پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل، بیماران همودیالیزی، کیفیت زندگی

نوامبر 30, 2018 0 Comments

تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از اشکال و ترکیبات مختلف دارویی در مقایسه با پماد املا، به منظور مهار حس درد در اقدامات دردناک پزشکی انجام شده است که به سه مورد از آنها اشاره می کنیم.
همسو با مطالعه حاضر، سیلک 5و همکاران(2011) نشان دادند که پماد املا به طور معنی داری نسبت به اسپری ویپوکلانت و پلاسبو درد کانولاسیون بیماران همودیالیزی را بیشتر کاهش داده است[47].
1.Dutta 2.Agarwal
3.Moore 4. Fasil 5. Çelik
در سال 2002 گالینکین1 و همکاران با مقایسه استفاده از سیستم لیدوکائین یونتوفروزیس با پماد املا در کاهش درد رگ گیری در کودکان به این نتیجه رسیدند که، هر دو روش کاهش دردی برابر با یکدیگر ایجاد می نمایند با این تفاوت که در همه ی افراد از سیستم لیدوکائین یونتوفروزیس به علت جریان الکتریسیته نمی توان استفاده کرد[61]. از سوی دیگر عسگری و همکاران(1392) در یک کارازمایی بالینی به منظور بررسی “تأثیر اسپری لیدوکائین بر شدت درد حین وارد نمودن سوزن های عروقی در بیماران همودیالیزی” دریافتند که میانگین شدت درد در گروه اسپری لیدوکائین به گروه اسپری پلاسبو تفاوت معنی داری دارد[59].
پماد املا با روش های غیر دارویی کنترل درد های حاد نیز مقایسه شده است ، در این رابطه پژوهش نیک فرید و همکاران(1389) به منظور بررسی مقایسه ای دو روش استفاده از یخ و پماد املا در کاهش درد ناشی از رگ گیری کودکان به این نتیجه رسیدند که گروه پماد املا نسبت به دو گروه یخ و کنترل، کاهش درد بیشتری را ایجاد کرده است[62]. همچنین پور موحد و همکاران (1386) در یک کارازمایی بالینی با مقایسه دو روش موسیقی و کرم بی حسی املا دریافتند که در گروه املا کاهش درد بطور واضح و کاملا معنی دار از گروه موسیقی و شاهد بیشتر است وتفاوت معنی داری بین گروه موسیقی و شاهد وجود نداشت[63].
5-3. عوارض جانبی داروها
در ارتباط با عوارض ناشی از دارو ها نتایج نشان داد که تنها در تعدادی از بیماران گروه املا سفید شدگی رخ داد و در سایر افراد گروه املا، گروه پیروکسیکام و پلاسبو هیچگونه عارضه ای رخ نداده است.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعات دیگر همخوانی دارد، بدین صورت که در مطالعه خلیلی و همکاران(1391) در گروه املا در 20% از بیماران سفید شدگی دیده شد و در گروه پلاسبو عارضه ای مشاهده نشد[48]. همچنین در مطالعه دیوتا و همکاران (2003) بیشترین درصد عوارض جانبی کوتاه مدت (یک ساعت اول) را در گروه پماد املا سفید شدگی مشاهده و در گروه پیروکسیکام عارضه ای مشاهده نکردند[53].
1.Galinkin
آگاروال و همکاران(2007) در مطالعه خود دریافتند که بیشترین درصد عوارض جانبی (یک ساعت اول) در گروه املا را سفید شدگی به خود اختصاص داده است و در گروه پچ دیکلوفناک عارضه ای مشاهده نشد[60].
علت سفید شدگی پوست در اثر استفاده از پماد املا را تاثیر این دارو بر روی عروق (انقباض عروقی) ذکر کرده اند و همچنین گفته شده است که این عارضه به طور موقت ایجاد و رفع می گردد[49].
در مورد داروی پیروکسیکام نه تنها عارضه ای در یک ساعت اول پس از استفاده دیده نشده است، بلکه تعدادی از مطالعات استفاده از این دارو را به عنوان عاملی برای جلوگیری و درمان فلبیت متعاقب رگ گیری ذکر کرده اند، در این راستا حاجی حسینی و همکاران (1386) در پژوهش خود دریافتند که پیروکسیکام به طور معناداری سبب کاهش فلبیت نسبت به گروه کمپرس گرم و گروه کنترل می شود[73]. برکویست1 و همکاران نشان دادند که ژل پیروکسیکام می تواند به طور معنی داری ترمبو فلبیت سطحی را درمان می کند[74]. همچنین پاینه جیمیس2 و همکاران (1992)، تأثیر ژل های دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی از جمله ژل موضعی پیروکسیکام را در پیشگیری از بروز فلبیت بیشتر از دارونما دانسته اند[75].
براساس این تحقیقات ژل پیروکسیکام علاوه بر کنترل درد حاد ناشی از کانولاسیون، می تواند از ایجاد مجموعه علائم درد، التهاب، قرمزی، ایندوراسیون و تورم متعاقب پروسه ی کانولاسیون پیشگیری کند.
5-4.کاربرد نتایج در حرفه پرستاری:
کاربرد در بالین :
با توجه به نتیجه پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت استفاده از داروهای ضد درد موضعی در کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول بیماران دیالیزی توصیه می شود که، نه تنها در مورد بیماران دیالیزی بلکه در مورد سایر بیماران و مراجعه کنندگان در سیستم بهداشت و درمان، که نیاز به پروسیجرهای تهاجمی نظیر رگ گیری، واکسیناسیون، جراحی های کوچک و… دارند که امکان استفاده از این روش در مورد آنها وجود دارد، استفاده از داروهای ضد درد موضعی برای آنها در دستور کار قرار گیرد.
1.Bergquist 2.Payne James
کاربرد در آموزش:
نتایج این پژوهش نشان داد که در کلاس های درس رشته پرستاری و سایر رشته های مرتبط با درمان، راهکارهای ساده ای چون استفاده از روش کار این مطالعه و موارد مشابه مورد بحث قرار گیرد، تا با ورود دانشجویان به عرصه درمان، با انجام این اقدامات اندکی از درد و رنج بیماران را بکاهند.
5-5.پیشنهادات برای تحقیقات آینده:
در راستای نتایج به دست آمده پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت استفاده از داروهای ضد درد موضعی در کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول بیماران دیالیزی، پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:
1. این پژوهش در حجم نمونه بالاتری انجام شود.
2. تاثیر استفاده از داروهای ضد درد موضعی در زمان کانولاسیون بر پارامتر هایی چون : ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن شریانی.
3. تاثیر استفاده از سایر داروهای ضد درد موضعی بر کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول.
4. تاثیر استفاده از روش های غیر دارویی بر کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول.
5. مقایسه تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول.
6. تاثیر کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول بر پذیرش درمان و کیفیت زندگی بیماران.
فهرست منابع
1.کسپر د، برانوالد ی، فیوسی ا، هاوسر س، لانگو د، جامسون ج.اصول طب داخلی هاریسون-کلیه.ترجمه دکتر محمد رضا گنجی، چاپ دوم، تهران،اندیشه رفیع،1388 :138-94.
2. ذاکری مقدم م، علی اصغر پور م.مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU ،ICU و دیالیز. تهران،انتشارات اندیشه رفیع،1388: 277-362.
3. Fresenius Medical Care. ESRD patient in 2009, Global view of ESRD Patients [homepage on the internet]. 2011 Sep. Available from: http://vision-fmc.com/? Action = show Detail&id = pag1311&lg = I.
4. Davids MR. Chronic Kidney disease-The silent epidemic.CME 2007; 25: 378-82.
5. Haghighi AN BB, D’Amico M, Locatelli F, Ritz E. The epidemiology of end-stage renal disease in Iran in an international perspective. Nephrol Dial Transplant 2002; 17:28-32.
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *