…۸۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۶نیسان


۸۰۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰


۱۶
نیسان تیانا

۱۲۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰ ]]>