کارآمدی و پایداری

دانلود پایان نامه

P5 291 88 90/2 30/1
PF 336 – 60/5 20/3

پلیمرهای بدستآمده دارای مقاومت گرمایی خوب و حلالیت بالا در حلالهای متداول آلی هستند. اتصال گروههای باینفتیل به زنجیره اصلی پلیمر بازده نشر و پایداری اکسایشی گرمایی کوپلیمرها را افزایش میدهد. این نتایج نشان داد که اتصال باینفتیل نامسطح و پیچخورده و در پی آن ممانعت فضایی زنجیرهها میتواند به طور کارآمدی در متوقف شدن تاشدگیها و تراکمهای ناخواسته درون ملکولی موثر باشد بعلاوه وجود حلقههای باینفتیل باعث میشود کایرالیته به تمام زنجیره پلیفلورن منتقل شود.

شکل1-21- منحنی TGA پلیفلورنها
سرعت گرمادهی: min /K °10 و بازه دمایی: ˚C 600-25

شکل1-22-طیف 1HNMR وساختار پلیفلورنهای P1-P5
1-12- هدف پژوهش جاری:
دراین طرح تحقیقاتی سعی براین است که پلیآمید اترهایی کاملاً آروماتیک با بهینهسازی در ساختار شیمیایی آنها سنتز شود. در این مسیر تلاش بر اینست با طراحی مونومر جدید 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل(شکل 1-22) حاوی گروههای حجیم CF3 و اتصالات اتری در پیکرهی اصلی به تهیه پلیمرهایی با خواص مطلوب اقدام شود. این واکنشهای پلیمری شدن توسط مونومر اصلی که به دسته دیآمینها و کومونومرها که شامل ایزوفتالیک اسید ، ترفتالیکاسید، 2(5-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و 2, 6- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید میباشند و به دسته دیاسیدها تعلق دارند،4 پلی آمید فلورینه کاملاً جدید سنتز خواهیم نمود.
در ادامه، پس از تایید ساختار کلیه مواد در هر مرحله از سنتز، به بررسی برخی از خصوصیات پلیمرها شامل خواص حرارتی، بلورینگی، حل پذیری و گرانروی خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   دانشگاه شهید بهشتی و آلودگی محیط زیست

شکل 1-23- 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل (مونومر تهیه شده)
فصل دوم
بخش تجربی
بخش تجربی
2-1- مواد شیمیایی

جستجو در سایت ما :


با استفاده از بتانفتول (نقطه ذوب °C121-119)، 1،1- بای-2- نفتول (نقطه ذوب °C219-217) سنتز شد طیف FT-IR ماده سنتز شده در پیوست آورده شده است. 4-کلرو-3- نیترو تری فلورئورومتیل بنزن (نقطه جوش °C109-108)، پتاسیم کربنات بدون آب، کلریدآهن ((III، N،N دیمتیلفرمآمید (DMF) خشکشده، هیدرازین مونوهیدرات، پالادیم- کربن10٪ ،اتانول، ایزوفتالیک اسید (نقطه ذوب، C° 343-341)، ترفتالیک اسید (نقطه ذوبC ° 228-227)، 2,5-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید( نقطه ذوب C°256) و 2, 6-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید( نقطه ذوب C°250-248) از شرکت شیمیایی مرک تهیه و مورد استفاده قرار گرفتند. حلالها شامل N- متیل-2-پیرولیدون (NMP)، N،N- دیمتیلفرمآمید (DMF)، N،N- دیمتیل استآمید (DMAc)، دیمتیلسولفوکسید (DMSO)، تتراهیدروفوران (THF) و پیریدین با کلسیم هیدرید تقطیر و تحت فشارِ کاهش یافته خالص شده و تحت مولکولارسیو Å4 نگهداری شدند.
2-2- دستگاهوری
مقادیر گرانروی درونی با گرانرویسنج اوبلوهد برای محلول پلیمرها در حلال DMAc با غلظت g/dl 5/0 در دمای °C30 اندازهگیری شدند. نقاط ذوب نمونهها در لوله مویین سرباز با دستگاه الکتروترمال سری MK3 9200IA بدست آمدند. طیفهای FT-IR با دستگاه طیفسنج : PERKIN ELMER RX I FT-IR ثبت شدند. برای گرفتن طـیف ترکیبات جامد از قرصهـای KBr استفاده شد. طیفـهای 1H-NMR و 13C-NMR با دسـتگاه MHZ500 در حــلال دی متـیل سولفوکسید (DMSO-d6) بدست آمدند. آنالیز گرماوزنی حرارتی (TGA) توسط دستگاه Dupont Instruments 951 انجام شد. دستگاه910 Dupont Instrumentsجهت آزمایش گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی (DSC) مورد استفاده قرار گرفت. تفرق اشعه X در دمای اتاق با دستگاه: X-Ray مدل Brunker/D8Advance با فیلتر Ni و تابش Cu/K انجام شد. آنالیزهای SEM توسط دستگاه HITACHI JAPAN F 4160گرفته شد.