۴۱کیا

۴۱
کیا سورنتو

۱۳۰۰۰۰۰۰
۷۵۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰


۱۲۰۰۰۰۰۴۲
کیا موهاوی ۶ سیلندر

۱۳۰۰۰۰۰۰
۷۵۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰

… ]]>

این مطلب را هم بخوانید :  تأثیر ویژگی های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی