد ین P5 و P7بیشترین ژنهای غالب برای کنترل این صفت را دارند ووالدین P9و P10حالت حد واسط این دو را دارند.
شکل ‏4–2: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفات تعداد روز تا متوسط گلدهی. Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند.
4-3 تعداد روز تا پایان گلدهی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در هر دو سطح آماری5/0 و1 درصد معنی دار است که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد.با توجه به این که نسبت GCA/SCA برای این صفت معنی دارا ست اثرات افزایشی در کنترل این صفت تاثیر دارند. متوسط درجه غالبیت 55/1 (جدول 4-3) وبا توجه به اینکه خط رگرسیونی نمودار Wr را در قسمت زیر منحنی در قسمت منفی قطع کرده است حاکی از آن است این صفت تحت کنترل اثرات فوق غالبیت قرار دارد.مقادیر GCA نشان داد لاینهای P4 و P7 به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد روز تا پایان گلدهی داشتند (جدول 4-2). نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP10*P6و P2*P10 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد روز تاپایان گلدهی را دارند.بنابراین هیبرید های حاصل از تلاقی P2*P10 زود تر از تمامی هیبرید ها دوره گلدهی خود را به پایان می رسانند و از آنها می توان در پروژهای اصلاحی برای انتقال این صفت استفاده کرد.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 46/81 و60/83 می باشد (جدول 4-3) که نشان دهنده 21% هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P4*P8 و کمترین مقدار آن در تلاقی P2*P10مشاهده شد.علاوه برآن والد P6دارای بیشترین آللهای مغلوب و والد P5 دارای بیشترین آلل ها غالبمی باشد.
شکل‏4–3:خطرگرسیون Wr-Vr برای صفت تعداد روز تا پایان گلدهی . Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10 می باشند.
جدول ‏4–2: مقادیر ترکیب پذیری عمومی لاین های اینبرد گلرنگ برای برخی صفات مورد بررسی با استفاده از تلاقی دای آلل.
والدین
تعداد روز تا شروع گلدهی
شروع
تعداد روز تا متوسط گلدهی
تعداد روز تا پایان گلدهی
ارتفاع تا اولین شاخه فرعی
تعداد شاخه فرعی
P1
1-
14/0-
21/0
69/0
6/0-
P2
08/1
41/0
92/0
73/0
84/0
P3
14/0
27/0
32/0
61/1-
85/0
P4
11/0
41/1
51/1
76/3-
75/0-
P5
29/1-
34/1-
2/0-
27/3-
74/0
P6
18/0-
41/0
12/0-
26/2-
1/0-
P7
26/1-
12/2-
94/1-
76/2-
82/0-
P8
43/0
27/1-
68/0-
27/0-
11/0
P9
63/0
3/0
57/0-
42/1-
51/0
P10
37/2
12/1
58/0
54/0
75/0-
ادامه جدول 4-2.
والدین
تعداد طبق
ارتفاع کل
وزن صد دانه
متوسط عملکرد بوته
P1
43/4-
51/2
42/0-
62/1
P2
39/3
03/4
10/0-
68/3
P3
54/3
58/0
02/0-
62/1
P4
5/3
69/2
08/0-
67/3
P5
76/0-
72/3-
12/0
2/0
P6
94/0-
27/0-
14/0
17/0-
P7
98/3-
06/0
18/0
58/5-
P8
2/2-
6/2-
15/0
91/0-
P9
02/2-
16/3-
08/0
32/2-
P10
94/2
16/1-
08/0-
28/2
4-4 ارتفاع تا اولین شاخه فرعی
معنی دار شدن GCA و SCA برای صفت ارتفاع تا اولین شاخه فرعی نشان می دهد که هر دو عامل اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت نقش دارند جدول (4-1). همچنین معنی دار شدن GCA/SCA ( جدول4-1) موثر بودن اثرات افزایشی در کنترل این صفت را نشان می دهد.
متوسط درجه غالبیت 48/1 (جدول 4-3)نشان می دهد اثرات غالبیت در کنترل این صفت نقش دارند.همچنین با توجه به اینکه خط رگرسیون نمودار کواریانس نتاج- والد را در قسمت منفی قطع کرده است استنباط می شود که صفت بیشتر تحت تاثیر اثرات فوق غالبیت قرار دارد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P4 و P5 به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش ارتفاع تا اولین شاخه فرعی را داشتند (جدول4-2). نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP4P2*و P1*P4 به ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع تا اولین شاخه فرعی را دارند.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 11/15و66/20می باشد(جدول 4-3) که نشان دهنده 55% هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P3*P4 ، و کمترین مقدار آن در تلاقی P3*P6 مشاهده شد.علاوه بر آن والدP6 دارای بیشترین آللهای مغلوب و والد P8 دارای بیشترین آلل غالب می باشد.
4-5 تعداد شاخه فرعی
نتایج تجزیه واریانس برای فاصله تعداد شاخه فرعی نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در هر دو سطوح آماری 5/0و 1 درصد معنی دار است که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد جدول (4-1) . همچنین معنی دار شدن GCA/SCA ( جدول4-1) نشان می دهد سهم اثرات افزایشی در کنترل این صفت قابل توجه است.
متوسط درجه غالبیت 28/2(جدول 4-3) نشان از وجود اثرات غالبیت در کنترل این صفت دارد.این مقدار درجه غالبیت برای این صفت قابل توجه است و نشان می دهد اثرات غیر افزایشی سهم بیشتری در کنترل این صفت دارند.همچنین با توجه به اینکه خط رگرسیون منحنی Wr را در قسمت منفی و پایین منحنی قطع کرده است تایید کننده وجود اثرات فوق غالبیت در کنترل این صفت می باشد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P3 و P7 به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد شاخه فرعی داشتند (جدول4-2).بنابر این والد P3به عنوان والدی موثر در افزایش تعداد شاخه های فرعی می باشد و از آن می توان برای افزایش تعداد شاخه فرعی در پروژه های اصلاحی بهره برد. نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP8*P2و P5*P6 به ترتیب بیشترین و کمترین ترکیب پذیری خصوصی را دارند.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 53/12و26/13می باشد (جدول 4-3) که نشان دهنده 73/0%هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P2*P8 و کمترین مقدار آن در تلاقی P5*P6 مشاهده شد.
پراکنش والدین نسبت به مبدا مختصات نشان می دهد والد P5بیشترین ژنهای مغلوب و والدهای P6،P1 و P8 دارای بیشترین ژنهای غالب در کنترل این صفت هستند.
شکل ‏4–5: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفت تعداد شاخه فرعی در بوته Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند .
4-6 تعداد طبق در بوته
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در هر دو سطوح آماری5/0و 1 درصد معنی دار است،که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد.
باتوجه به اینکه نسبت GCA/SCA برای این صفت معنی دار است مشخص می گردد که اثرات افزایشی نیز در کنترل این صفت نقش موثری دارند و متوسط درجه غالبیت 89/1 (جدول 4-3) ، نیز نشان از وجود اثرات غالبیتدر کنترل این صفت دارد.همچنین نقطه تقاطع خط رگرسیون با نمودار Wr در قسمت مثبت قرار دارد که نشان می دهد صفت بیشتر تحت کنترل اثرات افزایشی قرار دارد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P3و P1به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد طبق در بوته داشتند (جدول 4-2)بنابراین والد P3والد موثری در انتقال صفت تعداد طبق به نتاج می باشد و از آن می توان برای انتقال این صفت استفاده کرد. نتایج SCAنشان می دهد که هیبرید های حاصل از تلاقی هایP1*P2دارای بیشترین تعداد طبق در بوته وتلاقی هایP2*P4کمترین تعداد طبق در بوته را دارند.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 94/38 و 06/38 می باشد(جدول 4-3) ، که نشان دهنده 8 % هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P1*P2 و کمترین مقدار آن در تلاقی P1*P10 مشاهده شد.
با توجه به نحوه پراکنش والدین می توان اظهار داشت والد P1بیشترین تعداد ژنهای مغلوب و والد P7بیشترین ژنهای غالب را دارا می باشد و والدP6 و والد های P9 وP3 حالت حد واسط بین ژنهای مغلوب و غالب را دارند.
شکل ‏4–6: رگرسیون Wr-Vr برای صفت تعداد طبق در گیاه W=aVr + b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند.
4-7 ارتفاع کل گیاه
مقدار GCA و SCA برای این صفت نیز در سطوح آماری 5/0و 1 درصد معنی دار است که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد.همچنین معنی دار شدن GCA/SCA ( جدول4-1) سهم قابل توجه اثرات افزایشی در کنترل این صفت را نشان می دهد.
متوسط درجه غالبیت 96/1 (جدول 4-3) و قطع کردن خط رگرسیونی منحنی کواریانس نتاج – والد در قسمت بالای منحنی سهم بیشتر اثرات افزایشیدر کنترل این صفت را نشان می دهد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P2و P5به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش ارتفاع کل داشتند (جدول4-2). بنا براین اگر به دنبال افزایش ارتفاع گیاه در پروزه های اصلاحی هستیم ،می توان از والد P2برای انتقال این صفت استفاده کرد .نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP2*P4 ،P3*P6 ، به ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع کل را دارند.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 97/67 و 10/68 می باشد (جدول 4-3) ،که نشان دهنده 13% هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقیP2*P4، و کمترین مقدار آن در تلاقی P3*P6 مشاهده شد.
با توجه به پراکنش والدین در نمودار کواریانس نتاج والد والد P2 دارای بیشترین ژنهای مغلوب و والد P8دارای بیشترین ژنهای غالب می باشد و والد های P1، P5، P7 دارای ژنهای حد واسط هستند.
شکل ‏4–7: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفت ارتفاع گیاه .Wr=aVr +br، Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند.
4-8 وزن صد دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در سطح آماری 5/0و 1 درصد معنی دار است ،که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *