پایان نامه رایگان درباره سطح تحصیلات، سطح معنی داری، انحراف معیار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

براساس یافته ها 64% از بیماران در هر گروه مذکر و 36% از بیماران در هر گروه مونث بودند و نتایج آزمون مجذور کای نشان داد که بین سه گروه از نظر جنسیت اختلاف معناداری وجود ندارد و همسان میباشند(جدول 4-2).
جدول 4-2. جدول توافقی بیماران براساس جنسیت و نوع گروه آزمایش
جنسیت
گروه
کل
P
Value
پیروکسیکام
املا
پلاسبو
مذکر
تعداد
16
16
16
48
999/0
درصد
64%
64%
64%
64%
مونث
تعداد
9
9
9
27
درصد
36%
36%
36%
36%
کل
تعداد
25
25
25
100
درصد
100%
100%
100%
100%
4-1-3. مقایسه بیماران براساس سطح تحصیلات و نوع گروه آزمایش
براساس یافته ها 3/81% از بیماران بی سواد، 7/6% از بیماران تحصیلات ابتدائی تا راهنمائی ، 8% از بیماران تحصیلات متوسطه تا دیپلم و 4% از بیماران تحصیلات دانشگاهی داشتند و نتایج آزمون مجذور کای نشان داد که بین سه گروه از نظر سطح تحصیلات اختلاف معناداری وجود ندارد و همسان میباشند(جدول 4-3).
جدول 4-3. جدول توافقی بیماران براساس سطح تحصیلات و نوع گروه آزمایش
سطح تحصیلات
گروه
کل
P
Value
پیروکسیکام
املا
پلاسبو
بی سواد
تعداد
21
19
21
61
999/0
درصد
84%
76%
84%
3/81%
ابتدائی-راهنمائی
تعداد
1
3
1
5
درصد
4%
12%
4%
7/6%
متوسطه-دیپلم
تعداد
2
2
2
6
درصد
8%
8%
8%
8%
دانشگاهی
تعداد
1
1
1
3
درصد
4%
4%
4%
4%
کل
تعداد
25
25
25
100
درصد
100%
100%
100%
100%
4-1-4. مقایسه بیماران براساس عمر فیستول و نوع گروه آزمایش
براساس یافته ها 3/9% از بیماران عمر فیستول زیر 1 سال، 7/34% از بیماران عمر فیستول بین 1 تا 3 سال و 56% از بیماران عمر فیستول 3 سال یا بیشتر داشتند و نتایج آزمون مجذور کای نشان داد که بین سه گروه از نظر عمر فیستول اختلاف معناداری وجود ندارد و همسان میباشند(جدول 4-4).
جدول 4-4. جدول توافقی بیماران براساس عمر فیستول و نوع گروه آزمایش
عمر فیستول
گروه
کل
P
Value
پیروکسیکام
املا
پلاسبو
زیر 1 سال
تعداد
3
2
2
7
999/0
درصد
12%
8%
8%
3/9%
1 تا 3 سال
تعداد
8
9
9
26
درصد
32%
36%
36%
7/34%
3 سال و بیشتر
تعداد
14
14
14
42
درصد
56%
56%
56%
56%
کل
تعداد
25
25
25
100
درصد
100%
100%
100%
100%
4-2. مقایسه میزان درد بیماران قبل و بعد از مداخله به تفکیک گروه های مورد آزمایش
در جدول زیر(جدول 4-5) میانگین ، انحراف معیار، میانه و دامنه میان چارکی میزان درد قبل و بعد از مداخله براساس گروه مورد آزمایش مقایسه و میزان کاهش (تغییرات شدت درد) در سه گروه با یکدیگر مقایسه شده است.
جدول 4-5. جدول مقایسه میزان درد بیماران قبل و بعد از مداخله به تفکیک نوع گروه آزمایش
معیار
گروه
پیروکسیکام
املا
پلاسبو
قبل
بعد
کاهش
قبل
بعد
کاهش
قبل
بعد
کاهش
میانگین
28/4
88/2
40/1
84/3
36/1
48/2
92/3
16/3
76/0
میانه
5
2
1
4
1
3
4
3
0
انحراف معیار
93/1
39/2
18/2
65/1
22/1
58/1
14/2
25/2
71/1
دامنه میان چارکی
5/2
4
2
5/2
5/1
2
5/2
5/3
1
4-2-1. مقایسه کلی شدت درد ، قبل و بعد از مداخله (بدون توجه به گروه مورد آزمایش)
براساس نتایچ آزمون رتبه ای – علامتی ویلکاکسون1 ، به طور کلی بین میانه شدت درد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود دارد. (Z= -5/762 P0/001)
1.Wilcoxon Signed Ranks Test
4-2-2. مقایسه کلی کاهش شدت درد ، در گروه های آزمایشی A ،B وC
براساس آزمون کروسکال- والیس 1، بین میانه شدت درد در سه گروه A ،B وC تفاوت معنی داری وجود دارد ) =17/130 df =2 P0/001 X2 (.
4-2-3. مقایسه دو به دوی گروه های آزمایشی از نظر شدت درد
براساس آزمون من – ویتنی2، بین میانه کاهش شدت درد در گروه های A وB تحت سطح معنی داری 017/0 ، تفاوت معنی داری وجود دارد. (Z= -2/509 P=0/012)
بطوریکه میانه کاهش شدت درد در گروه B به وضوح بیشتر از گروه A بوده است.
در ضمن براساس آزمون من – ویتنی، بین میانه کاهش شدت درد در گروه های A وC تحت سطح معنی داری 017/0 ، تفاوت معنی داری وجود ندارد. (Z= -1/570 P=0/116)
با وجود این میانه کاهش شدت درد در گروه A از گروه C بیشتر بوده است.
سرانجام براساس آزمون من – ویتنی، بین میانه کاهش شدت درد در گروه های B وC تحت سطح معنی داری 017/0 ، تفاوت معنی داری وجود دارد. (Z= -4/093 P0/001)
بطوریکه میانه کاهش شدت درد در گروه B به وضوح بیشتر از گروه C بوده است.
4-3. مقایسه میزان بروز عوارض جانبی احتمالی کوتاه مدت داروها
براساس نتایج ، تنها در 4 نفر (16%) از بیماران گروه B که از داروی املا استفاده کرده بودند عارضه سفید شدگی، رخ داده بود و در بقیه افراد این گروه و دو گروه دیگر هیچگونه عارضه ای دیده نشد.
1.Kruskal-Wallis Test
2.Mann-Whitney Test
بحث، نتیجه‌گیری و
پیشنهادها
در این فصل یافتههای به دست آمده مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد وبا نتایج سایر مطالعات مقایسه خواهند شد. سپس نتیجه گیری نهایی، کاربرد در پرستاری و پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی ارائه خواهد شد.
هر چند مطالعات انجام شده اختصاصی در زمینه درد ناشی از کانولاسیون فیستول بیماران همودیالیزی محدود می باشد ولی مطالعات زیادی در راستای تأثیر روش های دارویی و غیردارویی بر شدت درد بیماران هنگام وارد کردن سوزن به داخل عروق انجام شده است. این مطالعه نیز در این راستا و با هدف تعیین تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران دیالیزی انجام شد.
5-1.فاکتورهای دموگرافیک
در این مطالعه، به منظور حذف اثر متغیر های سن، جنس ، سطح تحصیلات و عمر فیستول برشدت درد، کلیه بیماران در سه گروه مورد مطالعه از نظر این متغیر ها به وسیله تصادفی سازی با استفاده از روش بلوک بندی طبقه ای (بدین صورت که بیماران به جهت متغیر های فوق الذکر طبقه بندی شدند و در هر طبقه براساس جدول اعداد تصادفی و بلوک های شش تائی به سه گروه اختصاص یافتند) یکسان سازی شدند .
براساس یافته‌های این پژوهش بیشتر بیماران در محدوده سنی بالای 50 سال قرار داشتند. در مطالعه عسگری و همکاران(1392) میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 46/52 سال بود[59]. وثوقی (1388) میانگین سنی افراد مورد مطالعه را 05/55 سال بیان کرد[67]. همسو با نتایج مطالعه حاضر، در پژوهش نبئی و همکاران(2001) میانگین سنی بیماران 37/50 بود[68]. نظر به اینکه شایع ترین عللی که موجب بروز بیماری کلیه مرحله انتهایی می شوند دیابت و هیپرتانسیون می باشند و شیوع این بیماری ها با افزایش سن بیش تر می شود[69]، لذا به همین دلیل شیوع نارسایی مزمن کلیه با بالا رفتن سن افزایش یافته و اکثر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در سنین بالاتری هستند. لذا میانگین سنی بالای افراد مورد پژوهش توجیه پذیر است.
