پایان نامه رایگان درباره خلاقیت و ابتکار و استفاده از فرصت

دانلود پایان نامه

2-2-4 مراحل رشد شغلی


به نظر سوپر و همکارانش (1963)، مسیر تکاملی انتخاب شغل که با رشد عمومی‌هماهنگ است شامل مراحل زیر است (شفیع آبادی، 1385) :
1- رشد (تولد تا 14 یا 15 سالگی): که با رشد توانمندی‌ها، نگرش‌ها، علائق و نیازهای مرتبط با خودپنداره همراه است. که خود این مرحله شامل سه زیر مرحله است: الف- رویایی (4 تا 10 سالگی) که در این دوره واقع بینی کم است و کودک در عالم خیال دنبال برآوردن آرزوهایش است. ب- مرحله رغبت (11-12 سالگی) نسبت به مرحله رویایی توجه به رغبت‌ها بیشتر است اما هنوز به واقعیت‌ها توجه زیادی نمی‌شود. ج- صلاحیت (13-14 سالگی) در این دوره فرد به توانایی‌هایش بیشتر توجه
می‌کند در نتیجه واقعیت بیشتر مد نظر قرار می‌گیرد.
2- مکاشفه (24-15 سالگی) درآن انتخابها محدودتر شده اما انتخاب نهایی نمی‌شود. دوره‌های این مرحله عبارتند از: الف-آزمایشی (15-17 سالگی) در این دوره ‌ارزشها و رغبت‌ها، ‌نیازها، ‌توانایی‌هاو امکان استفاده از فرصت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و انتخاب‌های شغلی اش را می‌آزماید. ب- انتقال (18-21 سالگی) توجه به واقعیت بیشتر می‌شود و فرد دوره‌های کارآموزی را می‌گذراند. ج- کوشش (22-24 سالگی) در این دوره فرد شغل مورد علاقه و مناسبی‌را پیدا می‌کند و بطور آزمایشی
برای مدتی به آن اشتغال می‌ورزد.
مرحله مکاشفه اولین مرحله در شکل پذیری خوشتن پنداری است. در این مرحله فرد خود را بعنوان انسانی مجزا و متفاوت از دیگران احساس می‌کند و ضمنا به شباهتهایش با دیگران نیز توجه می‌کند.
3- استقرار (44-25سالگی) یا ایجاد، ‌ که فرد شغل مورد نظرش را دنبال میکند و از
طریق تجربه کردن به آن ثبات می‌دهد. شامل دو مرحله است: الف- کوشش (25 تا 30 سالگی) اگر
فرد از شغل انتخابیش راضی باشد به ادامه اشتغال در آن علاقه مند می‌شود و درغیر اینصورت مایل به تغییر آن است.
ب- تثبیت (31 تا44 سالگی) اگر فرد از شغلی که انتخاب کرده کاملا راضی باشد آن را با خلاقیت و ابتکار ادامه می‌دهد.
4- ابقاء (64-45 سالگی) فرد برای بهبود شرایط کاری ا ش با شغل سازگاری دایمی‌پیدا می‌کند.
5- افول (بالای 65 سال) که با ملاحظات پیش بازنشستگی، کاهش برون داد کاری، بازنشستگی مشخص می‌شود. که شامل دو مرحله زیراست: الف- تقلیل (65 تا70 سالگی) توانایی فرد برای کارکردن کاهش می‌یابد حتی ممکن است شغلی دیگر که تطابق بیشتری با توانایی‌هایش دارد را انتخاب کند. ب- بازنشستگی (71 سال به بعد) بازنشستگی برای افراد مختلف، ‌ همراه با احساسات مختلفی است بهرحال توجه به حالات روانی و جسمانی فرد در بازنشستگی حائز اهمیت است.
سوپر(1990) این مراحل را زنجیری متوالی و غیر قابل تغییر در نظر ن می‌گیرد. به این ترتیب فرد می‌تواند مجددا یک یا چند مرحله را طی کند. سوپر به چنین حالتی ریزچرخه می‌گوید.
سوپر در پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان دقیقا گذار از این مراحل را بررسی می‌کند و مشخص می‌کند که هر فردی در کدام مرحله به سر می‌برد و درکدام مرحله با دغدغه دست به گریبان است. 2-2-5 بلوغ مسیر شغلی
سوپرشش بعد بلوغ حرفه ای را که به نظرش برای نوجوانان مناسب می‌دانست مطرح کرد
(زونکر، 2006):
1-جهت گیری انتخاب شغل، ‌تعیین بعد نگرشی یعنی فرد برای شغل نهایی اش نگرانی و دغدغه دارد.
مطلب مرتبط :   ساده سازی و مشاهده

جستجو در سایت ما :


2-اطلاعات و طرح ریزی، بعد قابلیتی مرتبط با اطلاعات تخصصی افرادی که قبلا دغدغه تصمیم گیری شغلی برای آینده را داشته و در گذشته طرح ریزی خود را محقق ساخته‌اند.
3-ثبات ترجیحات شغلی به معنای تحکیم ترجیحات شغلی فرد است.
4-تبلور ویژگی‌ها، ‌پیشرفت فرد به سمت شکل دهی خودپنداره است.