پایان نامه با کلمات کلیدی ارتباط معنایی، محدودیت ها، خصوصی سازی

2-33-2فروشندگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-33-2 مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
34-2 نمونه های موجود در بازار……………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 61
35-2 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
1-35-2 محدودیت مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-35-2 محدودیت ساخت و تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
36-2 محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
1-36-2 نقش ضایعات فیروزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
1-1-36-2 قبل از دستیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2-1-36-2 بعد از دستیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
37-2مزایا و معایب خصوصی سازی صنعت فیروزه………………………………………………………………………………………………………………. 63
1-37-2شرایط معادن فیروزه قبل از واگذاری به بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………. 63
2-37-2مشکلات و مزایای خصوصی‌سازی…………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3-37-2مشکلات فیروزه تراشان…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
4-37-2 سود و منفعت برای روستاییان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
38-2 به کارگیری اصول در بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
39-2 تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
1-39-2 دستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-39-2 تولید انبوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
40-2 قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
1-40-2 محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-40-2 داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-40-2 بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
1-3-40-2 قوانین صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-3-40-2 قوانین بسته بندی های صادراتی……………………………………………………………………………………………………………………………. 70
3-3-40-2 هدف از بسته بندی های صادراتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 70
4-3-40-2 نحوه بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
فصل سوم: بسته بندی
3-بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
1-3 بسته بندی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
2-3 کارکردهای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-3 عملکردهای بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
4-3 ویژگی های یک بسته بندی خوب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
1-4-3 آسان ‌ترشدن استفاده از محصول………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-4-3 نقش اطلاع رسانی بسته ‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
3-4-3 بازاریابی برای محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
4-4-3 بسته بندی،وظیفه حفاطتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
5-4-3 ساختار اطلاعاتی بسته بندی……………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 79
5-3 طراحی گرافیک بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
6-3 چگونه یک طراحی بسته بندی به انتخاب اول تبدیل می شود؟…………………………………………………………………………………………….. 83
7-3 بررسی رنگ در بسته بندی و ارتباط آن با فروش……………………………………………………………………………………………………………….. 83
8-3 بررسی سمت راست یا سمت چپ بودن تصویر و ارتباط آن با فروش………………………………………………………………………………….. 87
9-3 بررسی خلاقیت گرافیکی در بسته بندی و ارتباط آن با فروش……………………………………………………………………………………………… 87
10-3 اهمیت طراحی بسته بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
11-3 چند نکته اساسی در طراحی بسته بندی محصولات……………………………………………………………………………………………………………. 89
1-11-3استفاده از خلاقیت و ایجاد تفاوت………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
2-11-3 انتخاب رنگ و فونت در طراحی بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………….. 89
3-11-3 استفاده از تصاویر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
4-11-3 ارتباط معنایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
5-11-3 ادبیات مناسب در طراحی بسته بندی………………………….. …………………………………………………………………………………………….. 91
6-11-3 توجه به نحوه]]>

Author: mitra6--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *