پایان نامه درمورد سازمان کنفرانس اسلامی و پایداری محیط زیست

دانلود پایان نامه

8. جعفری صمیمی، احمد، محمودزاده، محمود و شادابی، لیلا (1389). آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 2، 46-27.
9. رضوی، عبداله و سلیمیفر، مصطفی (1392). اثر جهانیشدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانیشدن، شماره 12، 32-9.
10. سلمانپور، علی، تقی سلطانی، مهدی و شافعی، احسان (1389). پیامد جهانی‌شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره1، 116-93.
11. طیب نیا، علی و زندیه، رضوان (1387). اثرات فرایند جهانی‌شدن بر تورم در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 38، 96-53.
12. طیبنیا، علی و فولادی، معصومه (1388). بررسی آثار افزایش قیمتهای جهانی بر سطح قیمتهای داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهای، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89، 184-157.
13. غلامی، زینب (1391)، بررسی رابطهی جهانیشدن و پایداری محیط زیست در کشورهای منتخب جهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
14. فتاحی، شهرام، مرادی، محمد و عباسپور، سحر (1391). اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندک، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره6، 108-81.
15. قلی زاده کناری، صدیقه (1386)، بررسی رابطهی تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: با تاکید بر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
16. محدث، فخری (1387). بررسی ارتباط متقابل شاخصهای قیمت عمده فروشی، تولیدکننده و مصرفکننده، روند، شماره 56 و57، 112-81.
17. منجذب، محمدرضا (1385). تحلیلی بر اثربخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، پژوهشهای اقتصادی،شماره 3، 1-16.
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره تعریف مفهوم استراتژی و خلق مزیت رقابتی

18. مهرگان، نادر (1386). اقتصاد کلان. همدان: انتشارات نورعلم.
19. میرمحمدی، داوود (1381). جهانیشدن، ابعاد و رویکردها، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 11. 84-59.
20. شاکری، عباس (1389). اقتصاد کلان، نظریهها و سیاستها. تهران: انتشارات رافع.
21. شریفی رنانی، حسین، شعاعی، فروغ، میرفتاح، مریم و توکلنیا، محمدرضا (1392). بررسی تاثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران: با تاکید بر آزادسازی تجاری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانیشدن، شماره 10، 58-29.
22. گرجی، ابراهیم، علی پوریان، معصومه و حسین، سرمدی (1389). تاثیر جهانیشدن اقتصاد بر اشتغال در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه، مجله دانش و توسعه، 32، 127-111.
23. ناجی میدانی، علی اکبر و دادگر، یدالله (1382). شاخصهای جهانیشدن اقتصاد و موقعیت ایران، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 29، 136-103.
24. نشریه جهاد (1366). آشنایی با مفاهیم اقتصادی: تعریف تورم، انواع تورم و علل و ریشههای آن، شماره 101، 49-48.

جستجو در سایت ما :


25. نصیری زاده، حمید، نونژاد، مسعود و ابراهیمی میمند، عصمت (1391). باز بودن تجاری، مبادله تولید – تورم و تورم در کشور‌های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجله سیاست گذاری اقتصادی، شماره 7، 125-101.
ب) لاتین
Alfaro, L. (). Inflation, Openness, and Exchange Rate Regimes: the Quest for Short term Commitment, Journal of Development
Economics
. Ashra,S. (). Inflation and Openness: a Study of Selected Developing