پایان نامه رایگان درباره دانشگاه علوم پزشکی و ابعاد رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

قاسمی و عطار (1388)در بررسی شدت عوامل استرس زای شغل پرستاران شهرهای بابل ، ساری و بهشهر به این نتایج دست یافتند که بیشترپرستاران (48/76) درصد استرس در حد متوسط را تجربه کرده اند.
به علاوه بین امتیاز اجزا و امتیاز کلی استرس شغلی ارتباط مثبت آماری مشاهده گردید در بین اجزای استرس شغلی ، عامل مرگ و رنج بیماران و بار کاری بیشترین امتیاز استرس شغلی ، عامل تعارض با پزشک بیشترین ارتباط را با شدت کلی استرس شغلی پرستاران دارد.
اعتمادی (1383)در تحقیقی در رابطه با استرس شغلی با ابعاد رضایت شغلی پرستاران سی سی یو کار و عادی بخشهای قلب دانشگاههای علوم پزشکی که انجام داد نتایج پژوهش نشان داد که میانگین استرس شغلی پرستاران سی سی یو کار بیشتر از بخشهای قلب است و میانگین رضایت شغلی و ابعاد انگیزشی و بهداشتی آن در پرستاران سی سی یو کار کمتر از پرستاران بخشهای قلب است .و پرستاران کم تجربه و جوان استرس شغلی بیشتری و رضایت شغلی کمتری داشتند و پرستاران متاهل بخشهای سی سی یو استرس شغلی کمتر و رضایت شغلی بیشتری نسبت به پرستاران مجرد داشتند. و پرستاران شب کار از استرس شغلی بیشتر و رضایت شغلی کمتری نسبت به پرستاران سایر شیفتها برخوردار بودند.
2-3-3 نتیجه گیری از تحقیقات قبلی
با توجه به تحقیقاتی که در ایران و سایر کشورها، پیرامون شغل پرستاری و افراد شاغل در این حرفه صورت گرفته بیشتر مسایلی نظیر رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی وموضوعاتی از این دست مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به نظریه رشدی سوپر در رابطه با انتخاب شغل که مدعی است انتخاب دارای مراحل مختلفی است.که در هر مرحله فرد با یک سری دغدغه ها و نگرانیهایی دست به گریبان است و این دلواپسیها به معنای منفی کلمه نیست بلکه نبود این نگرانیها به بی تفاوتی شغلی می‌انجامد. و با توجه به اینکه پرستاری از جمله مشاغل حساس و مورد نیاز جامعه است. زیرا با سلامت روح وجسم افراد در تماس است و از این رو می‌طلبد تا فرد با توجه به روحیه و امکانات موجود انتخابی آگاهانه انجام دهدو از همه جوانب رشته و شغل خود باخبر باشد. بنابراین، دانستن این دغدغه ها به انتخاب آگاهانه کمک می‌کند. بدین ترتیب، این سوال برای پژوهشگر پیش آمد که در رابطه با مسیر انتخاب شغل در حیطه پرستاری دغدغه های شغلی پرستاران و بهیاران در هر مرحله از رشد شغلی چیست و آیا بین متغییرهای جمعیت شناختی با دغدغه های شغلی آنها رابطه ای وجود دارد؟
فصل سوم
روش پژوهش

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع آلودگی محیط زیست و تجزیه واریانس

3-1 روش پژوهش

جستجو در سایت ما :


روش این پژوهش علی مقایسه ای است.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی ‌پرستاران و بهیاران بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان (شامل بیمارستانهای الزهرا، آیت الله کاشانی، حضرت علی اصغر(خورشید)، شهید چمران و غرضی) اعم از زن و مرد می‌باشد.
3-3 نمونه و روش نمونه گیری
بعد از انجام تحقیق مقدماتی و بر اساس توان آماری، سطح معناداری و میزان تفاوت یا رابطه (مجذور اتا) حجم و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه (شریفی، 1376) حجم نمونه 286 نفر برآورد شد.ابتدا پرسشنامه روی 15 پرستار به طور تصادفی اجرا شد و پس از تعیین واریانس و میانگین طبق فرمول تعیین حجم نمونه ، نمونه را بدست آوردیم . نوع انتخاب بیمارستان مورد مطالعه به صورت انتخاب تصادفی ساده و روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود.
روال نمونه گیری. بعد از تعیین بیمارستانهای مورد نظر، بیمارستان الزهرا به صورت قرعه کشی ساده از بین آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. سپس با توجه به تعداد پرسنل پرستاران و بهیاران بیمارستان مذکور، تعداد 400 پرسشنامه توزیع شد. که پس از تکمیل پرسشنامه ها،در نهایت تعداد 326 پرسشنامه جمع اوری شد که از بین آنها 286 پرسشنامه براساس نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی انتخاب و مابقی حذف شدند.
همچنین ویژگیهای دموکرافیک افراد نمونه شامل جنس جدول (1-3)، سن جدول (2-3)، وضعیت تاهل جدول (3-3)، تعداد فرزندان جداول (4-3)، میزان تحصیلات جدول (5-3)، وضعیت استخدام جدول (6-3)، وضعیت شیفت کاری جدول (7-3)، میزان درآمد (8-3) و نوع بخش در حال خدمت جدول (9-3) به تفکیک در جداول صفحات بعد آمده است.
جدول (1-3) فراوانی و درصد افراد در نمونه آماری به تفکیک جنسیت
فراوانی درصد
زن 209 1/73
مرد 77 9/26
مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورد همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی

کل 286 100