پایان نامه ارشد رایگان درباره مورفولوژی، چند متغیره، عوامل محیطی