پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، درآمد سرانه

جدول(4-7) مشخصات هیدرولیکی کانال ها در اندازه گیری صحرایی در مقطع ورودی تیر ماه………………..86
جدول(4-8) مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت بیله ور در اندازه گیری صحرایی……………………..87
جدول(4-9) مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت میاندربند در اندازه گیری صحرایی…………………87
جدول(4-10) محدوده ضرائب ثابت در روابط تجربی…………………………………………………………………………………..88
جدول(4-11) پارامترهای خاک استفاده شده در مدل SEEP2D…………………………………………………………….89
جدول(4-12) مقایسه میزان نشت اندازه گیری شده و شبیه سازی شده توسط نرم افزار GMS……………..90
جدول(4-13) مقایسه مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت بیله ور توسط مدل SEEP2D و روش صحرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول(4-14) مقایسه مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت میاندربند توسط مدل SEEP2D و روش صحرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
جدول(4-15) پارامترهای مورد استفاده در برنامه ریزی بیان ژن برای استخراج ضریب c روابط تجربی درکانال های دشت بیله وار…………………………………………………………………………………………………………………………….95
جدول(4-16) پارامترهای مورد استفاده در برنامه ریزی بیان ژن برای استخراج ضریب c روابط تجربی درکانال های دشت میاندربند…………………………………………………………………………………………………………………………96
جدول(4-17) پارامتر های آماری دقت مدل برنامه ریزی بیان ژن در کانال با عرض کف بیش از یک متر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
جدول(4-18) پارامتر های آماری دقت مدل برنامه ریزی بیان ژن در کانال با عرض کف کمتر از یک متر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
جدول(4-19) مقایسه مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت بیله ور توسط مدل GEP و روش صحرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
جدول(4-20) مقایسه مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت میاندربند توسط مدل GEP و روش صحرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
جدول(4-21) مقایسه مقادیر تلفات نشت بدست آمده در اندازه گیری صحرایی و مدل GEP دشت بیله ور (……………………………………………………………………………………………………………………………………………98
جدول(4-22) مقایسه مقادیر تلفات نشت بدست آمده در اندازه گیری صحرایی و مدل GEP دشت میاندربند …………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول(4-23) مقایسه دقت برآورد نشت بین روش صحرایی و مدلGEPدر دشت یبله ور (درصد)…………99
جدول(4-24)مقایسه دقت برآورد نشت بین روش صحرایی و مدلGEPدر دشت میاندربند (درصد)……….99
جدول(4-25) مقادیر ثابت در بیان درختی مدل پیش بینی رابطه اینگهام در دشت بیله ور…………………. 101
جدول(4-26) مقادیر ثابت در بیان درختی مدل پیش بینی رابطه دیویس ویلسون در دشت بیله ور……..102
جدول(4-27) مقادیر ثابت در بیان درختی مدل پیش بینی رابطه موریتس در دشت بیله ور…………………103
جدول(4-28) مقادیر ثابت در بیان درختی مدل پیش بینی رابطه مورث ورث ینی دوما در دشت میاندربند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
جدول(4-29) روابط بدست آمده ضرائب ثابت در کانال های با عرض کف بیش از 1 متر……………………….106
جدول(4-30) مقادیر ثابت در بیان درختی مدل پیش بینی رابطه دیویس ویلسون در دشت میاندربند…108
جدول(4-31) مقادیر ثابت در بیان درختی مدل پیش بینی رابطه مورتس در دشت……………………………….109
جدول(4-32) مقادیر ثابت در بیان درختی مدل پیش بینی رابطه مولث ورث ینی دوما در دشت میاندربند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
جدول(4-33) روابط بدست آمده ضرائب ثابت در کانال های با عرض کف کمتر از 1 متر……………………….111
جدول(5-1) مقادیر نسبت نشت در کانال های منطقه در خرداد ماه………………………………………………………..131
فصل اول
مقدمه 1-1- مقدمه
ایران کشوری است با اقلیم خشک و نیمه خشک که از یک سو دارای وضعیت بحران کمبود آب است و از سوی دیگر تولید و توسعه محصولات در بخش کشاورزی به شدت به آب وابسته است. این وابستگی به حدی است که با وجود سطح نسبتا یکسان اراضی سالانه زیر کشت دیم و فاریاب کشور، حدود 90 درصد فراورده های کشاورزی از زراعت آبی حاصل میشود. از آنجا که بخش کشاورزی بیش از 93 درصد آب استحصالی کشور را مصرف میکند لذا مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی و کاهش تلفات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های جلوگیری از اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی که با هزینه بالایی صورت می گیرد استفاده از مصالح مناسب در پوشش دار کردن کانالها جهت جلوگیری از نشت آن و افزایش راندمان انتقال در آنها می باشد.
به منظور برآورد و کنترل تلفات نشت از کانال های آبیاری، مطالعات زیادی صورت گرفته است. از جمله روش های معمول در این زمینه، اندازه گیری صحرایی است که به روش های مختلف صورت می پذیرد. با توجه به اینکه روشهای صحرایی به صرف وقت و هزینه زیاد نیاز دارند، مدل های ریاضی قادر به شبیه سازی با میزان اختلاف بسیار کم نسبت به مقادیر اندازه گیری شده می باشند. با استفاده از این مدل ها میتوان به بررسی و پیش بینی مقادیر هدر رفت آب در کانال های پوشش دار و بدون پوشش در شرایط مختلف پرداخت و در صورت استفاده، این مدل ها میتوانند در اعمال مدیریت و بهره برداری بهینه از کانال ها بسیار سودمند واقع شوند (بهراملو و همکاران 1390).
1-2- شرح و بیان مسئله
کشاورزی یکی از عوامل مهم در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود و طرحهای توسعه کشاورزی نقش مهمی در خودکفائی هر منطقه ایفا می‌کند. دولتها جهت بهره برداری بهینه از منابع آب و
خاک، گامهای بزرگی در جهت مدرنیزه کردن اراضی کشاورزی برداشته اند و همگام با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، کشاورزی نیز به ماشینآلات و سیستمهای مدرن آبیاری مجهز گردیده است. در جهت توسعه سریع کشاورزی، انهار اصلی و فرعی خاکی که بصورت سنتی اراضی زراعی را آبیاری میکنند بدلیل عدم کارایی و یا پایین بودن راندمان ضروری است بصورت شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی طراحی و اجرا شوند. تجربه ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در کشور ایران به حدود 5 دهه بالغ میشود که در این بازه زمانی بیش از 3/2 میلیون هکتار شبکه در گوشه کنار کشور احداث شده که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرند. در سال های اخیر در ایران سدهای بسیاری ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. از آن جمله می توان به سد گاوشان اشاره نمود که در غرب ایران در دو استان کردستان و کرمانشاه و در دو حوضه آبریز متفاوت قرار گرفته است. قسمتی از آن در حوضه رودخانه کرخه و قسمتی در حوضه آبریز رودخانه سیروان قرار دارد. منطقه شبکه آبیاری و زهکشی در مسیر جاده کرمانشاه – کامیاران و کلا در حوضه آبریز رودخانه کرخه واقع شده است. این طرح جهت تامین اهداف زیر تعریف شده است:
* تامین بخشی از آب شرب شهرهای کامیاران و کرمانشاه
* ذخیره سازی آبهای سطحی به منظور تامین آب کشاورزی مورد نیاز دشتهای بیله ور و دربند
* بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی و افزایش درآمد سرانه کشاورزی
* ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان
* استفاده از پتانسیل برقابی در محل سد به میزان 2/9 مگاوات
آب مورد نیاز شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان از منابع سطحی و زیر زمینی تامین میگردد. روش آبیاری پیشنهادی برای دشت میان دربند روش آبیاری سطحی و برای دشت بیله ور در نقاط کم فشار آبیاری با لوله های دریچه دار و در نقاط فشار متوسط و پرفشار روش بارانی در نظر گرفته شده است. در مجموع طرح ملی گاوشان برای تامین آب کشاورزی 31000 هکتار اراضی دشت های بیله ور و میان دربند برنامه ریزی شده است (گزارش نهایی مطالعات شبکه آبیاری زهکشی دشت میاندربند 1380).
معمولترین روش انتقال آب از منابع آبی به مزرعه، احداث جوی هایی با عرض و عمق بزرگ یا همان کانال های خاکی است. این کانالها هزینه احداث چندانی ندارند اما با گذشت زمان و عبور جریان آب از داخل آن، مشکلات بهره برداری از جمله رویش علف های هرز، خرابی جداره ها در اثر عبور احشام و از همه مهمتر تلفات و نشت آب در داخل کانال به چشم می آید. یکی از روش های جلوگیری از اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی استفاده از مصالح مناسب در پوشش کانال هاست که این پوشش ها بسته به مشخصات فنی، میزان تاثیر پذیری از شرایط اقلیمی و نحوه جریان دارای دوام و مقدار نشت متفاوتی هستند. به دلیل هزینه زیاد بهره برداری و نگهداری از کانال های خاکی ، پوشش آنها در دستور کار قرار اکثر کشورها قرار گرفته است.
