منبع پایان نامه با موضوع تقسیم سود، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری

نوامبر 28, 2018 0 Comments

۱-۵)چارچوب نظری ۸
۱-۶) فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۷) حدود مطالعاتی ۱۱
۱-۷-۱) قلمرو مکانی تحقیق ۱۱
۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق ۱۱
۱-۷-۳) قلمرو موضوعی تحقیق ۱۱
۱-۸) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق ۱۲
۱ -۹) ساختار تحقیق ۱۳
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه ۱۶
۲-۲)عناصرکیفیت گزارشگری مالی ۱۶
۲-۳) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی ۱۸
۲-۴) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی ۱۸
۲-۴-۱) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان ۱۹
۲-۴-۲) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار ۲۰
۲-۵)چارچوب پیشنهادی ۲۱
۲-۶) هدف های گزارشگری مالی ۲۲
۲-۶-۱) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی ۲۲
۲-۶-۲) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری ۲۲
۲-۶-۳) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد ۲۳
۲-۶-۴ ) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی ۲۴
۲-۶-۵) فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی ۲۵
۲-۷ ) سئوالات مرتبط با ارزیابی کیفیت گزارشگری ۲۶
۲-۷-۱) استمرارسود: ۲۶
۲-۷-۲) اطلاعات تفکیکی: ۲۷
۲-۷-۳) ارزش تأیید کنندگی: ۲۷
۲-۷-۴) بموقع بودن: ۲۸
۲-۷-۵) رسیدگی پذیری: ۲۸
۲-۷-۶) کامل بودن: ۲۹
۲-۷-۷) محتوا: ۲۹
۲-۷-۸) بیطرفی: ۳۰
۲-۷-۹) مقایسه پذیری: ۳۱
۲-۷-۱۰) ثبات رویه: ۳۱
۲-۷-۱۱) شفافیت (صراحت و روشنی): ۳۲
۲-۸) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ۳۲
۲-۸-۱) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات ۳۳
۲-۸-۱-۱) مربوط بودن: ۳۳
۲-۸-۱-۲) قابل اتکا بودن: ۳۴
۲-۸-۲)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: ۳۵
۲-۸-۲-۱) قابل مقایسه بودن: ۳۵
۲-۸-۲-۲) قابل فهم بودن: ۳۶
۲-۹) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات ۳۶
۲-۱۰) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی ۳۷
۲-۱۰- ۱) بموقع بودن: ۳۷
۲-۱۰-۲) فزونی منافع برهزینه: ۳۸
۲-۱۰-۳) اهمیت: ۳۸
۲-۱۰-۴) موازنه بین خصوصیات کیفی : ۳۸
۲-۱۱) مفهوم کیفیت سود ۳۹
۲-۱۲) اهمیت ارزیابی کیفیت سود ۴۰
۲-۱۳) روش های اندازه گیری کیفیت سود ۴۱
۲-۱۳-۱) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود ۴۲
۲-۱۳-۱-۱) ثبات سود ۴۲
۲-۱۳-۱-۲) قابلیت پیش بینی ۴۳
۲-۱۳-۱-۳) تغییرپذیری ۴۴
۲-۱۳-۲) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد ۴۴
۲-۱۳-۲-۱) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود ۴۶
۲-۱۳-۲-۲) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری ۴۷
۲-۱۳-۲-۳) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ۴۹
۲-۱۳-۳)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB ۴۹
۲-۱۴) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود ۵۰
۲-۱۴-۱) سیاست تقسیم سود ۵۰
۲-۱۴-۲) اهداف سیاست تقسیم سود ۵۲
۲-۱۴-۳) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود ۵۳
۲-۱۴-۴) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود ۵۶
۲-۱۴-۴-۱) مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات: ۵۷
۲-۱۴-۴-۲) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) : ۵۸
۲-۱۴-۴-۳) مدل های رفتاری: ۶۰
۲-۱۵) پیشینه تحقیق ۶۲
۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی ۶۲
۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلی ۶۷
۲-۱۶) تاریخچه مطالعاتی ۷۴
۲-۱۷)خلاصه فصل ۷۹
فصل سوم- روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه ۸۲
۳-۲) روش تحقیق ۸۲
۳-۳( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۸۳
۳-۴) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۸۶
۳-۴-۱) متغیرهای مستقل ۸۶
۳-۴-۱-۱) کیفیت گزارشگری مالی : ۸۶
۳-۴-۱-۲) تقسیم سود : ۸۹
۳-۴-۲) متغیرهای وابسته ۸۹
۳-۴-۲-۱) کل سرمایه گذاری : ۸۹
۳-۴-۲-۲) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : ۸۹
۳-۴-۲-۳) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : ۸۹
۳-۴-۳) متغیر های کنترل ۸۹
۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات ۹۰
۳-۶)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های تحقیق ۹۰
۳-۶-۱) تحلیل رگرسیون ۹۲
۳-۶-۲) بررسی ناهمسانی واریانس ۹۳
۳-۶-۳) بررسی خود همبستگی ۹۳
۳-۷ )روش آزمون فرضیات: ۹۴
۳-۷-۱) روش آزمون فرضیه اول ۹۴
۳-۷-۲ ) روش آزمون فرضیه دوم ۹۴
۳-۷-۳ ) روش آزمون فرضیه سوم ۹۵
۳-۸)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: ۹۶
۳-۸-۱) روش داده های پانل ۹۶
۳-۸-۱-۱) روش اثراث ثابت: ۹۷
۳-۸-۱-۲) روش اثرات تصادفی: ۹۸
۳-۸-۲) آزمون چاو یا F لیمر: ۹۸
۳-۸-۳) آزمون هاسمن: ۹۹
۳-۸-۴) آزمون معنی دار بودن مدل ۱۰۰
۳-۸-۵) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق ۱۰۰
۳-۸-۶) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی ۱۰۱
۳-۸-۶-۱) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: ۱۰۱
۳-۸-۶-۲) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل: ۱۰۲
۳-۸-۶-۳) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: ۱۰۲
۳-۸-۶-۴) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: ۱۰۲
۳-۸-۷) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۱۰۳
۳-۹)خلاصه فصل: ۱۰۴
فصل چهارم – برآورد الگو و یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه ۱۰۶
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۰۶
۴-۳) آزمون های ریشه واحد ۱۰۷
۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته ۱۰۹
۴-۵) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق ۱۱۰
۴-۶) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق ۱۱۲
۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۱۱۲
۴-۷-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق ۱۱۹
۴-۸) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۲۰
۴-۸-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق ۱۲۶
۴-۹) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۱۲۶
۴-۹-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق ۱۳۲
۴-۱۰) خلاصه فصل ۱۳۳
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ ) مقدمه ۱۳۵
۵-۲) خلاصه تحقیق ۱۳۵
۵-۳) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۳۵
۵-۳-۱ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۱۳۵
۵-۳-۲ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۳۶
۵-۳-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۱۳۷
۵-۴) نتایج کلی تحقیق ۱۳۸
۵-۵) پیشنهادها ۱۴۰
۵-۵-۱) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۴۰
۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۴۱
۵-۶) محدودیت های تحقیق ۱۴۱
۵-۷) خلاصه فصل ۱۴۲
منابع و ماخذ ۱۴۳
پیوست ها ۱۴۹
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………۱۷۸
فهرست جداول
جدول صفحه
جدول (۲-۱):تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی ۷۴
جدول (۲-۲): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود ۷۵
جدول (۲-۳): تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی ۷۶
جدول (۲-۴): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود ۷۸
جدول (۳-۱): روند انتخاب نمونه ۸۴
جدول (۴-۱): تحلیل توصیفی متغیرهای به کار رفته در مدل آزمون فرضیات ۱۰۶
جدول( ۴-۲ ) : نتایج آزمون ریشهواحد دیکی- فولر تعمیم یافته متغیرها ۱۰۸
جدول( ۴-۳): آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق ۱۰۹
جدول ۴-۴: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق پس از نرمال سازی ۱۱۰
جدول (۴-۵) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق ۱۱۱
جدول( ۴- ۶): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (۴-۱) آزمون تاثیر تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری ۱۱۳
جدول (۴-۷): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (۴-۲) آزمون تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین تقسیم سود و سرمایه گذاری ۱۱۶
جدول( ۴-۸:): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل رگرسیونی(۴-۳) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته تحقیق و توسعه) ۱۲۰
جدول۴-۹: نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل رگرسیونی(۴-۴) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته مخارج سرمایه‌ای) ۱۲۳
جدول( ۴-۱۰): نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(فرصت های رشد بالا) ۱۲۷
جدول (۴-۱۱): نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(فرصتهای رشد پایین) ۱۳۰
جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات ۱۳۳
جدول( ۵-۱): نتایج حاصل از آزمون مدل (۴-۱ ) و (۴ – ۲) فرضیه اول ۱۳۶
جدول (۵-۲): نتایج حاصل از آزمون مدل (۴-۳ ) و (۴ – ۴) فرضیه دوم ۱۳۷
جدول ۵-۳ نتایج حاصل از آزمون مدل (۴-۵ ) فرضیه سوم ۱۳۸
فهرست نمودارها
نمودار صفحه
نمودار (۳-۱) مدل مفهومی ۸۵
نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۱) تحقیق ۱۱۵
نمودار(۴-۲) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۲) تحقیق ۱۱۸
نمودار(۴-۳) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۳) تحقیق ۱۲۲
نمودار(۴-۴) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۴) تحقیق ۱۲۵
نمودار (۴-۵) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۵) تحقیق (فرصت های رشد بالا ) ۱۲۹
نمودار(۴-۶) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۵) تحقیق (فرصتهای رشد پایین) ۱۳۲
چکیده
تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های ۱۲۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی ۶ ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ ( ۷۳۲ سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی ) استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *