پایان نامه اسید لاکتیک خون و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه

3-5-2- نحوه اجرای برنامه گرم کردن


به منظور بررسی تأثیر متغیر مستقل بر وابسته تحقیق برنامه گرم کردن با زمان 20 دقیقه ای و برنامه ترکیبی شامل: حرکات نرمشی، حرکات کششی، و دویدن بر روی نوارگردان طراحی و به صورت انفرادی توسط یکایک آزمودنیهای دو گروه اجرا شد .
برنامه گرم کردن 20 دقیقه :

جستجو در سایت ما :


5 دقیقه حرکات نرمشی
5 دقیقه حرکات کششی
10 دقیقه دویدن بر روی نوارگردان با شیب صفر درجه و با سرعت 100 متر در دقیقه بطور ممتد
3-5-3- نحوه کنترل ضربان قلب
ضربان قلب افراد در سه مرحله استراحتی، بلافاصله بعد از گرم کردن و بلافاصله بعد از انجام فعالیت اصلی توسط پالس متر اندازه گیری و ثبت گردید .
3-5-4- نحوه اندازه گیری غلظت اسید لاکتیک خون
غلظت اسیدلاکتیک خون آزمودنی ها نیزدر سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید بیشینه اندازه گیری شد این عمل با استفاده از دستگاه لاکتومتر [Accusport] انجام شد این دستگاه با ابعاد کوچک دستی از طریق اسپکترفتومتری آنزیمی میزان غلظت لاکتات خون را در واحد میلی مول در لیتر خون نشان میدهد. نحوه استفاده از آن به این شکل است که ابتدا کد مربوط به کیت را به دستگاه لاکتومتر وارد کرده سپس، کیت وارد منفذ دستگاه میشود و بعد یک قطره خون از انگشت اشاره فرد بر روی کیت مخصوص دستگاه قرار میگیرد بطوری که پت مربوط توسط خون بطور کامل پوشانده شود پس از چند ثانیه میزان غلظت لاکتات خون بر روی صفحه نمایش آن نشان داده میشود .
3-5-5- نحوه اجرای فعالیت شدید بیشینه
جهت دستیابی به هدف تحقیق از یک آزمون به نام آزمون «کانینگهام و فالکنر» که بر روی نوارگردان انجام میشود، استفاده شد این آزمون در زمره فعالیتهای بسیار شدید کوتاه مدت میباشد که تا حد درماندگی توسط افراد اجرا میشود سرعت حرکت نوارگردان در این آزمون 8 مایل در ساعت و شیب 20 درصد میباشد زمان اجرای فعالیت در لحظه قطع حرکت توسط فرد متوقف و ثبت میگردد .(17)
3-6- معرفی وسایل اندازه گیری
-دستگاه لاکتومتر [Accusport] ساخت کشور آلمان
2-نوار گردان مکانیکی ساخت کشور ژاپن
3-ترازوی پزشکی ساخت کشور ژاپن
4-دستگاه فشار سنج جیوهای ساخت کشور ژاپن
5-پالس متر
6-کورنومتر ساخت کشور چین
7-متر فلزی
8-دماسنج ساخت کشور چین
3-7- روشهای آماری
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی و علوم اجتماعی

برای جمع آوری اطلاعات از آمارتوصیفی و برای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیهها از آمار استنباطی استفاده شد در مقایسه پیش آزمون – پس آزمونهای هر گروه ، آزمون فرضیههای مربوطه و در مقایسه نتایج دوگروه ازآزمون tگروههای مستقل استفاده شد. معیار تصمیم گیری در این دو آزمون به این دو گونه بود که اگر t محاسبه شده ازt جدول در سطح اطمینان 99/99 درصد و خطای 01/0درصد بزرگتر باشد فرضیه آماری (H0) رد خواهد شد و میتوان فرضیه آماری (H1) را پذیرفت.
فصل چهارم: