پایان نامه با واژه های کلیدی نقطه مرکز

3-2-3- معرفی کانال های آبیاری دشت های بیله ور و میاندربند 33
3-2-3-1- دشت بیله ور 34
3-2-3-2- دشت میاندربند 36
3-2-4- خاکشناسی منطقه 38
3-2-4-1- نفوذپذیری خاک 38
3-2-4-2-عمق لایه غیر قابل نفوذ 39
3-3- روش های اندازه گیری تلفات نشت در کانال 39
3-3-1- روش اندازه گیری صحرایی 39
3-3-1-1- روش بیلان آب 39
3-3-1-2- روش حوضچه ای 40
3-3-1-3- محاسبات تلفات نشت در روش اندازه گیری صحرایی 41
3-3-1-4- روش تعیین سرعت متوسط در کانال 42
3-3-1-5- تعیین میزان تبخیر 47
3-3-2- استفاده از روابط تجربی 48
3-3-3- استفاده از مدل های عددی 51
3-3-3-1- روش تفاضل محدود 52
3-3-3-2- روش اجزاء محدود 54
3-3-3-3- روش احجام محدود 54
3-4- نرم افزار شبیه ساز و انتخاب مدل مناسب 57
3-4-1- شبیه سازی تلفات نشت در کانال با استفاده از نرم افزار SEEP2D 59
3-5- مروری بر برنامه ریزی بیان ژن 70
3-5-1- نواع الگوریتم ژنتیک 70
3-5-2- الگوریتم ژنتیک (GA) 71
3-5-3- برنامه ریزی ژنتیک (GP) 72
3-5-4- برنامه ریزی بیان ژن (GEP) 72
3-5-4-1- مراحل اصلی در برنامه ریزی بیان ژن (GEP) 72
3-5-4-2- ویژگی های برنامه ریزی بیان ژن (GEP) 74
3-5-4-3- ساختار افراد (GEP) 75
3-5-4-4- تابع برازش 78
3-5- 5- پیش بینی ضرائب C روابط تجربی با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن 78
3-5- 5-1- تعیین تابع برازش 78
3-5- 5-2- انتخاب مجموعه ترمینال ها و توابع 79
3-5-5-3- انتخاب ساختار کروموزوم ها 80
3-5-5-4- انتخاب تابع پیوند 80
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- مقدمه 82
4-2- نشت اندازه گیری شده در روش صحرایی 82
4-2-1-محاسبه مقادیرتلفات نشت 85
4-3- شبیه سازی تلفات نشت با مدل SEEP2D 88
4-4- تخمین ضرائب c با برنامه ریزی بیان ژن 94
4- 4 -1- بیان درختی و استخراج ضرائب اصلاح شده از برنامه ریزی بیان ژن برای کانال های با عرض بیشتر از یک متر 100
4 -4 -2- بیان درختی و استخراج ضرائب اصلاح شده از برنامه ریزی بیان ژن برای کانال های با عرض کمتر از یک متر 106
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج 113
5-2- پیشنهادات 114
پیوست 116
منابع 127
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(2-1) آزمایش قانون دارسی برای جریان یک بعدی افقی………………………………………………………………………9
شکل (2-2) آزمایش قانون دارسی برای جریان یک بعدی دارای شیب ?………………………………………………….10
شکل(2-3) منشور مولفه های سرعت در قانون ریچارد……………………………………………………………………………….12
شکل (2-4) تابع فرونتال……………………………………………………………………………………………………………………………….18
شکل (2-5) تابع فرونتال در h0=0…………………………………………………………………………………………………………… 19
شکل (3-1) محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………..32
شکل(3-2) نمایی از کانال B3-2…………………………………………………………………………………………………………………35
شکل (3-3) بیلان آب در روش ورودی- خروجی ………………………………………………………………………………………39
شکل(3-4) مقطع ورودی کانال B3-1 پس از تقسیم بندی و علامتگذاری………………………………………………43
شکل(3-5)مقطع ورودی2-3B (الف)-مقطع خروجی(ب)…………………………………………………………………………45
شکل (3-6) تصاویری از میکرومولینه استفاده شده…………………………………………………………………………………….46
شکل(3-7) ظرف مربوط به اندازه گیری تبخیر……………………………………………………………………………………………47
شکل(3-8) شمای تقریب به روش تفاضل محدود………………………………………………………………………………………..53
شکل(3-9) معرفی نقطه p و حجم کنترل آن…………………………………………………………………………………………….55
شکل(3-10) صفحه Conceptual Model………………………………………………………………………………………………..60
شکل(3-11) صفحه coverage setup…………………………………………………………………………………………………….60
شکل(3-12) پنجره units………………………………………………………………………………………………………………………….61
شکل(3-13) نمایی از مقطع کانال sc2 در محیط نرم افزار……………………………………………………………………..62
شکل(3-14) قسمتی از صفحه Properties Materials مدل……………………………………………………………62
شکل(3-15) a المان مثلثی و b المان مربعی………………………………………………………………………………………………63
شکل(3-16) صفحه Properties مربوط به پلیگون خاک…………………………………………………………………………64
شکل(3-17) صفحه Properties Mesh Polygon مدل……………………………………………………………………64
شکل(3-18) قسمتی از صفحه مدل در عملیات مش بندی…………………………………………………………………………65
شکل(3-19) مقطع کانال Sc2 پس از انجام مش بندی……………………………………………………………………………65
شکل(3-20) صفحه Properties مدل برای تعیین شرایط مرزی…………………………………………………………….67
شکل(3-21) انواع شرایط مرزی…………………………………………………………………………………………………………………..67
شکل(3-22) صفحه SEEP2D Analysis Option……………………………………………………………………………..68
شکل(3-23) قسمتی از صفحه خروجی مدل……………………………………………………………………………………………….69
شکل(3-24) چرخ رولت………………………………………… ……………………………………………………………………………………..74
شکل (3-25) بیان درختی (ET) رابطه F = sin (x) + sqrt(x2 + y )……………………………………………….75
شکل (3-26) بیان درختی (ET) رابطه 3-35…………………………………………………………………………………………….76
شکل (3-27) بیان درختی معادله 3-27………………………………………………………………………………………………………78
شکل(4-1) خطوط هم فشار در کانال PC1-SC1……………………………………………………………………………………91
شکل(4-2) خطوط هم پتانسیل در کانال PC1-SC1……………………………………………………………………………….91
شکل(4-3) خطوط جریان در کانال PC1-SC1……………………………………………………………………………………….92
شکل(4-4) خطوط گرادیان در کانال PC1-SC1……………………………………………………………………………………..92
شکل(4-5) فلوچارت مراحل انجام محاسبات………………………………………………………………………………………………..94
شکل(4-6) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه اینگهام دشت بیله ور……………………………………………….100
شکل(4-7) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه اینگهام اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف بیش از یک متر …………………………………………………………………………………………………………………………………101
شکل(4-8) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه دیویس ویلسون دشت بیله ور………………………………….102
شکل(4-9) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه دیویس ویلسون اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف بیش از یک متر……………………………………………………………………………………………………………………….102
شکل(4-10) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه موریتس دشت بیله ور…………………………………………..103
شکل(4-11) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه موریتس اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف بیش از یک متر…………………………………………………………………………………………………………………………..103
شکل(4-12) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه مورث ورث ینی دوما دشت بیله ور……………………….104
شکل(4-13) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه مورث ورث اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف بیش از یک متر…………………………………………………………………………………………………………………………..105
شکل(4-14) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه اینگهام دشت میاندربند………………………………………..107
شکل(4-15) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه اینگهام اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف کمتر از یک متر………………………………………………………………………………………………………………………….107
شکل(4-16) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه دیویس ویلسون دشت میاندربند…………………………..108
شکل(4-17) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه ویلسون اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف کمتر از یک متر………………………………………………………………………………………………………………………….108
شکل(4-18) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه موریتس دشت میاندربند………………………………………109
شکل(4-19) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه موریتس اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف کمتر از یک متر………………………………………………………………………………………………………………………….109
شکل(4-20) بیان درختی ژن های 1 و2و3 در رابطه مورث ورث ینی دوما دشت میاندربند…………………..110
شکل(4-21) مقایسه میزان نشت محاسبه شده با رابطه مورث ورث اصلاح شده و مدل GMS در کانال با عرض کف کمتر از یک متر………………………………………………………………………………………………………………………….110
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) ضرائب رابطه ون گنوختن……………………………………………………………………………………………………….17
جدول(3-1) مشخصات کلی شبکه آبیاری – زهکشی گاوشان…………………………………………………………………….34
جدول(3-2) مشخصات مکانی کانال های آبیاری بتنی اندازه گیری شده……………………………………………………37
جدول(3-3) مشخصات هندسی کانال های آبیاری بتنی اندازه گیری شده (واحد متریک)………………………..38
جدول(3-4) موقعیت نقاط اندازه گیری در روش کاهش نقاط…………………………………………………………………….42
جدول(3-5) برآورد متوسط تبخیر در اندازه گیری دشت بیله ور………………………………………………………………..48
جدول(3-6) حالتهای مختلف منفصل سازی نقطه مرکزی p………………………………………………………………………56
جدول(4-1) مشخصات مقطع ورودی کانال B3-2 در خرداد ماه……………………………………………………………….83
جدول(4-2) مشخصات مقطع خروجی کانال B3-2 در خرداد ماه……………………………………………………………..83
جدول(4-3) مشخصات مقطع ورودی کانال B3-2 در تیر ماه…………………………………………………………………….84
جدول(4-4) مشخصات مقطع خروجی کانال B3-2 در تیر ماه………………………………………………………………….84
جدول(4-5) مقادیر تلفات اندازه گیری شده در کانال های آبیاری بتنی……………………………………………………..85
جدول(4-6) مشخصات هیدرولیکی کانال ها در اندازه گیری صحرایی در مقطع]]>