پایان نامه درباره نظریه رفتار گرایی و فرایندهای شناختی

دانلود پایان نامه

بنابراین، می توان گفت که رفتار هر فرد به برداشت او از محیط وحتی از خود وابسته است. امروزه مکتب شناخت گرایی یکی از مکتب های مهم روان شناسی به شمار می آید.این مکتب ،مطالعه فرایندهای شناختی ،مثل زبان،یادگیری ،حافظه، حل مساله در انسان ، وهمچنین کاربرد این فرایند ها در کامپیوتر را در بر می گیرد.
2-1-7-اجتماع و فرهنگ گرایی:
برخی جنبه های الگو های فکری اجتماع وفرهنگ گرایی در اصل به روانشناسی تعلق ندارد،بلکه به سایر رشته های جامعه شناسی،تعلیم وتربیت و روان پزشکی فعالیت دارند.این الگو های فکری تلاش می کنند تا رفتار را به صورت یک فرایند اجتماعی وابسته به رشد فرد تبیین کنند.به عقیده طرفداران این مکتب،انسان نمی تواند منزوی،غیر اجتماعی یا جدا از فرهنگ خود باشد.در واقع تحلیل روابط اجتماعی بین افراد و تاثیر انگیزش ها وگاهی برچسب های افراطی ،همه در این دیدگاه ها اهمیت پیدا می کند.الگوهای فکری اجتماع و فرهنگ گرایی خیلی تازه است،ونهضت های جدیدی ،از جمله روانشناسی مردم شناسی و طرفداری از موجب شده است.
2-1-8-گشتالت گرایی:
گفته شد که ساخت گرایی،عناصر تشکیل دهنده ذهن را مطالعه می کند و کنش گرایی به مشاهده عملکرد ذهن می پردازد وآن را در رابطه با محیط تحلیل می کند.گشتالت گرایی یا روان شناسی کل گرا در خلاف جهت آن دو حرکت می کند.از دیدگاه مکتب گشتالت،روان یا ذهن انسان قابل تجزیه نیست .ذهن باید به صورت یک کل در نظر گرفته شود،زیرا کل،همیشه چیزی اضافه بر اجزای تشکیل دهنده خود دارد.تغییر در یک قسمت از کل می تواند روند واقعیت را به طور کلی تغییر دهد.گشتالت گرایان نیز،مثل محققان قبلی،ادراک و بافت آن وهمچنین حل مساله و مفهوم بینش را مورد مطالعه قرار می دهند.این مکتب را کلهر ،کافکا ورتهایمر آلمانی پایه ریزی کرده اند.امروزه مکتب های ساخت گرایی و کنش گرایی ،جزء مکتب های روانشناسی جدید به حساب دنمی آیند اما مکتب گشتالت گرایی هنوز به قوت خود باقی است.(همان منبع،12-9)
پدیده فانی (حرکت ظاهری بصری)را در نظر بگیرد،حرکت زمانی مشاهده می شود که در واقع عاملی برای حرکت واقعی وجود ندارد.چنین اختلافاتی معتقدین مکتب گشتالت را بر آن داشته است که اظهار دارند،هیات کلی از جمع بخش های خودش تفاوت دارد،(لوبن 1939)
پژوهشگران مکتب گشتالت بیش از دیگر مکاتب به شرایط محیطی توجه دارند،کافکا(1935)از بنیان گذاران این مکتب،محیط را به دو نوع جغرافیایی و رفتاری تفکیک می کند.محیط جغرافیایی به معنی محیطی که به طور عینی وجود دارد ومحیط رفتاری بدان گونه که به وسیله فرد تجربه می شود به کار می رود.یک نفر ممکن است از یک محیط جغرافیایی در دو مقطع زمانی دو نوع ادراک وتجربه متفاوت بیابد.به طور مثال مسافرت برای گردش و تفریح ویا برای معالجه شرایط مختلفی را فراهم می آورند که در این میان در مواجهه با عوامل مختلف نوع برخورد ها متفاوت می باشد.
ایتلسون (1974)دو مکتب رفتار گرایی وگشتالت را تز آنتی تز همدیگر می نامد.یکی از مهم ترین اختلاف های این دو مکتب این است که، طرف داران مکتب گشتالت معتقدند پدیده ها و رویداد های مرکب،همچنین رفتار را نمی توان به اجزای ساده تجزیه کرد زیرا ترکیب وهیئت هر پدیده مرکب (گشتالت آن)متفاوت از اجزای آن است،پس رفتار وفرایند های پایه روانی از قبیل ادراک،شناخت،احساس تفکر را نیز نمی توان به اجزای تشکیل دهنده آنها مانند پیوند ها تجزیه کرد.
((www.ravanpouyeshi.blogfa.com
2-1-9-رفتارگرایی:
رفتار گرایی معتقد است که فرد در برابر محیط خود واکنش نشان می دهد ونه اینکه،به گفته روان کاوان ،از درون برانگیخته شود یا به گفته انسان گرایان ،بر اساس اراده واختیار خود عمل کند.پاولف ،واتسون واسکینر رفتار را پاسخ به یک محرک در نظر می گیرند.رفتار گرایان می خواهند ذهنیت را از مشاهده علمی رفتار حذف کنند.آنها تغییرات محیط وپاسخ ارگانیزم را در نظر می گیرند.در دورن این مکتب ،نقطه نظرهای زیادی وجود دارد.مثلا،در شرطی شدن کلاسیک ،روی بازتاب ودر شرطی شدن عامل ،روی تقویت تاکید می شود.رفتارگرایان تندرو انسان را به صورت یک ماشین در نظر می گیرند که تحت استیلای دنیای بیرون است.وآنها هستند که روانشناسی را،به صورتی که امروزه میشناسیم برای ما تعریف کرده اند.روانشناسی امروزی نیز یعنی مطالعه عینی رفتار.
اصل اولیه رفتارگرایی چنانکه در نوشته های جان واتسون و بی،اف،اسکینر و سایر پیروان این مکتب آمده است؛بدین صورت می باشد که روانشناسی باید در اصل به رفتارهای قابل مشاهده از انسان وحیوان بپردازد نه وقایعی که در ذهن آنها به وقوع می پیوندد ومعتقد است که رفتارهای این چنینی نیز از نظر علمی وبدون مراجعه به وقایع فیزیو لوژیکی داخلی و یا ساختارهای فرضی مانند افکار و عقاید قابل تشریح هستند.
از مهمترین افراد تاثیر گذار در این مکتب می توان به جان واستون که در روش درون نگری را رد کرده و به دنبال روش های دقیق تر وتجربی برای دستیابی به فرضیاتش بود،ایوان پاولوف که با وجود اینکه اعتقاد چندانی به رفتارگرایی نداشت شرطی سازی کلاسیک را مورد بررسی قرار دارد،وبی اف،اسنیکر که پژوهش هایش را در زمینه عامل شرطی سازی توسعه داد،اشاره کرد.
2-1-10-نظریه پردازان رفتارگرا
1- جی.بی.واتسون
نظریه رفتار گرایی روانشناختی در سال 1913 توسط جی .بی.واتسون در واکنش به درون نگری در حیطه روانشناسی مطرح شد،درون نگری مشاهده و بررسی مستقیم و بی واسطه حالات وفرایند های روانشناختی است،بر مبنای درون نگری مطالعه روانشناسی مبتنی بر داده های خصوصی است که از طریق درون نگری حاصل می شود این داده های خصوصی عبارتند از مقوله هایی مانند توجه ، تصمیم ، حافظه ، انگیزه ومانند آن، مخالفان درون نگری به جهت خصوصی بودن ویژگی آزمون پذیری همگانی را ندارد،از این رو نمی توان آنها را در دانش روانشناسی که شاخه ای از علوم تجربی است به کار گرفت ،اشکال دوم آنها ابتناء داده های درون نگری ، دانش روانشناسی را منحصر به انسان می کند و در این صورت نمی توان ازروانشناسی حیوانات سخن گفت زیرا راهی برای تجربه آنچه در درون حیوانات می گذرد وجود ندارد. واتسون در پاسخ به این دو اشکال ،بر آن شد که دانش روانشناسی را نه بر داده های وجدانی که بر داده های رفتاری مبتنی سازد.او معتقد بود که اگر قرار باشند،هیچکس نمی تواند حالات نفسانی هیچ فرد دیگری را مشاهده کند،امااما رفتار بیرونی هر فرد قابل مشاهده همگانی است.واستون بر این باور بود که بهترین تبیین برای رفتارهای انسانی بهره گیری از مفاهیم محرک- پاسخ ((S-R وبه بیان دیگر یافتن قوانینی است که درونداد حسی(محرک های مشاهده پذیر)را به برونداد رفتاری (پاسخ های مشاهده پذیر) ربط می دهند.این روانشناسی را روانشناسی جعبه سیاه و گاه روانشناسی S-R نیز می نامند.(اتکینسون ودیگران، 1369،35-23)
روانشناسی رفتارگرا خود به دو شاخه تقسیم می شد.رفتار گرایی روش شناختی و رفتار گرایی علمی (رادیکال)،رفتار گرایی روش شناختی ضمن پذیرش حالات نفسانی رونشناسی علمی را،دانشی مبتنی بر داده های رفتاری نه وجدانی می داند.رفتار گرایی علمی (رادیکال)ضمن پذیرش اینکه روانشناسی مبتنی بر داده های رفتاری است به نفی وجود حالات نفسانی می پردازد،از حامیان رفتارگرایی علمی را می توان روانشناسانی مانند بی،اف ،اسکینر ،ایوان پاولف وکلارک هال نام برد.
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه سیستمهای چند عامله و جنبه های اجتماعی

2-فردریک اسکینر

جستجو در سایت ما :


اسکینر بر این عقیده بود که دانشمن باید از داده های تجربی شروع کند تا به تعمیم های استقرار یا به وضع قوانین برسد ، پس در مراحل بعدی می تواند یک تئوری علمی که قوانین را در بر بگیرد وضع کند.