پایان نامه رایگان درباره دانشگاه علوم پزشکی و دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

5-3-2-4 سوال چهارم:
بین دغدغه های شغلی پرستاران (در 4 مرحله اصلی و نمره کل) بر حسب محل کار (بخش) تفاوت وجود دارد.
5-3-2-4-1 متغیر محل کار (بخش)
با توجه به نتایج جدول شماره (4-22) بر حسب محل کار (بخش) در مرحله قطع همکاری (03/0 P=) معنادار شده‌اند. ماهیت وظایف مربوط به هر بخش بیمارستان می‌تواند در مورد نگرانی های فوق تاثیرگذار باشد. نگرانی در نوآوری مربوط به مرحله اصلی بقا می‌باشد که در آن افراد شاغل در راستای یکی شدن با وظایف شغلی قدم بر می‌دارند و علی الخصوص در مورد خرده آزمون نوآوری بایستی فرد به تسلط کافی در زمینه وظایف و انتظارات شغل مربوطه رسیده باشد.
با توجه به نتایج جدول (4-23) در مرحله اصلی قطع همکاری تنها اختلاف میانگین افراد شاغل در بخشهای رادیولوژی و داخلی (02/0 P=)، افراد شاغل در بخشهای رادیولوژی و جراحی (026/0 P=)، افراد شاغل در بخشهای داخلی و زایشگاه و نوزادان (01/0 P=)، و افراد شاغل در بخشهای زایشگاه و نوزادان و جراحی (007/0 P=) معنادار شده است.
از این یافته می توان چنین استنباط کرد که با توجه به این که مرحله قطع همکاری از مراحل آخر کار است و فرد به نوعی در شرف باز نشستگی است . سلامت جسمی و روحی ارزش بالایی پیدا می کند ، لذا این افراد نیز دغدغه بالاتری داشته اند . زیرا کار در این بخش ها به گفته خود پرستاران از استرس بالایی برخوردار است .و تاثیرات جسمی و روحی فراوانی دارد.و گاهی به بازنشستگی بیش از موعد می انجامد .
5-3-2-5 سوال پنجم:
مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد صادرات کالا و خدمات و نرخ ارز حقیقی

آیا بین دغدغه های شغلی پرستاران (12 خرده آزمون، 4 مرحله اصلی و نمره کل) بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی شیفت کاری تفاوت وجود دارد.
5-3-2-5-1 متغیر شیفت کاری
با توجه به نتایج جدول شماره (4-24) بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی شیفت کاری (روز ثابت، شب ثابت و متغیر (چرخشی)) در مراحل اصلی و نمره کلی هیچ کدام از آزمونها معنادار نشده است. با توجه به این یافته می‌توان اینگونه استنباط کرد که پرستاران ماهیت نوبتی بودن شغل پرستاری را پذیرفته‌اند؛ لذا این متغیر نتوانسته است در اختلاف میانگین بین نگرانیهای افراد در طبقات مختلف تاثیر بگذارند.
5-4 محدودیت های پژوهش
1.تحقیق حاضر به بررسی نگرانیهای شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است؛ لذا از تعمیم نتایج به سایر پرستاران در بیمارستانهای دیگر باید احتیاط نمود.
2.در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است، بنابراین پژوهش دارای محدودیتهای ویژه پژوهشهای پرسشنامه ای است.
3.فراوانی مشکلات اجرایی در رابطه با همکاری پرستاران موجب مشکلاتی در سرعت روند پژوهش می‌باشد.
4-نبودن ارزیابی مبتنی بر مصاحبه می‌تواند بسیاری از دغدغه های جاری در شغل پرستاری را از دید محقق مستتر گرداند.
5-وجود محدودیتهای مالی و اداری در این تحقیق مانع تحت پوشش قرار دادن همه جانبه نگرانیهای پرستاران شده است.
5-5 پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد می‌شود این پژوهش در مورد پرستاران شهرهای دیگر تکرار شود و نتایج آن مورد مقایسه قرار گیرد.
پیشنهاد می‌شود در مورد عوامل پیش بینی کننده نگرانی های شغلی در پرستاران تحقیقاتی به عمل آید.
3. پیشنهاد می‌شود برای بررسی بیشتر و دقیقتر نگرانیهای پرستاران ابزارهای‌اندازه گیری مختص این قشر ساخته شوند.
4. .پیشنهاد می‌شود برای پرستاران دوره های آموزشی بلوغ حرفه ای برگزار شود و تاثیر این دوره ها بر نگرانیهای شغلی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

جستجو در سایت ما :