پایان نامه رایگان درباره تجزیه واریانس، محصولات کشاورزی، طلاق

نوامبر 30, 2018 0 Comments

جدول 3-1: مشخصات پیش بر دندانه دار ساخته شده ……………………………………………………….. 40
جدول 3-2: مشخصات ردیف تمیزکن استفاده شده در این پژوهش …………………………………… 43
جدول 3-3: تیمارهای اعمال شده در این پژوهش ……………………………………………………………….. 57
جدول 4-1: تجزیه واریانس میزان بقایای سطحی ……………………………………………………………….. 73
جدول 4-2: اثر اصلی نسبت سرعت بر میزان بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت (تن در هکتار) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
جدول 4-3: اثر برهمکنش ردیف تمیزکن و میزان بقایای اولیه بر میزان بقایای سطحی (تن در
هکتار) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
جدول 4-4: تجزیه واریانس عمق کاشت …………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-5: اثر اصلی نسبت سرعت بر عمق کاشت (سانتی متر) …………………………………….. 77
جدول 4-6: تجزیه واریانس انحراف معیار عمق کاشت ………………………………………………………. 79
جدول 4-7: اثر اصلی نسبت سرعت بر انحراف معیارعمق کاشت (سانتی متر) ……………….. 79
جدول 4-8: تجزیه واریانس شاخص سرعت جوانه زنی .(ERI)………………………………………… 82
جدول 4-9: اثر اصلی نسبت سرعت بر شاخص سرعت جوانه زنی (درصد بذرهای جوانه زده در یک روز) ………………………………………………………………………………………………………………………………….82
جدول 4-10: اثر اصلی میزان بقایای اولیه بر شاخص سرعت جوانه زنی (درصد بذرهای جوانه زده در یک روز) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول 4-11: اثر اصلی ردیف تمیزکن بر شاخص سرعت جوانه زنی (درصد بذرهای جوانه زده در یک روز) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 83
جدول 4-12: تجزیه واریانس شاخص چند تایی (multiple index)………………………………… 86
جدول 4-13: تجزیه واریانس شاخص نکاشت (miss index)…………………………………………… 89
جدول 4-14: اثربرهمکنش ردیف تمیزکن و نسبت سرعت بر شاخص نکاشت (درصد)……… 89
جدول 4-15: اثر برهمکنش ردیف تمیزکن و میزان بقایای اولیه بر شاخص نکاشت (درصد) 90 جدول 4-16: تجزیه واریانس شاخص کیفیت تغذیه (QFI)……………………………………………….. 92
جدول 4-17: اثربرهمکنش ردیف تمیزکن و نسبت سرعت بر شاخص کیفیت تغذیه…………. 92
جدول 4-18: اثربرهمکنش ردیف تمیزکن و میزان بقایای اولیه بر شاخص کیفیت تغذیه (درصد) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
جدول 4-19: تجزیه واریانس دقت (precision)……………………………………………………………… 96
جدول 4-20: اثر اصلی نسبت سرعت بر شاخص دقت (درصد)……………………………………………. 96
جدول 4-21: اثر اصلی میزان بقایای اولیه بر شاخص دقت (درصد) ……………………………………. 96
جدول 4-22: اثر اصلی ردیف تمیزکن بر شاخص دقت (درصد)………………………………………….. 97
فصل اول
مقدمه
برای پاسخگویی به نیاز غذایی جهان در سال 2050 ، تولید غذا باید بیش از سه برابر شود بدون این که به طبیعت و اکوسیستم خسارتی وارد نشود. لذا بشر برای مبارزه با فقر و گرسنگی چاره ای جز افزایش تولیدات غذایی در واحد سطح ندارد. همچنین در 25 سال آینده باید در آسیا ، آفریقا و جنوب آمریکا تولید محصولات غذایی دو برابر شود تا نیاز غذایی مردم این مناطق برآورده شود (FAO 2007).
در سطح جهانی برای تولید غذای روزانه هر نفر، به طور متوسط یک متر مربع خاک به هم می‌خورد یا به عبارت دیگر در هر سال یک هکتار زمین برای سه نفر خاکورزی می شود. در ایران تنها برای یک و نیم بار شخم سالیانه در زمین های زراعی کشورمان نیاز به جابجایی 69 میلیارد تن خاک است که شخم این توده خاک با ابزارهای خاکورز انجام می شود که این عمل هزینه زیادی به همراه دارد ( FAO 2007).
