پایان نامه با واژه های کلیدی گیری، تیر، دبی، B3-2

دانلود پایان نامه

ساده تر کدگذاری می شود. این بلوک های ساختمانی از نظر فیزیکی از هم جدا می شوند و بنابراین به طور مستقل، می توانند استنتاج شوند. نتایج استفاده از هر دو نوع سیستم های چند ژنی و تک ژنی، نشان می دهد در اکثر موارد استفاده از سیستم های چند ژنی موثرتر از نوع تک ژنی هستند. سیستم استفاده شده در این تحقیق نیز از نوع چند ژنی است که در آن سه ژن انتخابی (زیر درخت ها یا همان ETs) از طریق تابع ضرب به هم پیوند داده می شوند.

فصل چهارم
نتایج و بحث

4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج مربوط به اندازه گیری نشت صحرایی در دو ماه خرداد و تیر سال 1392 ذکر گردیده و سپس نتایج شبیه سازی توسط مدل SEEP2D بیان گردیده است. در نهایت با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن، ضرائب روابط تجربی محاسبه نشت اصلاح گردید.
4-2- نشت اندازه گیری شده در روش صحرایی
همانطور که در فصل سوم اشاره گردید منطقه مورد مطالعه، دشت های بیله ور و میاندربند است که متعلق به شبکه آبیاری- زهکشی گاوشان میباشد. بدین منظور از هر یک از دشت های بیله ور و میاندربند 3 کانال و در مجموع 6 کانال برای اندازه گیری صحرایی در نواحی عمرانی متفاوت از این دو دشت مورد بررسی قرار گرفت.
در این تحقیق از روش دبی ورودی – خروجی جریان تلفات نشت صحرایی اندازه گیری شده است. بدین ترتیب با مقطع بندی کانال ذوزنقه ای به دو مقطع مثلثی در سمت راست و چپ کانال و یک مقطع مستطیلی در میانه، سرعت در سه عمق مختلف از هر ناحیه توسط میکرومولینه اندازه گیری شد. لازم به توضیح است که برای بالا بردن دقت در اندازه گیری، سه تکرار برای هر نقطه صورت گرفت است. در جداول (4-1) الی (4-4) به ترتیب مشخصات مقاطع ورودی و خروجی اندازه گیری شده در کانالهای B3-2 و اعداد بدست آمده از مولینه، در دو ماه خرداد و تیر گردآوری شده است. لازم به ذکر است که جدول سایر کانال های اندازه گیری شده در پیوست پایان نامه گنجانده شده است (جداول 1الی 20)

جدول (4-1) مشخصات مقطع ورودی کانال B3-2 در خرداد ماه
شماره زیر
مقطع
فاصله از ساحل چپ
(متر)
عمق جریان
(متر)
سرعت در 2/0 عمق
سرعت در 6/0 عمق
سرعت در8/0 عمق
سرعت معادل(متر بر ثانیه)
مساحت
(مترمربع)
دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دور
زمان (s)
دور
زمان
(s)
دور
زمان
(s)

1
46/0
3/0
270
30
249
30
218
30
4852/0
288/0
1651/0

266

252

217

266

241

226

2
67/1
6/0
263
30
245
30
197
30
4667/0
9/0
42/0

274

239

188

279

231

188

3
88/2
3/0
185
30
246
30
229
30
4506/0
288/0
1534/0

179

241

235

175

253

224

مجموع

7386/0

جدول (4-2) مشخصات مقطع خروجی کانال B3-2 در خرداد ماه
شماره زیر
مقطع
فاصله از ساحل چپ
(متر)
عمق جریان
(متر)
سرعت در2/0 عمق
سرعت در 6/0 عمق
سرعت در8/0 عمق
سرعت معادل(متر بر ثانیه)
مساحت
(مترمربع)
دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دور
زمان (s)
دور
زمان
(s)
دور
زمان
(s)

1
47/0
31/0
244
30
266
30
198
30
481/0
307/0
1605/0

237

270

201

235

268

195

2
69/1
63/0
207
30
241
30
195
30
4428/0
945/0
4184/0

231

239

171

230

240

179

3
91/2
31/0
260
30
244
30
211
30
4755/0
307/0
1587/0

268

249

190

279

244

198

مجموع

7376/0

جدول (4-3) مشخصات مقطع ورودی کانال B3-2 در تیر ماه
شماره زیر
مقطع
فاصله از ساحل چپ
(متر)
عمق جریان
(متر)
سرعت در 2/0 عمق
سرعت در 6/0 عمق
سرعت در8/0 عمق
سرعت معادل(متر بر ثانیه)
مساحت
(مترمربع)
دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دور
زمان (s)
دور
زمان
(s)
دور
زمان
(s)

1
53/0
39/0
229
30
227
30
195
30
4343/0
395/0
171/0

215

231

207

221

206

202

2
82/1
74/0
248
30
235
30
192
30
4472/0
11/1
49/0

255

230

187

264

211

186

3
1/3
39/0
281
30
199
30
178
30
4226/0
395/0
167/0

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره نارضایتی مشتری و انعطاف پذیری

214

217

181

199

220

188

مجموع

8357/0

جدول (4-4) مشخصات مقطع خروجی کانال B3-2 در تیر ماه
شماره زیر
مقطع
فاصله از ساحل چپ
(متر)
عمق جریان
(متر)
سرعت در 2/0 عمق
سرعت در 6/0 عمق
سرعت در8/0 عمق
سرعت معادل(متر بر ثانیه)
مساحت
(مترمربع)
دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دور
زمان (s)
دور
زمان
(s)
دور
زمان
(s)

1
52/0
37/0
252
30
275
30
207
30
4951/0
372/0
1846/0

245

279

215

243

277

192

2
8/1
71/0
220
30
248
30
173
30
4408/0
065/1
469/0

224

231

182

224

234

190

3
07/3
37/0
251
30
253
30
223
30
4846/0
0372/0
18/0

259

258

202

270

253

210

مجموع

8346/0

4-2-1-محاسبه مقادیرتلفات نشت
از تفاضل دبی جریان در مقاطع ورودی و خروجی تلفات نشت بدست میآید. برای درک بهتر این تلفات از نسبت نشت در واحد مترمکعب بر مترمربع بر روز استفاده میشود. مقادیر این تلفات در ماه های خرداد و تیر در جدول (4-5) جمع آوری شده است.
جدول (4-5) مقادیر تلفات اندازه گیری شده در کانال های آبیاری بتنی
خرداد ماه
کانال
L (m)
دبی ورودی
دبی خروجی
نسبت نشت
B3-1
228
4579/0
4573/0
089/0
B3-2
225
7386/0
7376/0
097/0
B2
195
2388/1
2376/1
1146/0
Pc1-sc1
300
366/0
3659/0
012/0
SC2
380
3854/0
3853/0
010/0
SC5
390
2805/0
2803/0
0099/0
تیر ماه
کانال
L (m)
دبی ورودی
دبی خروجی
نسبت نشت
B3-1
228
4589/0
4583/0
084/0
B3-2
225
8357/0
8346/0
100/0
B2
195
3438/1
3426/1
1116/0
Pc1-sc1
300
3726/0
3725/0
011/0
SC2
380
3847/0
3845/0
009/0
SC5
390
3048/0
3047/0
012/0

با توجه به نسبت نشت محاسبه شده، مشاهده میشود که میزان این مقادیر در دشت بیله ور بزرگتر از دشت میاندربند میباشد. از آنجا که ابعاد کانال های دو دشت با یکدیگر متفاوت است میتوان گفت که تاثیر ابعاد بر روی تلفات نشت از جداره و کف کانال قابل توجه است.
پس از اندازه گیری دبی جریان در مقاطع ورودی و خروجی، محاسبات هیدرولیکی کانال ها شامل سطح مقطع، عرض سطح آزاد آب، پیرامون محیط خیس شده، شعاع هیدرولیکی و سرعت جریان که در اندازه گیری صحرایی بدست آمده اند برای ماه های خرداد و تیر به ترتیب در جداول (4-6) و (4-7) ذکر شده است. از این داده ها برای محاسبه ضرائب c فرمول های تجربی تلفات نشت استفاده شده است.
جدول (4-6) مشخصات هیدرولیکی کانال ها در اندازه گیری صحرایی در مقطع ورودی خرداد ماه
کانال
b(m)
Y(m)
A(m2)
T(m)
P(m)
R(m)
V(m/s)
B3-1
1/2
42/0
7244/0
36/2
68/2
271/0
63/0
B3-2
1/5
6/0
58/1
34/3
66/3
43/0
463/0
B2
2
74/0
37/2
3/4
66/4
5/0
521/0
Pc1-sc1
0/8
51/0
78/0
28/2
62/2
29/0
46/0
SC2
0/6
65/0
988/0
44/2
94/2
33/0
39/0
SC5
0/45
68/0
74/0
75/1
35/2
314/0
37/0
مقطع خروجی خرداد ماه
کانال
b(m)
Y(m)
A(m2)
T(m)
P(m)
R(m)
V(m/s)
B3-1
1/2
45/0
8324/0
5/2
8/2
297/0
549/0
B3-2
1/5
63/0
61/1
38/3
76/3
42/0
457/0
B2
2
71/0
22/2
14/4
54/4
48/0
549/0
Pc1-sc1
0/8
49/0
74/0
26/2
56/2
28/0
48/0
SC2
0/6
62/0
93/0
4/2
9/2
32/0
41/0
SC5
0/45
66/0
71/0
71/1
29/2
31/0
39/0

جدول (4-7) مشخصات هیدرولیکی کانال ها در اندازه گیری صحرایی در مقطع ورودی تیر ماه
کانال
b(m)
Y(m)
A(m2)
T(m)
P(m)
R(m)
V(m/s)
B3-1
1/2
46/0
87/0
58/2
84/2
3/0
527/0
B3-2
1/5
74/0
9/1
64/3
16/4
45/0
439/0
B2
2
8/0
57/2
44/4
88/4
526/0
5217/0
Pc1-sc1
0/8
54/0
853/0
36/2
46/2
34/0
4367/0
SC2
0/6
66/0
1
44/2
96/2
33/0
3834/0
SC5
0/45
71/0
8165/0
85/1
43/2
336/0
3733/0
مقطع خروجی تیر ماه
کانال
b(m)
Y(m)
A(m2)
T(m)
P(m)
R(m)
V(m/s)
B3-1
1/2
48/0
921/0
64/2
92/2
31/0
497/0
B3-2
1/5
71/0
81/1
6/3
04/4
44/0
461/0
B2
2
79/0
54/2
44/4
82/4
526/0
5274/0
Pc1-sc1
0/8
52/0
8146/0
34/2
4/2
339/0
4563/0
SC2
0/6
68/0
02/1
4/2
4/3
33/0
377/0
SC5
0/45
69/0
779/0
81/1
37/2
328/0
3907/0
پس از اندازه گیری دبی نشت، با قرار دادن مقدار نشت اندازه گیری شده در روابط تجربی ارائه شده در فصل قبل، مقدار ضریب روابط تجربی برای هر یک از روابط استخراج شد. در جداول (4-8) و (4-9) ضرائب c بدست آمده از روش اندازه گیری صحرایی بیان شده است. این ضرائب با توجه به دو اندازه گیری انجام شده محاسبه شده اند. بدیهی است که ابعاد و اندازه کانال در میزان تغییرات این ضرائب تاثیر چشمگیر دارد.
جدول (4-8) مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت بیله ور در اندازه گیری صحرایی
کانال
زمان
اینگهام
دیویس ویلسون
موریتس
مولث ورث ینی دوما
B3-1
خرداد
833/2
156/12
172/0
00192/0

مطلب مرتبط :   پایان نامه روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی

تیر
57/2
133/11
1602/0
00176/0
B3-2
خرداد
586/2
716/11
179/0
00174/0

تیر
45/2
41/11
188/0
00152/0
B2
خرداد
872/2
274/13
216/0
00192/0

تیر
62/2
38/12
209/0
00178/0

جدول (4-9) مقادیر ضریب ثابت c معادلات تجربی دشت میاندربند در اندازه گیری صحرایی
کانال
زمان
اینگهام
دیویس ویلسون
موریتس
مولث ورث ینی دوما
Pc1-sc1
خرداد
31/0
33/1
024/0
000285/0

تیر
319/0
339/1
024/0
000285/0
SC2
خرداد
269/0
227/1
019/0
000208/0

تیر
223/0
02/1
0183/0
000176/0
SC5
خرداد
302/0
389/1
0199/0
000245/0

تیر
312/0
445/1
020/0
00025/0

به منظور مقایسه محدوده ضرائب تجربی برای روابط مورد توجه این تحقیق در جدول (4-10) ارائه شده است. لازم به توضیح است که تمامی روابط تجربی به منظور بررسی تل
فات نشت برای استفاده در کانال های خاکی ارائه شده اند و در این تحقیق از کانال های پوشش دار از نوع بتن استفاده شده است. لذا تفاوت در محدوده ضرائب بدست آمده با مقادیر توصیه شده برای آنها به دلیل تفاوت در نوع پوشش کانالهاست.

جدول (4-10) محدوده ضرائب ثابت در روابط تجربی
رابطه تجربی
محدوده توصیه شده ضریب ثابت(c)
اینگهام
5/5-5/1
دیویس ویلسون
70-1
موریتس
66/0-41/0
مولث ورث ینی دوما
003/0-0015/0

همانطور که مشاهده میشود در کانال های دشت بیله ور در فرمول اینگهام ضریب ثابت در محدوده تقریبی 5/2 تا 8/2 بدست آمده است که به محدوده ضرائب در کانال های خاکی نزدیک میباشد اما در کانال های دشت میاندربند محدوده بدست آمده زیر 2/0 میباشد. در اعداد مربوط به رابطه مولث ورث ینی دوما نیز مشاهده میشود که در دشت بیله ور این اعداد در محدوده تعیین شده بدست آمده اند و در تقریب 003/0-0015/0 جای گرفته اند اما در دشت میاندربند این اعداد کمتر از مقدار تعیین شده بدست آمده اند. همچنین تفاوت اعداد در رابطه دیویس ویلسون برای دو دشت کاملا مشهود است. در رابطه موریتس نیز اعداد حاصل شده برای هر دو دشت کمتر از محدوده تعیین شده بدست آمده اند.
4-3- شبیه سازی تلفات نشت با مدل SEEP2D
به منظور ارائه روابطی برای اصلاح ضرائب C معادلات تجربی با استفاده از داده های اندازه گیری مقدار نشت در ماه های خرداد و تیر مدل عددی SEEP2Dکالیبره و واسنجی گردید. پس از آن با اجرای مدل به ازای اعماق مختلف جریان در کانال های آبیاری مذکور، مقدار دبی نشت محاسبه شد. با استفاده از دبی نشت محاسبه شده و مشخصات هیدرولیکی کانال ها مقادیر ضریب ثابت برای هر اجرای مدل بدست آمد. نهایتا با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن رابطه ای برای ضریب Cبا توجه به برخی پارامترهای بدون بعد کانال و جریان بدست آمد که در ادامه بطور مفصل به توضیح آن پرداخته شده است.
در طی مراحل کالیبراسیون و واسنجی مدل SEEP2D ، مقادیر هدایت هیدرولیکی و پارامترهای رابطه ون گنوختن توسط مدل بدست آمده در جدول زیر بیان شده است.

جدول (4-11) پارامترهای خاک استفاده شده در مدل SEEP2D
ماده
پارامترهای
مدل

کانال

B3-1
B3-2
B2
Pc1-sc1
SC2
SC5
خاک
K (m/s)
3-10*9
3-10*9
3-10*5/8
3-10*7/9
4-10
4-10

9/1
9/1
5/0
36/0
8/0
8/0

n
31/1
31/1
09/1
56/1
09/1
09/1
بتن
K (m/s)
6-10*8

دیدگاهتان را بنویسید