پایان نامه درمورد روش اقتصاد سنجی و انقلاب اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

د) تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا.
(6-1 روش انجام پژوهش


برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی استفاده میشود.
برای بررسی تاثیر متغیرهای جهانیشدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده میشود.
(1-1) Yi t = α + βXit + γZit + uit
Yi t: نرخ تورم
α: عرض از مبدا

جستجو در سایت ما :


Xit: بردار متغیرهای مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و … که وارد الگو میشود.
Zit: زیر مجموعهای از متغیرهای مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانیشدن است.
: uit جز اخلال
i,t به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور دادههای آماری میباشند.
7-1) سازماندهی پژوهش
پژوهش پیشنهادی در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق بیان می‌شوند. در فصل دوم ادبیات موضوع از لحاظ نظری و تجربی بیان می‌گردد. فصل سوم به بیان روش تحقیق اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم فرضیههای تحقیق آزمون می‌شوند. نتایج تحقیق در فصل پنجم بیان خواهند‌ شد.
فصل دوم- ادبیات موضوع
2-1) مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانیشدن KOF معرفی میشود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانیشدن و تورم مورد بحث قرار میگیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته میشود.
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق
2-2-1) جهانیشدن
جهانیشدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانیشدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانیشدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را روز افزون میکند. از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانیشدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانیشدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت میشود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانیشدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سالهای 1870 باز میگردد(طیب نیا و زندیه 1387).
جهانیشدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل میشود.
جهانیشدن اقتصاد را میتوان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی نیز دانست. منظور از آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بینالمللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).
از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).