پایان نامه نهادهای اجتماعی و بازیابی اطلاعات

دانلود پایان نامه

3-9 ابزار گردآوری داده ها
در پیمایشهای اجتماعی شیوههای گوناگونی برای گردآوری دادهها و اطلاعات استفاده میشود، از جمله پرسشنامه، پرسشنامه پستی، مصاحبه، مصاحبه رودررو، مصاحبه تلفنی و مشاهده. در این مطالعه برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مجموعه ای از گویه‌هاست که پاسخ دهنده با ملاحضه ی آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ، داده‌های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. سوال های پرسشنامه را نوعی محرک پاسخ می توان محسوب کرد. از طریق سوالات پرسشنامه می‌توان، دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد و به تجربیات قبلی او پی‌برد و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد آگاهی یافت(سرمد و همکاران، 1390).
در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه این تحقیق، شامل 25 سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای تحقیق را اندازه‌گیری نمود و درستی سوالات تحقیق را بررسی نمود.15 سوال مربوط به متغیرهای درآمد سرانه ، بهره وری و نرخ بیکاری و 10 سوال در مورد فناوری اطلاعات می باشد.
سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده است. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت : کاملاً مخالفم، مخالفم ، نظری ندارم ، موافقم و کاملاً موافقم می‌باشند.
3-9-1 سنجش روایی

جستجو در سایت ما :


اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده است، لیکن برای بررسی روایی پرسشنامه مورد نظر در این تحقیق، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه استفاده شده است. از این رو ابتدا نسخه ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنامه سنجیده شود و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید.
3-9-2 سنجش پایایی
جهت پایایی پرسشنامه در این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین منظور تعداد 30 عدد پرسشنامه بصورت آزمایشی توسط شرکتها تکمیل گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج گردید.
جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد . با توجه به اینکه آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها بالای 0.70 است بنابراینرسشنامه از پایایی برخوردار است.
جدول 3-1 نتایج آزمون آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی متغیرها
متغیر آلفای کرونباخ
درآمد 82%
نرخ بیکاری 75%
بهره وری 83%
مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سرمایه گذاری خصوصی و تولید ناخالص داخلی

فناوری اطلاعات 88%
3-10 تعاریف عملیاتی:
1- توسعه اقتصادی : عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.( گلیس، مالکوم،1379)
2- سرمایه گذاری : عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .
3- بازده:منظور از بازده، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است.
4- فناوری اطلاعات : همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکاردارد. تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل دادهها، فرایندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق بهکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه(جامعه آماری) فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا، زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات بین این دادهها، به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرایند دادهها هم از لحاظ مفهومی هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها وتعمیمها بر عهده دارد(خاکی، 1390).
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی: