پایان نامه رایگان درباره نیروی کشش، اندازه گیری، عوامل موثر