پایان نامه رایگان درباره وضعیت استخدام و معنادار بودن

دانلود پایان نامه

بین دغدغه های شغلی پرستاران (4 مرحله اصلی و نمره کل) بر حسب شیفت کاری تفاوت وجود دارد.


5-3 بحث در یافته ها
5-3-1 بحث در مورد سوالات تحقیق
5-3-1-1 سوال اول مبنی براینکه آیا بین دغدغه های شغلی پرستاران (4 مرحله اصلی و نمره کل) بر حسب جنسیت، سن، تحصیلات، تأهل و درآمد تفاوت وجود دارد، بررسی شد.
5-3-1-1-1 متغیر جنسیت
با توجه به نتایج جدول ( 4- 12)هیچ کدام ازمراحل اصلی و نمره کلی افراد بر اساس جنسیت معنادار نشده است. با توجه به این نتیجه در ذهن محقق این سوال مطرح شد که آیا بین متغیر جنسیت و نگرانی شغلی در بین پرستاران رابطه وجود دارد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال روش همبستگی استفاده شد که نتیجه آن حاکی از این بود که رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد (75/0 Sig=). می‌توان اینگونه استنباط کرد که پرستاران در هر دوجنس نگرانیهای مشابهی دارند و عامل جنسیت نمی‌تواند وجه تمایزی برای این نگرانیها باشد. محقق برای بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی این یافته با یافته های دیگر نتوانست تحقیقاتی را پیدا کند.لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت با توجه به اینکه تامین هزینه ها ی زندگی در این دوران بر دوش هر دو جنس مرد و زن است و دیگر مانند قدیم که تامین مخارج زندگی تنها بر عهده مردان بود ، نیست و زنان به نوعی عهده دار درآمدهای زندگی هستند .پس تفاوت واضحی بین دغدغه های این متغییر نیست
5-3-1-1-2 متغیر سن
با توجه به نتایج جدول شماره (4-13) بر اساس متغیر سن در مرحله بقا (001/0 P=) و نمره کلی (024/0 P=) معنادار شده‌اند. با ‌اندک دقتی در مورد نوع نگرانیها متوجه خواهیم شد که همه این متغیرها مربوط به مرحله دوم (ایجاد) به بعد می‌باشند. با توجه به ویژگیهای این دوره ها که مهمترین نکته در آنها جایگزین کردن ترجیحات شغلی واقعی به جای ترجیحات شغلی رویایی می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر سن بر این نگرانیها تاثیر گذار است.یعنی با بالا رفتن سن ترجیحات واقعی تری جایگزین ترجیحات رویایی می شوند.و دغدغه ها از مراحل ابتدایی کم می شود به سوی مرحله بعدی یعنی قطع همکاری می رود.
همچنان که در جدول (4-14) مشاهده می‌کنیم در مرحله بقا با توجه به معنادار شدن اختلاف میانگینهای خرده آزمونهای فوق، اختلاف میانگین طبقه های اول و سوم (01/0 P=) و طبقه های دوم و سوم (01/0 P=) معنادار شده‌اند که در اینجا هم میانگین طبقه 30-20 سالگی از دو طبقه دیگر بالاتر است (به جدول (4-3) مراجعه کنید). با این حال در نمره کلی اختلاف میانگینهای هیچ کدام از طبقات سنی معنادار نشده است.
در کل می‌توان اینگونه استنباط کرد که از میزان نگرانی های شغلی افراد با افزایش سن در مورد خرده آزمونهایی که نیاز به پختگی ایشان دارند، کاسته می‌شود. با آزمون معنادار بودن رابطه بین متغیر سن و نگرانی های شغلی (142/0- r= و 024/0 Sig=) نیز می‌توان به این استنباط رسید. ضریب منفی به معنای آن است که با افزایش سن نگرانیهای شغلی کاهش می یابد و بین این دو رابطه عکس وجود دارد
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد رگرسیون خطی و در اقتصاد

جستجو در سایت ما :


5-3-1-2 سوال دوم:
آیا بین دغدغه های شغلی پرستاران (4 مرحله اصلی و نمره کل) بر حسب وضعیت استخدام (رسمی، قراردادی و پیمانی) تفاوت وجود دارد.
5-3-1-2-1 متغیر وضعیت استخدام
بر اساس وضعیت استخدام تنها در مرحله اصلی، تنها مرحله بقا (023/0 P=) معنادار شده‌اند. همانگونه که مشاهده می‌شود متغیر وضعیت استخدام می‌تواند در هر سه مرحله اصلی اولیه دخیل باشد و در کل معنادار شدن تنها مرحله بقا ناشی از همین موضوع است. از این رو به نظر می‌رسد از آنجا که وضعیت استخدامی‌(رسمی، قراردادی و پیمانی) بر جنبه های مختلف مادی و روانشناختی افراد شاغل تاثیرگذار است می‌تواند به عنوان یک متغیر مهم در دوره های مختلف نگرانی های شغلی مطرح می‌شود.
5-3-2-3سوال سوم:
آیا بین دغدغه های شغلی پرستاران (4 مرحله اصلی و نمره کل) برحسب سابقه کار تفاوت وجود دارد.
5-3-2-3-1 متغیر سابقه کار
با توجه به نتایج جدول شماره (4-20) بر اساس سابقه کار در مرحله ایجاد (02/0 P=) و مرحله بقا (01/0 P=) و نمره کلی (045/0 P=) معنادار شده‌اند. همان گونه که مشاهده می‌شود متغیر سابقه کار (زیر 10 سال، 20-10 سال و 30-20 سال) بر خلاف متغیر وضعیت استخدام بیشتر در مراحل پایانی دخیل است.
در مرحله اصلی ایجاد تنها اختلاف میانگین افراد طبقه های با سابقه زیر 10 سال و 30-20 سال (007/0 P=) و افراد طبقه های با سابقه 20-10 سال و 30-20 سال (02/0 P=) و در مرحله اصلی بقا نیز تنها اختلاف میانگین افراد طبقه های با سابقه زیر 10 سال و 30-20 سال (003/0 P=) و افراد طبقه های با سابقه 20-10 سال و 30-20 سال (02/0 P=) معندار شده است.
همچنین در نمره کلی نیز تنها اختلاف میانگین افراد طبقه های با سابقه زیر 10 سال و 30-20 سال (01/0 P=) و افراد طبقه های با سابقه 20-10 سال و 30-20 سال (03/0 P=) معنادار شده‌اند.
با توجه به این یافته ها می‌توان چنین استنباط کرد که افراد با سابقه پایین و سابقه بالا در خرده آزمونهای فوق بیشتر درگیر هستند. همانگونه که در جدول (4-8) مشاهده می‌کنید در تما می‌خرده آزمونها و مرحله بقا و طبیعتاً در نمره کلی نگرانی های شغلی افراد زیر 10 سال از میانگین بالاتری برخوردار هستند.این به این معناست که افراد با سابقه زیر در 10 سال به علت کم تجربه گی و عدم اطمینان از ثبات کاری و نگرانی از ماندن یا نماندن در این شغل دغدغه بیشتری در این مرحله دارند.همچنین در مراحل آخر کار ، فرد به نوعی در زمینه نو آوری و بروز رسانی در زمینه کاری انگیزه کمتری دارد. وکمتر به دنبال ایده ها و افکار نو هستند .و بیشتر درگیر دوران بعد از بازنشستگی و مشکلات مربوط به آن دوره هستند.