…۶۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۱۴مزدا

… ۶۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۴ مزدا ۳ … ۷۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۵ مزدا new ]]>