پایان نامه رایگان درباره اندازه گیری، انحراف معیار، عوامل موثر