پایان نامه شبکه جهانی اینترنت و تعداد کارکنان شرکت

دانلود پایان نامه

جمعآوری دادهها در این تحقیق ترکیبی از روشهای کتابخانهای و میدانی است. مطالعات کتابخانه‌ای: روشهای کتابخانهای در تمامی تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق نیز محقق برای جمعآوری ادبیات و سوابق موضوع از منابع فارسی و لاتین کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز پایگاه های معتبر علمی در شبکه جهانی اینترنت استفاده و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری کرده ودر پایان کار نسبت به طبقهبندی و بهرهبرداری از آنها اقدام نموده است.
تحقیقات میدانی: روشهای میدانی به روشهایی اطلاق میگردد که محقق برای گردآوری داده ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط با واحد تحلیل (یعنی افراد در این پژوهش)، اطلاعات مورد نیاز خود را جمعآوری کند. در این روش محقق می‌تواند جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده و یا پرسشنامه ای را با توجه به مدل، فرضیات اصلی و زیر فرضیات طراحی نموده و پس از تعیین روایی و پایایی، از آن بهره برداری نماید.
1-7 جامعه آماری
مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکتهای فعال در بورس می باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000نفر می باشند.
1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن
تعداد کارکنان شرکتهای فعال در بورس 1000 شرکت می باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول زیر( کوکران) انتخاب می شود.حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل محیط زیست

1-9 ابزار گردآوری داده‌ها
در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه این تحقیق، شامل 25 سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای تحقیق را اندازه‌گیری نمود و درستی سوالات تحقیق را بررسی نمود.15 سوال مربوط به متغیرهای درآمد سرانه، بهره وری و نرخ بیکاری و 10 سوال در مورد فناوری اطلاعات می باشد.
سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده است. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت : کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم می‌باشند.
1-9-1 سنجش روایی

جستجو در سایت ما :


اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده است، لیکن برای بررسی روایی پرسشنامه مورد نظر در این تحقیق، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه استفاده شده است. از این رو ابتدا نسخه‌ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنامه سنجیده شود و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید.
1-9-2 سنجش پایایی
جهت پایایی پرسشنامه در این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین منظور تعداد 30 عدد پرسشنامه بصورت آزمایشی توسط کارکنان تکمیل گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج گردید.
1-10 قلمرو تحقیق
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات میپردازد.
1-10-2 قلمرو مکانی تحقیق :
این تحقیق در کشور ایران انجام میشود و در سطح شرکتهای فعال در بورس انجام می شود.
1-10-3 قلمرو زمانی تحقیق :
مطالعات مقدماتی این تحقیق از آبان سال 1392 شروع شد و در بهمن 1392 به پایان خواهد رسید.
1-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می‌باشد:
الف. آمار توصیفی:
مطلب مرتبط :   تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سال تحصیلی 97-98

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای دایره‌ای استفاده گردید.