پایان نامه درمورد سطح معنی داری، استان گیلان، مدیران و کارکنان، مدارس دخترانه

5297
متوسطه دوره دوم دخترانه
2582
متوسطه دوره اول پسرانه
2875
متوسطه دوره اول پسرانه
1071
متوسطه دوره اول دخترانه
2909
متوسطه دوره اول دخترانه
981
ابتدایی پسرانه
7623
ابتدایی پسرانه
3212
ابتدایی دخترانه
8638
ابتدایی دخترانه
2283
مختلط ابتدایی
1709
مختلط ابتدایی
46
مختلط متوسطه دوره اول
13
مختلط متوسطه دوره اول
******
مختلط متوسطه دوره دوم
6
مختلط متوسطه دوره دوم
******
مدارس شهری
150
مدارس شهری
195
مدارس روستایی
60
مدارس روستایی
18
مدارس پیش دبستان
موجودنیست
مدارس پیش دبستان
موجودنیست
(مأخذ- طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان سال 1393)
اختلاف آمار کلی با مدارس موجود به علت نبودن اطلاعات در مقطع پیش دبستان می باشد. 4-1- مقدّمه
هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی (آزمون تی با میانگین فرضی و آزمون فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از ارائه داده ها و استخراج نتایج، به ترتیب جداول زیر بدست آمده است..
جدول 4-1- چارت سازمانی آموزش و پرورش ناحیه 1و 2 (مأخذ- طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ، 1393 )
جدول 4-1 چارت سازمانی آموزش و پرورش را نشان می دهد. براساس چارت فوق ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش دارای 5معاونت در سطح مختلف(معاون پرورشی و تربیت بدنی، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت، معاون آموزش متوسطه، معاون آموزش ابتدایی،معاون پژوهش) است. که هر معاونت خود به بخش های مختلف تقسیم می شود.
4-2- بررسی توصیفی داده ها
جدول4-2- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری – روستایی) را نشان می دهد. براساس جدول زیر تعداد معلمان ابتدایی 646 می باشد که از این تعداد 114 نفر مرد و 532 نفر زن هستند.
جدول4-2- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری – روستایی)
ردیف
تعداد معلمان ابتدایی
646 نفر
1
تعداد معلمان مرد ابتدایی
114 نفر
2
تعداد معلمان زن ابتدایی
532 نفر
3
تعداد معلمان زن شاغل درمدارس پسرانه
189 نفر
4
تعداد معلمان زن شاغل درمدارس دخترانه
281 نفر
5
تعداد معلمان مرد شاغل درمدارس پسرانه
83 نفر
6
تعداد معلمان زن شاغل درمدارس مختلط
62 نفر
7
تعداد معلمان مرد شاغل درمدارس مختلط
31 نفر
8
تعداد معلمان زن شاغل درمدارس شهری
430 نفر
9
تعداد معلمان مرد شاغل درمدارس شهری
62 نفر
10
تعداد معلمان زن شاغل درمدارس روستایی
40 نفر
11
تعداد معلمان مرد شاغل درمدارس روستایی
21 نفر
(مأخذ- طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ، 1393 ) نمودار 4-1 تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت
جدول4 -3- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری – روستایی)
ردیف
تعداد کل دبیران متوسطه اول
348 نفر
1
تعداد دبیران متوسطه اول مرد
133 نفر
2
تعداد دبیران متوسطه اول زن
215 نفر
3
تعداد دبیران متوسطه اول مرد شهری
113 نفر
4
تعداد دبیران متوسطه اول زن شهری
121 نفر
5
تعداد دبیران متوسطه اول مردروستایی
20 نفر
6
تعداد دبیران متوسطه اول زن روستایی
18 نفر
(مأخذ- طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ، 1393 ) نمودار 4-2 تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت
جدول 4-4- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه 2رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی
مدارس دولتی
آمار
مدارس غیردولتی
آمار
جمع کل
آمار کلی دانش آموزان
35278
آمار کلی دانش آموزان
14573
49851
متوسطه دوره دوم پسرانه
6123
متوسطه دوره دوم پسرانه
2336
8459
متوسطه دوره دوم دخترانه
5297
متوسطه دوره دوم دخترانه
2582
7879
متوسطه دوره اول پسرانه
2875
متوسطه دوره اول پسرانه
1071
3946
متوسطه دوره اول دخترانه
2909
متوسطه دوره اول دخترانه
981
3890
ابتدایی پسرانه
7623
ابتدایی پسرانه
3212
10835
ابتدایی دخترانه
8638
ابتدایی دخترانه
2283
10921
مختلط ابتدایی
1709
مختلط ابتدایی
46
1755
مختلط متوسطه دوره اول
13
مختلط متوسطه دوره اول
***
13
مختلط متوسطه دوره دوم
6
مختلط متوسطه دوره دوم
***
6
پیش دبستان پسرانه
463
پیش دبستان پسرانه
359
822
پیش دبستان دخترانه
419
پیش دبستان دخترانه
267
686
پیش دبستان مختلط
199
پیش دبستان مختلط
355
554
(مأخذ- طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ، 1393 ) جدول 4-4- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه 2رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی نشان می دهد . براساس جدول فوق تعداد کلی دانش آموزان در مدارس دولتی (35278 نفر) و در مدارس غیردولتی (14573 نفر) می باشد که هر کدام نیز به تفکیک در هر مقطع در جدول فوق گزارش شده است. نمودار 4-3- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه 2رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی
جدول 4-5- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیت مکانی ودولتی وغیردولتی
مدارس دولتی
آمار
مدارس غیردولتی
آمار
جمع کل
مدارس شهریr />150
مدارس شهری
165
315
مدارس روستایی
60
مدارس روستایی
***
60
مدارس پیش دبستان
52
مدارس پیش دبستان
47
99
مدارس شهری ابتدایی
54
مدارس شهری ابتدایی
44
98
مدارس روستایی ابتدایی
32
مدارس روستایی ابتدایی
****
32
مدارس شهری متوسطه اول
53
مدارس شهری متوسطه اول
38
89
مدارس روستایی متوسطه اول
24
مدارس روستایی متوسطه اول
***
24
مدارس شهری متوسطه دوم
39
مدارس شهری متوسطه دوم
36
68
مدارس روستایی متوسطه دوم
4
مدارس روستایی متوسطه دوم
***
4
(مأخذ- طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ، 1393 )
جدول 4-5- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیتمکانی ودولتی وغیردولتی را نشان می دهد . براساس جدول فوق تعداد مدارس دولتی شهری 150 واحد و مدارس غیردولتی شهری 165 واحد می باشد. تعداد مدارس دولتی روستایی نیز 60 واحد می باشد. در مناطق روستایی مدارس غیردولتی وجود ندارد. نمودار 4-4- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک موقعیتمکانی
جدول4-6- تعداد وتوزیعدبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت وموقعیت
ردیف
تعداد کل دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری
580 نفر
1
تعداد دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری مرد
218نفر
2
تعداد دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری زن
379 نفر
3
تعداد دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری مرد شهری
213 نفر
4
تعداد دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری زن شهری
367 نفر
5
تعداد دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری مردروستایی
5 نفر
6
تعداد دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری زن روستایی
12 نفر
7
تعداد کل هنرآموزان متوسطه دوره ی دوم فنی وحرفه ای وکارودانش
155 نفر
8
تعداد هنرآموزان متوسطه دوره ی دوم مرد فنی وحرفه ای وکارودانش
86 نفر
9
تعدادهنرآموزان متوسطه دوره ی دوم زن فنی وحرفه ای وکارودانش
69 نفر
(مأخذ- طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ، 1393 )
جدول4-6- تعداد وتوزیعدبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت وموقعیت نشان می دهد. براساس جدول فوق تعداد کل دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری 580 نفر می باشد که 218 نفر مرد و 379 نفر زن می باشد. تعداد کل هنرآموزان متوسطه دوره ی دوم فنی وحرفه ای وکارودانش 155 نفر می باشد که از این تعداد 86 نفر مرد و 69 نفر زن است. نمودار4-5- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت جدول 4-7: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
5/15
15
زن
5/84
82
مرد
100
97
جمع همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، 5/15 درصد گروه نمونه تحقیق زن و 5/84 درصد مرد بودند که در تحقیق مشارکت داشتند که به صورت نمودار زیر ارائه می شود.
نمودار 4-6: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت جدول 4-8 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل درصد فراوانی
فراوانی
تاهل
3/11
11
مجرد
7/88
86
متاهل
100
97
جمع همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، 3/11 درصد گروه نمونه تحقیق مجرد و 7/88 درصد متاهل بودند که در تحقیق مشارکت داشتند که به صورت نمودار زیر ارائه می شود. نمودار 4-7 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل جدول 4-9 :توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
3/9
9
فوق دیپلم
7/56
55
لیسانس
34
33
فوق لیسانس و بالاتر
جمع 97 100 همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، بیشترین حجم گروه نمونه تحقیق( 7/56) دارای تحصیلات در حد لیسانس بودند که در تحقیق مشارکت داشتند که به صورت نمودار زیر ارائه می شود.
نمودار 4-8 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات
جدول 4-10 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر سن بیشترین
کمترین
انحراف استاندارد میانگین
56
25
37/6 52/42 همانطور که در جدول فوق نمایان است میانگین سن گروه نمونه تحقیق 52/42 می باشد که حداقل سن 25 و بالاترین 56 سال می باشد.
جدول 4-11 : تاثیر نیروهای متخصص در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر نیروهای متخصص
01/1
7/167
1
1
خیلی کم
1
1
کم
2/5
5
متوسط
7/22
22
زیاد
1/70
68
خیلی زیاد
100
97
جمع همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(1/70 درصد) معتقدند که نیروهای متخصص در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد که این نکته نیز با (01/0 p ،7/167 = ) از نظر آماری معنی دار است .
جدول 4-12 : تاثیر مدیران و کارکنان مدارس در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر مدیران و کارکنان
01/1
52/113
1/2
2
کم
2/6
6
متوسط
6/21
21
زیاد
1/70
68
خیلی زیاد
100
97
جمع
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(1/70 درصد) معتقدند که مدیران و کارکنان مدارس در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارند که این نکته نیز با (01/0 p ،52/135 = ) از نظر آماری معنی دار است .
جدول 4-13 : تاثیر مسئولین و نهادهای سیاس
ی – امنیتی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر مسئولین و نهادهای سیاسی – امنیتی
01/1
11/55
1/3
3
خیلی کم
1/3
3
کم
6/20
20
متوسط
2/39
38
زیاد
34
33
خیلی زیاد
100
97
جمع
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(2/39 درصد) معتقدند که مسئولین و نهادهای سیاسی – امنیتی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر زیادی دارند که این نکته نیز با (01/0 p ،11/55 = ) از نظر آماری معنی دار است .
جدول 4-14 : تاثیر سپاه و بسیج در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر سپاه و بسیج
01/1
23/62
1/4
4
خیلی کم
1/2
2
کم
5/16
16
متوسط
2/39
38
زیاد
1/38
37
خیلی زیاد
100
97
جمع همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(2/39 درصد) معتقدند که سپاه و بسیج در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر زیادی دارند که این نکته نیز با (01/0 p ،23/62 = ) از نظر آماری معنی دار است.
جدول 4-15 : تاثیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
01/1
08/24
2/6
6
خیلی کم
4/12
12
کم
33
32
متوسط
9/28
28
زیاد
6/19
19
خیلی زیاد
100
97
جمع
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(33 درصد) معتقدند که فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر متوسطی دارد که این نکته نیز با (01/0 p ،08/24 = ) از نظر آماری معنی دار است .
جدول 4-16 : تاثیر اولیاء و مربیان در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر اولیاء و مربیان
01/1
17/90
1/3
3
خیلی کم
2/7
7
کم
3/9
9
متوسط
7/24
24
زیاد
7/55
54
خیلی زیاد
100
97
جمع
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(7/55 درصد) معتقدند که اولیاء و مربیان در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر خیلی زیاد دارند که این نکته نیز با (01/0 p ،17/90 = ) از نظر آماری معنی دار است .
جدول 4-17 : تاثیر امامان جماعت در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر امامان جماعت
01/1
81/31
2/6
6
خیلی کم
2/6
6
کم
9/29
29
متوسط
32
31
زیاد
8/25
25
خیلی زیاد
100
97
جمع
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(32 درصد) معتقدند که امامان جماعت در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر زیادی دارد که این نکته نیز با (01/0 p ،81/31 = ) از نظر آماری معنی دار است .
جدول 4-18 : تاثیر نیروی انتظامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر نیروی انتظامی
01/1
64/35
2/6
6
خیلی کم
4/14
14
کم
2/40
39
متوسط
8/26
26
زیاد
4/12
12
خیلی زیاد
100
97
جمع
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،بیشترگروه نمونه تحقیق(2/40 درصد) معتقدند که نیروی انتظامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر متوسطی دارد که این نکته نیز با (01/0 p ،64/35 = ) از نظر آماری معنی دار است .
جدول 4-19 : تاثیر سازمان اوقاف در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان
سطح معنی داری درصد فراوانی
فراوانی
تاثیر سازمان اوقاف
01/1
63/25
2/7
7
خیلی کم
6/18
18
کم
1/35
34
متوسط
8/27
27
زیاد
3/11
11
خیلی]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *