پایداری و ارزیابی

دانلود پایان نامه
جدول1-6- ثابت دی الکتریک ودانسیته پلی آمیدها و پلی ایمیدها
ساختار پلیمر دانسیته(g/cm3) ضخامت فیلم(mµ)


PI 3589/1 61
3116/1 56
PA 1418/1 59
1396/1 57
نتیجه آنکه اتصال و الحاق گروه نفتالن به ساختار پلیآمیدها و پلیایمیدها پایداری حرارتی را بالا میبرد و باعث کاهش دمای تبدیل شیشهای شده و فرایندپذیری و پایداری حرارتی پلیمر را نسبت به ساختار صلب و سخت تغییر ناپذیر افزایش میدهند در نتیجه پلیمرهای بدست آمده دارای خواصی چون فرایند پذیری بهتر و پایداری حرارتی بالا هستند و به عنوان پلاستیکهای مهندسی کاربرد دارند.
پلیمرهای دارای قابلیت نشر پرتو با زنجیرههای اصلی محکم، در ابزارهای الکترونیکی و فوتوالکترونیکی بسیار مورد توجه علمی وصنعتی قرار گرفتهاند ]24 .[در بین این پلیمرها که تا به حال گزارش شدهاند، پلی فلورن و مشتقات آن به خاطر خواص منحصر به فردی مانند مقاومت گرمایی، فرایندپذیری آسان، بازده فتولومینسانس بالا به عنوان پلیمرهای امیدوار کنندهای پدیدار شدهاند ]24,72,73,106[. اما مسالهای که در مواجه با پلی فلورنها و مشتقات آنها مورد توجه میباشد تمایل رشتههای پلیمری به فشردگیها و تراکمهای ناخواسته، اطفاء فلورسانس و موارد ناخواسته دیگر در حین فرایند بازپخت و یا عبور جریان میباشد ]93-89[. برای غلبه بر این مشکل تدابیری اندیشیده شد. از جمله آنها میتوان الحاق گروههای باینفتیل را به عنوان دندریتهای آویزان در رشته پلیفلورن نام برد ]41,99[.
PU و همکارانش دریافتند که الحاق گروههای بای نفتیل نامسطح و پیچخورده به رشته اصلی پلیمر میتواند طول رشته مزدوج را افزایش دهد و فشردگی و تراکم رشتههای پلیمری را بهبود بخشد]77,79[. این امر باعث بهبود بازده فلورسانس میشود. پیرامون این موضوع درکاری که توسط جمعی از پژوهشگران صورت گرفت اتصال واحدهای بای نفتیل به زنجیره پلی فلورن مورد بررسی قرار گرفت ]112[.(شکل1-19)

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره رونق اقتصادی و ارزیابی کیفی

شکل 1-19- ساختار کلی پلیفلورنها
پلی فلورنهای P1-P5 ساخته شدند (شکل1-20) و خواص گرمایی، کایرالیته و TGAو Tg آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. جدول1-8 جرم ملکولی، چرخش نوری و خواص گرمایی پلیمرهای بدست آمده را نشان میدهد. در شکل 1-21 منحنی TGA پلیمرهای سنتز شده دیده میشود و در شکل 1-22 طیف 1HNMR و ساختار پلیفلورنهای P1-P5 سنتز شده نشان داده شده است.
شکل 1-20-مکانیسم سنتز کوپلیمرها
انتظار میرود رشتههای پلیمری ایجاد شده دارای مزیتهای زیر باشند.

جستجو در سایت ما :


الف) پلیفلورنهای جدید حاوی دندریتهای باینفتیل به دو دلیل 1- ازدحام فضایی 2- ساختارپیچخورده نامسطح باعث میشوند که کریستاله شدن وفشردگی زنجیرههای پلیفلورن خود به خود بهبود یابد و حالت نرمال پیدا کند در واقع ساختار حجیم باینفتیل از فشردگیها و تراکمهای ناخواسته جلوگیری میکند. ب) اتصال دندریتهای باینفتیل به زنجیره اصلی پلیفلورن به راحتی توسط آلکیله شدن گروه هیدروکسیل در واحدهای باینفتیل صورت میگیرد. ج) به دلیل حجیم بودن واحدهای باینفتیل مقادیر کمی از این واحدها نیاز است تا اهداف مورد نظر تامین گردد.
جدول1-7- خواص گرمایی و جرم ملکولی پلیفلورنها
پلیمرها Td(ºC) Tg(ºC)
P1 364 125 20/7 30/5
P2 343 107 30/3 30/2
P3 340 79 20/5 40/3
P4 347 85 50/3 60/1