پایان نامه با کلید واژگان نفت و گاز، بهره بردار، دینامیکی