پایان نامه درمورد سازمان کنفرانس اسلامی و محدوده زمانی و مکانی

دانلود پایان نامه

سلمان پور و همکاران (1386) پیامد جهانی‌شدن بر تورم داخلی در ایران را با استفاده از آزمون دیکی‌فولر تعمیم یافته و مدل رگرسیون برداری، توابع عکس‌العمل و اثرات شوک‌های وارده را مورد بررسی قرار‌داده و همچنین با بکارگیری تجزیه واریانس، سهم بی‌ثباتی متغیر‌ها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد تجزیه و تحلیل قرار‌دادند و به این نتیجه‌ رسیدند که تورم داخلی تحت‌تاثیر متغیر های تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می‌باشد.
طیب‌نیا و همکاران (1387) اثرات فرایند جهانی‌شدن در ایران را با استفاده از روش خود‌رگرسیون برداری اثر‌پذیری تورم از فرایند جهانی‌شدن را مورد آزمون قرار‌داده و به این نتیجه رسیدند که 1- هر چه اقتصاد ایران باز‌تر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته‌ باشد. 2- افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش میدهد. 3- رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می‌نماید.


جعفری صمیمی و همکاران (1388) اثر آزادی اقتصادی را بر تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 1996-2006 به روش دادههای تلفیقی بر پایهی الگوی مثلثی تورم گوردون مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقهی مورد نظر نداشته است، مهمترین عامل تورم در کشورهای منطقه، تورم ساختاری آنهاست و آزاد سازی اقتصادی بر تورم اثر مثبت بسیار کوچک و معناداری داشته است.
جعفری صمیمی و همکاران (1389) اثر باز ‌بودن تجاری و جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم را با استفاده از آزمون کرانه‌ها و روش خود‌رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی از سالهای 1388-1348 مورد بررسی قرار ‌دادند و به این نتیجه رسیدند که باز ‌بودن تجاری در کوتاه مدت رابطه منفی و معنا‌ داری با تورم دارد اما اثر آن در بلند مدت مثبت می‌باشد. همچنین جهانی‌شدن تاثیر منفی و معناداری بر تورم در کوتاه مدت و بلند‌ مدت دارد.
شریفی رنانی و همکاران (1392) تاثیرات آزاد سازی اقتصادی بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر آزاد سازی تجاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و طی دوره زمانی 1387-1368 و 1387-1374 بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سیاست آزاد سازی در بلند مدت، منجر به افزایش حجم تولید و بهرهوری و نیز کاهش تورم میشود.
فتاحی و همکاران (1391) تاثیر درجه باز بودن اقتصاد و متغیرهای مهم نرخ ارز، تورم وارداتی، رشد نقدینگی و رشد تولید ملی بر نرخ تورم داخلی با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه در دوره 1386-1340 با استفاده از رگرسیون چندک مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در نرخهای پایین تورم ارتباط معناداری بین تورم و باز‌بودن اقتصادی وجود ندارد اما در نرخ‌های بالا رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود ‌دارد و با افزایش درجه باز ‌بودن اقتصاد تورم نیز افزایش می‌یابد.
نصیری ‌زاده و همکاران (1391) تاثیر باز‌ بودن تجاری بر مبادله- تولید- تورم و تورم با استفاده از داده‌های مقطعی برای 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1990-2008) با استفاده از روش حداقل مربعات و آزمون واریانس ناهمسانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز‌ بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش می‌دهد و مبادله تولید- تورم کشور‌های منتخب را افزایش می‌دهد.
جدول) 2-1(: خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانیشدن اقتصادی و تورم
الف) پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
محقق
محدوده زمانی و مکانی پژوهش
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سرمایه گذاری و بازار اوراق بهادار

جستجو در سایت ما :


چکیده
رومر
1993
114 کشور
هر چه اقتصاد باز تر باشد قیمتهای داخلی به قیمتهای بینالمللی نزدیکتر میشوند و میانگین نرخ تورم در کشورهای کوچک ولی با اقتصاد باز پایینتر است.
اشرا
2002
15 کشور در حال توسعه جهان
1980-1977
در یک اقتصاد باز سطح قیمتهای داخلی و قیمتهای خارجی برابر میشوند و اگر قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای خارجی بیشتر باشند واردات به کشور صورت خواهد گرفت و فشار رو به پایینی بر سطح قیمتهای داخلی خواهد آورد. بنابراین قیمتهای جهانی در بسیاری از اقتصادها برابر میشود همچنین یک رابطه منفی و معناداری بین باز بودن اقتصادی و تورم وجود دارد.
جین