از جمله مزایای استفاده از پوشش کانال ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* سرعت جریان در کانال های پوشش شده میتواند دو تا سه برابر سرعت جریان در کانال های پوشش نشده باشد. در نتیجه کانال میتواند برای عبور جریان برابر، ابعاد کوچکتری داشته باشد. با اینکه در این شرایط هزینه ای برای پوشش کانال صرف خواهد شد، اما کوچکتر شدن ابعاد کانال و نیز کاهش ابعاد حریم و سطوح لازم برای استملاک اراضی تا حدودی این هزینه ها را جبران می کند.
* موجب پیشگیری از زهدار شدن احتمالی اراضی و کاهش هزینه های زهکشی می شود.
* موجب جلوگیری از رویش علف های هرز و گیاهان خودرو در کانال می شود.
* از فرسایش و تخریب کانال جلوگیری می کند.
* باعث جلوگیری و یا کاهش میزان رسوب گذاری در کانال می شود.
* به لحاظ پیشگیری از رسوبگذاری، رویش گیاهان و فرسایش، موجب افزایش عمر مفید کانال شده و هزینه های نگهداری و بازسازی کانال را کاهش می دهد (توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری 1390).
با در نظر گرفتن حرکت آب در خاک و پدیده نشت، به منظور شبیه سازی و برآورد تلفات در زیر یک کانال با توجه شرایط منطقه و همچنین برای پیش بینی مقادیر تلفات به ازای سطوح مختلف آب در داخل کانال از یک مدل مفهومی – ریاضی استفاده شده است. صحت سنجی و واسنجی مدل با استفاده از داده های اندازه گیری صحرایی انجام شده است. همچنین برای تعیین ضرائب محلی منطقه که در فرمول های تجربی هدر رفت آب در کانال وجود دارد از یک مدل ریاضی دیگر استفاده شده است.
1-3- اهداف پایان نامه
از آنجا که اندازه گیری های صحرایی نیاز به صرف وقت وهزینه ای خاص دارد با ابزاری مانند شبیه سازها و یا مدل ها می توان با دقت ق ابل قبولی شرایطی مشابه آنچه که در طبیعت موجود است را بوجود آورد و به نتایج رضایت بخشی دست یافت. ضمن استفاده از مدل در شبیه سازی، اهداف زیر در تحقیق دنبال میشود :
* کالیبراسیون ضریب هدایت هیدرولیکی(k) توسط نرم افزار SEEP2D بر اساس اندازه گیری های انجام شده در دو ماه خرداد و تیر سال 1392.
* شبیه سازی نشت در کانال به ازای سطوح مختلف آب در داخل آن.
* استفاده از پارامتر بی بعد هیدرولیکی کانال در بدست آوردن ضرائبc روابط تجربی با استفاده از نرم افزار GeneXpro Tools 4.0
* تطبیق مقادیر نشت شبیه سازی شده توسط دو نرم افزار به ازای روابط تجربی مختلف.
* ارائه رابطه مناسب در بدست آوردن ضرائب c.
پایان نامه نوشته شده شامل پنج فصل میباشد. در فصل اول توضیح مختصری در رابطه با موضوع و اهداف پایان نامه ذکر شده است. در فصل دوم به بررسی حرکت آب در خاک و معادلات حاکم بر آن و انواع روابط در محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی پرداخته شده است. در این فصل علاوه بر ارائه روش های مختلف اندازه گیری تلفات در کانال، خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه آورده شده است. در فصل سوم ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با منطقه مورد مطالعه، روش های مختلف تعیین میزان نشت در کانال و روابط تجربی حاکم بر مسئله فوق نیز شرح گردیده است. همچنین به توضیح مختصر در رابطه با اجرای مدلSEEP2D و استفاده از برنامه ریزی بیان ژن پرداخته شده است. در فصل چهارم ضمن ارائه داده های برداشت شده از روش اندازه گیری صحرایی و بدست آوردن ضرائب در روابط تجربی به مقایسه روابط پرداخته و بهترین فرمول برای منطقه ذکر گردیده است. فصل پنجم پایان نامه شامل نتیجه گیری و بحث در رابطه با میزان تلفات نشت در کانال های مذکور میباشد و همچنین پیشنهاداتی در رابطه با موضوع تحقیق ارائه شده است.
1-4- اهمیت، ارزش و کاربرد پایان نامه
از دلایل عمده اهمیت بررسی نشت میتوان به میزان تلفات آب در اثر نشت، تنزل کیفیت اراضی و خاک اطرا]]>