۳۸کیا۳۸
کیا اپتیما

۱۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۳۹
کیا اپیروس

۱۲۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰ ]]>

این مطلب را هم بخوانید :  ۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰…۱۹هیوندا