پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون خطی

دسامبر 29, 2018 0 Comments

با استفاده از روش فریدمن ابتدا تغییرات انرژی فعالسازی (Ea) و لگاریتم طبیعی حاصلضرب فاکتور فرکانس (lnfA) مشخص میشود از آنجا که رگرسیون خطی رابطه فریدمن در α کوچکتر از 1/0 و بزرگتر از 9/0 چندان قابل قبول نیست از این نواحی صرف نظر میشود. شکل 315: نمودار تغییرات Ea (قرمز) و LnfA (آبی) بر حسب α برای K25 با استفاده از روش فریدمن شکل 3-16 نمودار تغییرات Ea (قرمز) و LnfA (آبی) بر حسب α برای K25تحت تابش نوترون گرمایی(راست) و گاما(چپ) با استفاده از روش فریدمن 3-1-8 نمودارهای اثر جبرانی:
با توجه به اینکه تغییرات انرژی فعالسازی و لگاریتم طبیعی حاصلضرب مدل واکنش در فاکتور فرکانس مرتبه ای از یکدیگرند، می توان به وجود اثر جبرانی در نمونه های مورد آزمایش این پروژه پی برد و خطی بودن داده های lnfA-Ea کاملاً اثر جبرانی و تک مکانیسم بودن واکنش (به دلیل نبودن نقطه شکست در نمودار lnfA-Ea) را نشان می دهد. شکل 317: وجود اثر جبرانی با استفاده از روش فریدمن در تخریب حرارتی K25 شکل318:وجود اثر جبرانی با استفاده از روش فریدمن در تخریب حرارتی K25تحت تابش نوترون گرمایی(راست)-گاما(چپ)
3-1-9 محاسبه بستگی Ea به α
محاسبه بستگی Ea به α با استفاده از روش ازاوا – فیلین – وال و مقایسه نتایج با داده های حاصل از روش فریدمن: جدول 34: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنش K25
Α
0.149
0.335
0.53
0.665
0.696
0.755
0.814
0.875
Ea-Fridman(KJ/mol)
176.7
170.1
175.7
185.6
188.7
197.3
205.6
224.8
Ea-OFW-(KJ/mol)
172.3
172.3
172.6
172.8
173
173.6
173.9
174.8 جدول 35: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنش K25 تحت تابش نوترون گرمایی
Α
0.228
0.35
0.42
0.576
0.659
0.768
0.822
0.848
Ea-fridman(KJ/mol)
112.4
94.9
89.55
80.88
74.08
69.26
69.23
69.67
Ea-OFW(KJ/mol)
294.5
283
278.1
265.5
259.2
250.1
244.8
241.9 جدول 36: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنش K25 تحت تابش گاما
Α
0.2456
0.3784
0.4675
0.498
0.5281
0.7243
0.8925
Ea-Fridman(KJ/mol)
545.964
514.41
415.39
404.23
382.83
147.92
12.602
Ea-OFW-(KJ/mol)
290.099
281.11
276.73
270.36
266.34
250.22
229.54
3-1 – 10 تعیین طول عمر پیشرانه K25 :
جدول37 پارامترهای سینتیکی و طول عمر K25 با استفاده از روشASTM
Tm
Tm2
A
K
t(0.5)=0.693/K
Year
468.567
219555
1.73E+16
3.9E-10
1.78E+09
56.31225
470.65
221511.4
1.72E+16
3.88E-10
1.79E+09
56.69142]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *