پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل، بیماران همودیالیزی، کیفیت زندگی