نتایج مطالعه حاضر در مورد جنسیت بیماران نشان داد که، اکثریت بیماران در هر گروه را افراد مذکر تشکیل داده بودند. در تحقیقی که وانلون1 و همکاران در زمینه عوارض و درد دو تکنیک وارد کردن سوزن های همودیالیز بر روی 145 بیمار انجام دادند تعداد بیماران مرد مورد مطالعه 63% و بیماران زن مورد مطالعه 37% بودند[70]. همچنین در مطالعه عسگری و همکاران (1392) نیز 70% از بیماران را افراد مذکر و 30% از بیماران را افراد مونث تشکیل داده بودند[59]. همان طور که ملاحظه می شود در مطالعات مرتبط دیگر نیز همانند این مطالعه تعداد بیماران مرد همودیالیزی بیش تر از زنان می باشد. علت بیش تر بودن بیماران مرد همودیالیزی نسبت به بیماران زن دلایل مختلفی دارد. منفرد و هم کاران ( 1382 ) در مطالعه ای که به بررسی علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران همودیالیزی استان گیلان پرداختند، شایع ترین عامل نارسایی کلیه در بیماران همودیالیزی را فشار خون بالا بیان کردند[71]. مطالعه نوبلات2 و همکاران (2004) نشان داد که شیوع نارسایی کلیه به دنبال فشار خون بالا در مردان بستری در بخش های ویژه بیش تر از زنان بود[72]، لذا با توجه به عوامل مؤثر در بروز نارسایی مزمن کلیه و مطالعات انجام شده در این زمینه ، بیش تر بودن تعداد بیماران مرد همودیالیزی در پژوهش حاضر قابل توجیه می باشد.
5-2.تاثیر مداخله بر شدت درد کانولاسیون فیستول
در ارتباط با درد کانولاسیون فیستول نتایج پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری بین میانه کاهش شدت درد قبل و بعد از مداخله (بدون توجه به گروه مورد مطالعه) تفاوت معنی داری وجود دارد، بدین معنی که مداخله جهت کاهش درد در سه گروه اثر بخش بوده است.
همچنین یافته ها حاکی از این بود که تفاوت بین میانه شدت درد در سه گروه نیز معنی دار می باشد، که با مقایسه دو به دوی گروه ها با یکدیگر مشخص شد که، میانه کاهش شدت درد در گروه املا به وضوح بیشتر از دو گروه پیروکسیکام و پلاسبو بوده و این تفاوت معنی دار می باشد و در مورد مقایسه گروه پیروکسیکام و پلاسبو نیز مشخص شد که میانه کاهش شدت درد در گروه پیروکسیکام به مراتب بیشتر از گروه پلاسبو می باشد ولی این مقدار در سطح معنی داری نبود، و بر این اساس فرضیه پژوهش تایید شد.
1.Van Loon 2.Noblat
در ارتباط با مقایسه تاثیر پماد املا و پیروکسیکام در مقایسه با پلاسبو تحقیقات مشابهی انجام شده که نمونه هایی از آن را در اینجا آورده ایم.
در راستا مطالعه حاضر، دیوتا1 و همکاران (2003) در یک کارازمایی بالینی به این نتیجه رسیدند که پماد املا درد زمان رگ گیری را به نسبت پماد پیروکسیکام به طور معنی داری بیشتر کاهش داده است[53]. آگاروال 2 و همکاران (2007) نیز در پژوهش خود کاهش 63% شدت درد ناشی از رگ گیری در گروه املا نسبت به گروه پلاسبو( پچ وازلین ) و همچنین کاهش 52% شدت درد در گروه پچ دیکلوفناک را نسبت به پلاسبو به دست آوردند [60]. مور3 و همکاران (1998) در یک مطالعه مروری به این نتیجه رسیدند که داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی موضعی از جمله داروی پیروکسیکام به طور معنی داری نسبت به پلاسبو در درمان دردهای حاد موثر است[57]. همچنین در پژوهش خلیلی و همکاران(1391) نتایج نشان داد که میزان درد ناشی از رگ گیری با استفاده از پماد املا به طور معنی داری کمتر از شدت درد رگ گیری با پماد وازلین است[48]. یافته های حاصل از مطالعه نوری شادکام و همکاران(1387) نشان داد که نمره درد تعدیلی رفتاری و طول مدت گریه کردن کودکانی که جهت واکسیناسیون ثلاث مراجعه کرده بودند د]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *