۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰…۱۹هیوندا

۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۱۹
هیوندا i20 و i30

۸۰۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰


]]>