در جنین شرایطی همه امیدها به سوی افزایش تولید محصولات کشاورزی است. در میان عوامل موثر در افزایش تولید محصولات کشاورزی، مساله کاشت و ماشین های انجام دهنده این عمل ، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. در بین این محصولات ذرت اهمیت زیادی در تامین غذای انسان ها، دام، طیور و مصارف صنعتی دارد. لذا جهت افزایش سطح زیر کشت و همچنین بهبود تکنیک کاشت آن باید اقدامات اساسی صورت گیرد.
ذرت 1محصول بومی آمریکای جنوبی است. نام علمی آن zea mays واز خانواده گرامینه است. ذرت از نظر اهمیت و تولید جهانی به دلیل ویژگی عمده ای چون قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون، به سرعت در تمام دنیا گسترش یافت و از نظر سطح زیر کشت مکان سوم را بعد از گندم2و برنج 3به خود اختصاص داده است ( FAO 2007).
بررسی های انجام گرفته بیانگر آن است که این محصول علاوه بر تولید علوفه ای بسیار مطلوب برای تغذیه دام از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است. همچنین با توجه به اینکه این محصول دارای ویژگی های از قبیل; مقاومت به خشکی، عملکردزیاد در هکتار، قابلیت قرار گرفتن در تناوب های مختلف با گیاهان و آب و هوای گوناگون، پذیرش کشت های متوالی، مطلوب برای تغذیه دام از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است. پذیرش کشت های متوالی برای سال و قدرت پذیرش کامل مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، می باشد باعث گردیده است تا کشت این گیاه به مقدار بسیار زیادی گسترش یابد (نور محمدی و همکاران، 1380).
در ایران کشت ذرت معمولا پس از برداشت گندم به صورت کشت دوم آغاز می گردد و اغلب کشاورزان برای آماده سازی زمین جهت کشت، اقدام به سوزاندن بقایای گندم می کنند. عمل سوزاندن در دراز مدت ضمن آلودگی محیط زیست باعث کاهش مواد آلی خاک، فعالیت های میکرو ارگانیسمی و افزایش فرسایش خاک شده و بدین ترتیب آسیب جدی به اکو سیستم حیاتی زمین وارد می گردد (Rasmussen and et al, 1998).
محصولات کشاورزی در اکثر موارد، برای استفاده از دانه و میوه کشت می شوند. اما حدود نیمی از محصول تولیدی به شکل بقایای گیاهی خواهد بود. برای تولید این بقایای گیاهی نیز مانند میوه و دانه، آب، انرژی ، نیروی انسانی و به طور کلی هزینه صرف شده است و عدم استفاده صحیح از آن، مدیریت ضعیف شمرده می شود (Unger,1994). کم بودن بقایای گیاهی بر روی سطح خاک به عنوان مثال از طریق دفن بقایای گیاهی، باعث افزایش آبشویی و بادبردگی خاک ودر نهایت افت محصول در سال های بعد می گردد. همچنین برخورد قطرات باران به خاک، ساختمان خاک را تخریب می کند. اگر بقایای گیاهی سوزانده شود علاوه بر مشکل یاد شده، نیتروژن خاک کاهش می یابدو برای بدست آوردن عملکرد قابل قبول باید مقدار بیشتری کود ازت مصرف شود (Unger,1994 ).
در کشور ما اکثرا از سیستم خاکورزی مرسوم4 استفاده می شود که در طول عملیات تهیه زمین ضمن مصرف انرژی زیاد، در صورت رعایت نشدن رطوبت مناسب برای هر عملیات علاوه بر فشردن خاک، ساختمان خاک تخریب شده و همچنین افزایش فرسایش آبی و بادی را به همراه دارد. خاکورزی مرسوم به هر نوع سیستم خاکورزی اطلاق می شود که در آن کمتر از 15 درصد پوشش بقایا ی سطحی پس از کاشت در سطح باقی مانده و این روش عموما با شخم یا خاکورزی سنگین قبل از کاشت همراه است (Walters et al, 1998).
روش خاک ورزی حفاظتی5 که از روش های نوین عملیات کشاورزی است، تا حدود زیادی باعث کاهش مشکلات یاد شده می گردد. این روش عبارتست از هر نوع سیستم کاشت یا خاک ورزی که در آن پس از انجام عملیات کاشت، دست کم 30% از سطح مزرعه با بقایای گیاهی پوشیده باقی بماند (Han and Simmons, 2001 ) .
در این روش به دلیل باقی ماندن بقایای گیاهی در سطح خاک و همچنین به دلیل به حداقل رسیدن به هم خوردگی خاک در حین عملیات خاکورزی و کاشت، علاوه بر کاهش فرسایش آبی و بادی، به دلیل کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک،درصد رطوبت خاک نیز افزایش یافته و به بهبود ساختمان خاک کمک می شود (Chastain et al, 1995).
همچنین این روش، روشی برای انجام عملیات کشاورزی، بدون هدر رفتن وقت، انرژی و هزینه های تولید است (Triplett et al, 1997).
باقی ماندن مقداری از بقایای محصولات بر روی سطح خاک می تواند فرسایش آن را در بسیاری از مزارع کاهش دهد و بعضا از بین ببرد. در سراشیبی های طولانی، بقایای محصول جداشده ممکن است به وسیله فشار آب بالا دستی شسته شود. زمانیکه این بقایا برداشته شوند عمل فرسایش به جهت جدا شدن و انتقال خاک افزایش می یابد (Pfost et al, 2008).
خاک ورزی حفاظتی خود به خاکورزی تقلیل یافته6، کم خاکورزی7، خاک ورزی پشته ای8 ، خاکورزی نواری9، خاکورزی مالچ10 و کشت بدون خاک ورزی11 تقسیم می گردد (Walters, D. and P. jasa. 1998).
1-خاکورزی تقلیل یافته : به هر نوع سیستم خاکورزی که شدت و مقدار آن کمتر از خاکورزی مرسوم و مقدار 15 تا 30 درصد سطح خاک از بقایا پوشیده باشد، اطلاق می شود (Walters and et al, 1988)در مقایسه با خاکورزی مرسوم مقدار خاکورزی کاهش یافته و ادواتی جایگزین ادوات مرسوم شده که میزان مصرف انرژی آنها در واحد سطح کمتر است. در صورتی که حداقل 30 درصد از سطح مزرعه پوشیده از بقایای گیاهی باشد این روش در زمره سیستم های خاکورزی تقلیل یافته قرار می گیرد.
2-روش کم خاکورزی : در این روش خاکورزی ثانویه محدود به یک بار عبور تراکتور همراه با یک کارنده که در پشت وسیله خاک ورز بسته می شود، محدود می شود (Han and Simmons, 2001) هدف از این روش کاهش انرژی مکانیکی و کار مورد نیاز، ذخیره رطوبت و کاهش فرسایش خاک، اجرای عملیات مورد نیاز برای به حد مطلوب رساندن شرایط خاک در هر منطقه خاص ار مزرعه و به حداقل رساندن تعداد دفعات رفت و آمد بر روی خاک است(شفیعی، 1374).
3-خاکورزی پشته ای: در این نوع خاکورزی گیاه زراعی بر روی پشته ای که از فصل رشد قبلی به جای مانده است کاشته می شود و بعد از استقرار گیاه به وسیله کولتیواتور زدن پای بوته ها خاک داده می شود. معمولا کارنده های که مجهز به ردیف تمیزکن یا پیش بر پنجه غازی هستند در این روش استفاده می شود. این ضمایم محدوده ای به عرض 5/1 تا 5 سانتی متر را روی پشته ها تمیز می کند. در نتیجه نواری عاری از بقایای گیاهی روی پشته ها که مناسب باری رشد گیاه است را فراهم می کند ( Han and Simmons, 2001).
4-خاکورزی نواری: در این سیستم مزرعه کمتر از حد معمول شخم خورده و این شخم موازی جهت ردیف های کاشت صورت می گیرد. هدف از خاکورزی نواری ایجاد بستر بذر]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *