پایان نامه درمورد روش حداقل مربعات معمولی و شاخص قیمت مصرف کننده

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

استفاده از روش دادههای تابلویی نسبت به روشهای مقطعی و سریهای زمانی دو مزیت عمده دارد: اول اینکه، به محقق این امکان را میدهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها (کشورها) را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد و مزیت دوم در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به کشورها است که قابل مشاهده و اندازهگیری نیستند.
فرم استاندارد دادههای تابلویی به این صورت است:


Yi t = α + βXit + Uit (2-3)
در رابطه فوق، i نشاندهنده iامین واحد مقطعی و t نشاندهنده t دوره زمانی است.
3-4) مزایای استفاده از دادههای تابلویی
استفاده از دادههای تابلویی مزایای متعددی دارد که در ذیل به چند مورد آن اشاره میگردد:
1- دادههای تابلویی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیدهتری را فراهم میکنند.
2- دادههای تابلویی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازهگیری اثراتی فراهم میکنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.
دادههای تابلویی حاوی اطلاعات بیشتر، تنوع گسترده تر و همخطی کمتر میان متغیرها بوده و درنتیجه کارا تر میباشند. درحالیکه در سریهای زمانی همخطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده میکنیم.
دادههای تابلویی با ارایهی داده برای هزاران واحد، میتوانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاههها به صورت جمعی و و کلی حاصل میشود حداقل سازد.
با مطالعهی مشاهدات مقطعی تکراری، دادههای تابلویی به منظور مطالعهی پویای تغییرات مناسبتر و بهترند.
به طور کلی باید گفت دادههای تابلویی تحلیلهای تجربی را به شکل غنی میسازند که در صورت استفاده از دادههای سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمیتوان گفت مدل سازی با دادههای تابلویی هیچ مشکلی ندارد(غلامی، 1391).
3-5) روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی
تخمین مدل دادههای تابلویی به فروض ما در مورد عرض از مبدا و ضریب شیب و جمله خطای Uit بستگی دارد. دو حالت کلی این تخمین به صورت زیر میباشد:
الف) فرض میکنیم، عرض از مبدا و ضرایب شیب در طول زمان و در مکان ثابت بوده و جملهی خطا در طول زمان و برای افراد مختلف متفاوت باشد.
ب) ضرایب شیب ثابت، اما عرض از مبدا برای افراد متفاوت است.
3-6) انواع آزمونها
با توجه به ترکیبی بودن داده‏های مورد استفاده در این پژوهش، ابتدا باید نوع آنها برای هر یک از الگو‏ها از جهت تابلویی و یا تلفیقی بودن مشخص گردد. برای این منظور، از آزمون لیمر استفاده می‎شود که دارای آماره F است. در اینجا دو حالت وجود دارد: یا داده‎ها از نوع تلفیقی می‏باشند که باید با استفاده از روش اثرات مشترک تخمین زده شوند و یا داده‎ها از نوع تابلویی هستند که براساس آزمون هاسمن، باید با استفاده از یکی از دو روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی برآورد گردند. حال اگر ارزش آماره F محاسبه شده از آماره F جدول کمتر باشد، در سطح معناداری تعیین‎شده، فرضیه H0 مبنی بر تلفیقی بودن داده‏ها رد نمی‎شود و می‏توان مدل را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرد. در غیر این صورت، داده‏ها از نوع تابلویی هستند و برای تشخیص بین اثرات ثایت و تصادفی، باید آزمون هاسمن صورت گیرد که از معیار استفاده می‎کند. فرضیه صفر این آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بیانگر وجود اثرات ثابت است. حال اگر مقدار آماره محاسباتی از آماره جدول کمتر باشد اثرات تصادفی پذیرفته و از روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته برای برآورد الگو استفاده می‎گردد، در غیر این صورت، اثرات ثابت پذیرفته می‎شود و از روش حداقل مربعات معمولی برای برآورد الگو استفاده می‎شود.
3-7) متغیرهای موجود در الگو
الف) شاخص تورم
برای نشان دادن تورم از شاخص قیمت مصرف کننده به صورت درصدی استفاده شده است.
ب) شاخص جهانیشدن