پایان نامه ارشد رایگان درباره رگرسیون، تجزیه واریانس

نوامبر 30, 2018 0 Comments

همچنین معنی دار شدن GCA/SCA ( جدول4-1) موثر بودن اثرات افزایشی در کنترل این صفت را نشان می دهد درجه غالبیت 31/1 (جدول 4-3) برای صفت وزن صد دانه نیز نشان از وجود اثرات غالبیت در کنترل این صفت دارد.
منحنی Wr در قسمت پایین منحنی بوسیله خط رگرسیون قطع شده است که نشان می دهد صفت بیشتر تحت تاثیر اثرات فوق غالبیت قرار دارد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P7 و P1به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش وزن صد دانه داشتند (جدول 4-2) نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی های P4*P8 ،P6*P7 ، به ترتیب بیشترین و کمترین وزن صد دانه را دارند.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 62/4و 43/4می باشد (4-3) ، که نشان دهنده 19% هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقیP6*P8 ، و کمترین مقدار آن در تلاقی P1*P10مشاهده شد.
با توجه به نحوه پراکنش والدین نسبت به مبدا مختصات در نمودار کواریانس نتاج والد می توان گفت که والد P10 بیشترین ژن های مغلوب و والدP1 بیشترین ژنهای غالب را دارد. و والد های P2 وP3دارای ژنهای حد واسط می باشد.
شکل ‏4–8: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفت وزن صد دانه Wr=aVr + b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند.
4-9 عملکرد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در سطح آماری 5/0و 1 درصد معنی دار است،که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد.
همچنین معنی دار شدن GCA/SCA ( جدول4-1)، نشان میدهد اثرات افزایشی نقش موثری در کنترل این صفت دارند. متوسط درجه غالبیت 62/10(جدول 4-3) ، نشان از وجود اثرات غالبیت در کنترل این صفت دارد . قطع شدن منحنی Wr در قسمت منفی بوسیله خط رگرسیونی نشان می دهد صفت بیشتر تحت کنترل اثرات فوق غالبیت قرار دارد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P2 و P7به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش عملکرد در واحد بوته داشتند (جدول 4-2) که نشان می دهد والد P2بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد داشته است و بهترین والد برای افزایش عملکرد در نتاج می باشد.
نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی های P1*P2 ،P2*P3 ، به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد در واحد بوته را دارند. بنابراین هیبرید های حاصل ازتلاقی های P1*P2دارای بیشترین عملکرد هستند و می توان آنها را به عنوان بهترین هیبرید در صفت عملکرد انتخاب کرد.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب 68/41و 78/35 می باشد(جدول 4-3) ،که نشان دهنده 59 % هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقیP6*P10 ، و کمترین مقدار آن در تلاقی P1*P9مشاهده شد.
والد P10 دارای بیشترین ژنهای مغلوب و والد های P9و P4 بیشترین ژنهای غالب را دارند.
شکل ‏4–9: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفت عملکرد . Wr = aVr + b، Wr(کواریانس نتاج
–والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تاP10 می باشند.
جدول ‏4–3: برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مورد بررسی در تلاقی دای آلل لاینهای اینبرد گلرنگ
پارمترهای ژنتیکی
تعداد روز تا شروع گلدهی
تعدادروز تا متوسط گلدهی
تعداد روز تا پایان گلدهی
ارتفاع تا اولین شاخه فرعی
تعداد شاخه فرعی
واریانس GCA
63/1
04/1
15/1
93/4
59/0
واریانس SCA
67/7
75/3
10/6
93/60
42/]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *