پایان نامه رایگان درباره روش آلفای کرونباخ و آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

برای نمره گذاری این پرسشنامه، نمره هر سوال در وزن آن ضرب شده و سپس جمع وزنی هر مرحله و هر زیر مرحله جداگانه مشخص می‌شود و برای بدست آوردن میانگین هر زیر مرحله این جمع وزنی تقسیم بر عدد5 می‌شودکه تعداد سوالات هر زیر مرحله است و برای بدست آوردن میانگین هر مرحله جمع وزنی تقسیم بر عدد 15 می‌شود که تعداد سوالات هر مرحله است. و سپس رتبه درصدی فرد در هر قسمت مشخص می‌شود که دغدغه‌های فرد را با گروه همسال وی می‌سنجد. و در نهایت تعداد سوالاتی در هر بخش و مرحله که پاسخ فرد به آنها نگرانی زیاد و خیلی زیاد است مشخص شده و نگرانی فرد را در این مراحل نشان می‌دهد. زمان لازم برای پرکردن پرسشنامه 10 تا 15 دقیقه است .
جدول(9-3) بخشهای مختلف پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان
مرحله کشف شغلی ماده‌های 1تا15
تبلور سوال 1 تا 5
مشخص سازی سوال6 تا 10
اجرا سوال 11 تا 15
مرحله ایجاد یا وارد کارشدن ماده‌های 16 تا 30
تثبیت سوال 16 تا 20
تحکیم سوال 21 تا 25
پیشرفت سوال 26 تا 30
مرحله بقاء ماده‌های 31 تا 45
نگهداشتن سوال 31 تا 35
بروز رسانی سوال 36 تا 40

جستجو در سایت ما :


نوآوری سوال 41 تا 45
مرحله قطع همکاری ماده‌های 46 تا 60
کاهش سرعت کار سوال 46 تا50
طرح ریزی بازنشستگی سوال 51 تا 55
زندگی بازنشستگی سوال56 تا 60
تغییر شغلی سوال 61
ویژگی‌های روان سنجی دغدغه‌های شغلی: درفرم اولیه این پرسشنامه ضرایب آلفا 80/0 و 90/0 برای مرحله و زیرمرحله به دست آمد. در فرم کنونی اطلاعات پایایی براساس ضرایب آلفا (همسانی درونی) هستند که فقط مقیاس قطع همکاری آلفای کمتر از 81/0 دارد اغلب ضرایب مراحل فرعی 80/0 هستند و برای دیگر گروهها 90/0 است. سوپر (1988)در پژوهش خود بروی 373 نفر ضرایب آلفای این پرسشنامه را از 92/0 تا 93/0 برای مراحل اصلی و از 76/0 تا 95/0 برای مراحل فرعی بدست آورد. ضمنا در پژوهشی که هفت شایجانی (1388) بر روی معلمان سه دوره شهر اصفهان این پرسشنامه را هنجاریابی کرد ضریب پایایی مراحل و زیر مراحل پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان از دو روش همسانی درونی سوالات و باز آزمایی ، بالا بدست آمده است و تمامی سوالات رابطه مثبتی با کل پرسشنامه دارشته اند . بنابراین تغییر یا اصلاح هیچ سوالی از پرسشنامه ضرورت نداشت. ضریب پایایی نیز از 69/0 تا 86/0 بوده است . از دو پرسشنامه نگرانی انتخاب شغل و درماندگی انتخاب شغل برای بررسی روایی همزمان استفاده شد ضریب روایی همزمان با هر دو مقیاس معنادار در سطح 01/0 می باشد. ، همچنین در این تحقیق پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول (3-7) نتایج آن آورده شده است.
جدول(10-3) نتایج آلفای کرونباخ مراحل و نمره کل پرسشنامه دغدغه های شغلی