پایان نامه با موضوع استان اصفهان

دسامبر 29, 2018 0 Comments

فراوانی
درصد
درصد تجمعی انفرادی
71
9/55
9/55 تیمی
56
1/44
100 جمع کل
127
100
4-2-7 سابقه کار و سابقه مدیریت
گروه نمونه دارای سابقه کار با میانگین 56/9 سال (57/7=SD) و سابقه مدیریتی 75/2 سال (27/4=SD) بودند. حداقل سابقه کار صفر، حداقل سابقه مدیریتی یک سال، حداکثر سابقه کار 44 سال و حداکثر سابقه مدیریتی 22 سال بود (جدول 4-7).
جدول 4-7) دادههای توصیفی مربوط به سابقه کار و سابقه مدیریتی
سابقه کار
سابقه مدیریتی
N
تعداد
127
127
میانگین
56/9
75/2
انحراف استاندارد
57/7
27/4
حداقل
1
0
حداکثر
40
22
4-3 یافتههای استنباطی
در این بخش فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، آزمون t مستقل، آزمون ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.
4-3-1 آزمون کولموگراف اسمیرنوف
برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون نشان میدهد توزیع دادههای مربوط به کلیه متغیرهای تحقیق و خرده مقیاسهای آنها نرمال است (05/0میانگین
انحراف استاندارد
Z کولموگراف – اسمیرنوف
سطح معنی داری
N
مهارت های کلامی
17/21
06/3
06/1
20/0
مهارت های شنودی
82/18
65/3
16/1
132/0
مهارت های بازخوردی
45/20
83/3
36/1
066/0
مهارت های ارتباطی
45/60
3/7
03/1
236/0
رضایت از کار
97/12
35/2
39/1
051/0
رضایت از سرپرستی
8/9
75/1
25/1
068/0
رضایت از همکاران
98/10
29/2
34/1
053/0
رضایت از ترقی
46/10
03/2
03/1
232/0
رضایت از حقوق و مزایا
70/11
42/3
22/1
099/0
رضایت شغلی
95/55
07/7
08/1
192/0
تعهد عاطفی
66/28
57/4
98/0
28/0
تعهد مستمر
50/27
39/4
06/1
20/0
تعهد تکلیفی
75/28
46/4
02/1
24/0
تعهد سازمانی
92/84
82/9
702/0
708/0 4-3-2 آزمون فرضیه صفر اول
بین ویژگیهای جمعیت شناختی(سن/سابقه کار/سابقه مدیریت) با مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی مدیران ارتباط وجود ندارد. ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *