پایان نامه درمورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

سرمایهگذاری پرتفوی
دادههای مربوط به تجارت و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی از بانک جهانی گرفته میشود.
دادههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی از گزارش سرمایهگذاری جهانی که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ارائه میشود، به دست میآید. آمارهای مربوط به سرمایهگذاری پرتفوی هم از آمارهای صندوق بینالمللی پول نتیجه میشود.
ب) موانع و محدودیتهای تجارت و سرمایه؛ که شامل موانع پنهان واردات، متوسط نرخهای تعرفه، مالیات در تجارت بینالملل و شاخص کنترل سرمایه که توسط گوارنتی و لاوسون ارائه شده است، میباشد.
منبع اصلی برای موانع پنهان واردات گزارش رقابت جهانی است که توسط انجمن اقتصاد جهانی ارائه میشود.
دادههای متوسط نرخ تعرفه از منابع مختلفی به دست میآید. گوانتی و لاوسون به کشورهایی که هیچ تعرفهای اعمال نمیکنند نمرهی 10 را اختصاص میدهند و با افزایش نرخ تعرفه رتبهی پایینتری به آن کشور اختصاص میدهند. هر گاه نرخ تعرفه به 50 درصد نزدیک شود، این رتبه به صفر میل میکند.
شاخص کنترل سرمایه بر اساس گزارش سالانهی صندوق بینالمللی پول دربارهی ترتیبات و محدودیتهای مبادله بنا شدهاست و شامل 13 نوع مختلف کنترل سرمایه میباشد و با کم کردن تعداد محدودیتها از عدد 13 و ضرب در عدد 10 حاصل میشود.
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF
شاخص جهانیشدن اجتماعیKOF، انتشار ایدهها، اطلاعات، تصاویر و مردم را اندازه گیری میکند. شاخص KOF جهانیشدن اجتماعی را به 3 طبقه تقسیم میکند:
الف) ارتباطات فردی؛ به معنای تعامل مستقیم در میان مردمی است که در کشورهای مختلف زندگی میکنند و شامل ترافیک مخابراتی بینالمللی (ترافیک در عرض چند دقیقه به ازای هر نفر)، درجه گردشگری (ورودی و خروجی به کشور) و تعداد نامههای بینالمللی ارسال و دریافت شده میباشد.
ب) جریان اطلاعات؛ شاخص فرعی جریان اطلاعات به معنای اندازهگیری جریان بالقوه ایدهها و تصاویر است. این شاخص شامل تعداد کاربران اینترنت (به ازای هر 100 نفر)، سهم خانوادههای با تلویزیون و تجارت روزنامههای بینالمللی (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) است.
ج) نزدیکی فرهنگی؛ نزدیکی فرهنگی مسلما از لحاظ درک دشوارترین بعد از جهانیشدن میباشد. از شاخص کتابهای تجارت شده استفاده میشود که این شاخص از یونسکو و پایگاه اطلاعات آماری تجارت کالای سازمان ملل متحد گرفته شده است.
مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانانصاف و عدالت، معرفت خداوند، نظام احسن، معرفت خدا

جستجو در سایت ما :


2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF
بعد سیاسی شاخص جهانیشدنKOF، انتشار سیاستهای حکومتها را اندازهگیری میکند. شاخصهای جهانیشدن سیاسی شامل تعداد سفارتخانهها و کمیسیونها در یک کشور، تعداد سازمانهای بینالمللی که آن کشور در آن عضویت دارد و تعداد ماموریتهای شورای امنیت سازمان ملل در آن کشور میباشد. به علاوه، شامل تعداد معاهدات بین دو یا چند ایالت میباشد که از سال 1945 به بعد امضا شده است(بحرینی، 1393).
2-3) تعریف تورم
تورم، بالا رفتن سطح عمومی قیمتهای پولی کالاها و خدمات در یک دوره زمانی معین است.
2-3-1) طبقه بندی تورم
تورم بر اساس نظرات مختلف کارشناسان به انواع گوناگون تقسیمبندی شده است که ذیلا به طور منحصر به بحث گذارده میشود.
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت
تورم خفیف؛ که به تورم خزنده نیز تعبیر میشود، به افزایش ملایم قیمتها اطلاق میگردد.
تورم شدید؛ در این نوع تورم که گاهی به تورم تازنده یاد میشود، آهنگ افزایش قیمتها شدید و سریع است. در چنین شرایطی توزیع درامد به نفع گروه حاکمه و سرمایهداران بوده، اکثریت طبقات جامعه که فاقد قدرت سیاسی و طبقاتی میباشند، روز به روز فقیرتر میشوند.
تورم بسیار شدید؛ که بهعنوان تورم افسار گریخته هم تعبیر میشود، شدیدترین و پیچیده ترین حالت تورم به شمار میرود. مشخصه اصلی این نوع تورم بروز یک حالت بیاعتمادی کامل و مطلق در بین مردم نسبت به واحد پول ملی است که گاهی سقوط نظام سیاسی جامعه را نیز به همراه دارد.