۱۲۰۰۰۰۰…۴۳کیا

۱۲۰۰۰۰۰۴۳
کیا موهاوی ۸ سیلندر

۱۵۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰


۱۲۰۰۰۰۰۴۴
کیا کادانز
… ]]>

این مطلب را هم بخوانید :  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی