پیوند دوگانه و انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه

پلی(آمید-اتر)
پلی(اتر-ایمید)

جستجو در سایت ما :


پلی(اتر-اکسازول)


در مطالعهای که توسط شنگ و همکارانش انجام شد آرامیدهای فلوئوردار که از مونومرنامتقارن 2-(4-تری فلوئورو متیل فنوکسی)ترفتالوئیل کلرید ودیآمینهای آروماتیک مختلف شکل(1-5)بدست آمده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. آرامیدهای حاصله آمورف بودند و بهراحتی در حلالهای قطبی دپروتونه حل میشدند و حل پذیری کمی در THF در دمای بالا نشان دادند. فیلمهای ایجاد شده انعطافپذیر و محکم بودند و دارای پایداری مکانیکی بالایی از جمله استحکام کششیMPA 8/82- 3/107 و مدول کششیGPA 26/2 و 95/3 بودند ]88[.

شکل1 -5-آرامید سنتز شده و گروههای آروماتیک آن
در کاری مشابه یانگ وهمکاران پلیآمیدهای فلوئور داری را سنتز کردند که ازمونومر
4,4- بیس(4-آمینو-2-تری فلوئورو متیل فنوکسی)بای فنیل (شکل 1-6) بدست آمدند. خواص اصلی این پلیمرها حلالیت بالا و رفتار گرمایی و خواص مکانیکی خوب آنها بود. این پلیمرها در THF حل شدند وP118f و P118e حتی در دیاکسان انحلالپذیر بودند و دارای استحکام کششی MPa87-120 و مدول کششی GPa3/2-5/2 و Tgs بین˚C 251 و 289 بود و مقدار ˚C Td10s491 در جو نیتروژن گزارش شد ]102[.

شکل1-6- پلیآمیدهای فلوئوردار و گروههای آروماتیک آنها

در مطالعهای دیگرHsiao و همکاران پلیآمیدهای فلوئور داری را سنتز کردند که از دیآمین 1،4– بیس(4-آمینو-2-تری فلوئورو متیل فنوکسی)نفتالن (شکل1-7) بدست آمده بودند. مونومر در طی واکنش جانشینی نوکلئوفیلی2- کلرو-5-نیترو بنزو تری فلوئورید با 1،4- دای هیدروکسی نفتالن در حضور کربنات پتاسیم در حلال دیمتیل سولفوکسید و سپس احیا توسط هیدرازین درpd/c در حلال اتانول بدست آمد. تمامی پلیآمیدهای حاصله در حلال THF حل شدند. فیلمهای بدست آمده از استحکام و انعطافپذیری خوبی برخوردار بودند و دارای استحکام کششی MPa 63-88 و مدول کششی GPa 5/1-2/2 بودند. مقدار Tgs بین ˚C228 و 256 گزارش شد و مقدار Td10s بالاتر از˚C400 در جو نیتروژن گزارش شد ]28[.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درموردخوشه بندی، الگوریتم ژنتیک، بانکداری

شکل1-7- پلیآمید وگروههای آروماتیک آن
Hsiao و chang دو نوع پلیآمیدهای شامل اتصالات اتری انعطافپذیر که از دو مونومر 5´,2´- بیس(4-آمینو فنوکسی)- ]1،´1; 4´،[1´´ ترفنیل و 5´,2´- بیس(4-آمینو-2-تری فلوئورو- متیل فنوکسی)-]1،´1; 4´،[1´´ ترفنیل سنتز شدهاند را معرفی کردند. این پلیمرها در حلالهای قطبی بدون پروتون حل شدند و پلیآمیدهای مشتق شده از دیآمینها با دو گروه تری فلوئورو متیل حتی درTHF هم حل شدند فیلمهای انعطافپذیر و مقاوم ایجاد شده دارای استحکام کششی بین MPa85-106 و مدول درونیGPa 82/1-96/2 بودند. این پلیآمیدها دارایTg بین ˚C206 و 263 و Td10( دارای مقدار بالای ˚C400 در جو خنثی و اکسنده بودند ]27[. (شکل1-8)

شکل1-8- پلیآمید شامل اتصالات اتری و گروههای آروماتیک آن

1-5- عوامل موثر بردمای تبدیل شیشه ای(tg )
Tg به عواملی مثل وزن مولکولی، شاخه‬های زنجیر، ناخالصی (مثلاً حضور مونومرهای باقیمانده) یا افزاینده‬هایی مثل نرم کننده‬ها، انعطاف پذیریِ زنجیر پلیمری، ساختار مولکولی (آثار فضایی) و شبکه‬ای شدن بستگی دارد. در پلیمرهای متقارن، طبیعت شیمیایی زنجیر پلیمری یک فاکتور مهم درکاهش انعطاف پذیری زنجیر پلیمری و افزایش Tg است. هر چه انعطاف پذیری بیشتر باشد یعنی پیچش و تحرک زنجیرها راحت‬تر باشد، Tgپایینتر است مثلاً پلی(دی متیل سیلوکسان)، Tg پایینتری نسبت به پلی اتیلن و یا پلی اتیلن اکساید دارد، زیرا پیوندهای Si-O، توانایی تحرک پیچشی بیشتری دارند. زنجیرهای خطی نسبت به زنجیرهای شاخه‏دار درصد بلوری شدن بیشتری دارند و به همین دلیل Tg آنها بالاتر می‏باشد. هر چه تعداد گروه‏های عاملی قطبی نیز بیشتر باشد، Tg بیشتر می‏شود. به عنوان مثال پلی آمیدها دارای پیوند دوگانه‏ی قطبی هستند که در پلی اترها وجود ندارد و به همین دلیل Tg پلی آمیدها از پلی اترها بالاتر می‏باشد [1].
شکل1-9- انعطاف پذیری پلی(دی متیل سیلوکسان ) که باعث کاهش مقدار عددی tg می شود