پایان نامه رایگان درباره ایالات متحده، اندازه گیری، برنامه ریزی