تحقیق رایگان با موضوع مدیریت اسلامی، مدیریت اسلام، تصمیم گیری، منابع انسانی

نوامبر 28, 2018 0 Comments

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی، نهج البلاغه،حضرت علی(ع)، نظریه زمینه ای، رهبری تناسبی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- بیان مسأله ۳
۳-۱- ضرورت تحقیق ۴
۴-۱- هدف اصلی تحقیق ۶
۵-۱- سؤالات تحقیق ۶
فصل دوم : مبانی نظری ۷
۱-۲- اندیشمندان مدیریت اسلامی ۸
۲-۲- منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌…………. …۸
۳-۲- تعاریف مدیریت ۸
۴-۲- مهمترین اهداف مدیریت عبارتنداز: ۹
۵-۲- مفاهیم مدیریت ورهبری اسلامی ۱۰
۶-۲- اهداف مدیریت اسلامی…… ۱۰
۷-۲- جایگاه نهج البلاغه ۱۱
۸-۲- معرفی مالک اشتر ۱۳
۱-۸-۲- گوشه ای از زندگی مالک ۱۳
۲-۸-۲- معرفی مالک اشتر در کلام امیرالمؤمنین (ع)……………………………………………………………..۱۴
۹-۲- سابقه و کیفیت تکوین مدیریت ۱۶
۱- ۹-۲- چارلز باباژ ۱۷
۲-۹-۲- نظریه اصول گرایان (وظیفه گرایان ) ۱۷
۳-۹-۲- نظریه بوروکراسی وبر ۱۷
۴-۹-۲- نهضت روابط انسانی ۱۸
۵-۹-۲- نظریه تقویت رفتار ۱۹
۶-۹-۲- نظریه برابری ۱۹
۷-۹-۲- نظریه انتظار ۱۹
۸-۹-۲- تئوری مسیر – هدف ۱۹
۹-۹-۲- الگوی رهبری مشارکتی ۲۰
۱۰-۹-۲- مدل منطقی وعقلایی در تصمیم گیری ۲۰
۱۱-۹-۲- نظریه عقلانی محدود و رضایتمندی ۲۱
۱۲-۹-۲- ویژگی های کمال مدیریت ۲۲
۱۳-۹-۲- نظریه سیستمی ۲۲
۱-۲- نظریه پردازان مدیریت اسلامی ۲۳
۱- ۱-۲- نظریه های متقدم مدیریت اسلامی ۲۴
– ندیشه غزالی طوسی ۲۴
– اندیشه ابن خلدون ۲۵
– ابونصر فارابی(۳۳۹-۲۵۹ ه.ق) ۲۷
– ابن جماعه (۷۳۳- ۶۳۹ ه.ق) ۲۸
– ابن تیمیه ۲۹
– امام فخر رازی( ۶۰۶- ۵۳۶ ه.ق) ۳۰
– ابویوسف ۳۱
– ابن مقفع ۳۲
– -جاحظ ۳۳
– باقلانی مالکی ( متوفی ۴۰۳ ه.ق ) ۳۴
– ابوالحسن‌ ماوردی‌ ۳۵
– ابوعلی سینا ۳۶
– ابن قتیبه ۳۸
– ابن طاهر بغدادی ۳۸
۲-۱-۲- نظریه های متأخر مدیریت اسلامی ۳۹
– -نظریه رشد شهید علامه مطهری ۳۹
– رویکرد نظری اصول گرایی ۴۰
– رویکرد نظری اخلاق و ویژگی های مدیران اسلامی ۴۲
– رویکرد وظایف مدیران مسلمان ۴۳
– رویکرد تأثیر ارزش های اسلامی بر مدیریت ۴۴
فصل سوم : روش تحقیق ۴۶
۱-۳- روش تحقیق ۴۷
۲-۳- انواع طرح های تحقیق کیفی ۴۸
۳-۳- روش نظریه برخاسته از داده ها (grounded thery): ۴۸
۱-۳-۳- طرح سیستماتیک ۵۰
۲-۳-۳- طرح نوخاسته ۵۱
۳-۳-۳- -طرح سازاگرا ۵۱
۴-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۵۲
۵-۳- روایی (validity) و پایایی (Reliability) ۵۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۱-۴- مدلسازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر ۵۵
۲-۴- دلایل انتخاب عهدنامه مالک اشتر برای مدلسازی مدیریت اسلامی ۵۵
۳-۴- رویکرد نظریه برخاسته از داده ها ۵۵
۴-۴- روند اجرای پژوهش ۵۶
۵-۴- خصوصیات شخصی لازم وضروری در مدیریت اسلامی چیست؟ ۵۶
۱-۵-۴- مفهوم تقوا ۵۷
۲-۵-۴- مفهوم عدل و عدالت ۶۰
۳-۵-۴- مفهوم تدبیر ۶۲
۴-۵-۴- مفهوم شرح صدر ۶۴
– ضرورت وجود شرح صدر در مدیریت ۶۵
۶-۴- زمینه های لازم برای شکل گیری مدیریت اسلامی کدامند؟ ۶۶
۱-۶-۴- مفهوم مشروعیت ۶۷
۲-۶-۴- مقبولیت مردمی ۶۸
۷-۴- برمبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی چه وظایفی دارد؟ ۶۹
۱-۷-۴- مدیریت منابع انسانی ۷۲
۲-۷-۴- سازماندهی: ۷۴
۳-۷-۴- برنامه ریزی ۷۶
۴-۷-۴- مدیریت منابع مالی ۷۹
۵-۷-۴- مدیریت ارتباطات و اطلاعات ۸۲
– تعریف ارتباطات ۸۲
– تعریف سیستم های اطلاعاتی ۸۲
۸-۴- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟ ۸۵
۱-۸-۴- تصمیم گیری ۹۳
۹-۴- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟ ۹۶
۱- ۹-۴- عمران ۹۶
۲-۹-۴- امنیت ۹۷
۳-۹-۴- هدایت و ارشاد: ۱۰۰
۴-۹-۴- رفاه ۱۰۱
۱۰-۴- مقوله های زمینه ای تأثیر گذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟ ۱۰۳
۱-۱۰-۴- دلبستگی اعضای سازمان ۱۰۵
۲-۱۰-۴- میزان وفاداری مردم ۱۰۷
۳-۱۰-۴- میزان جذابیت پیامد ها ۱۰۹
۴-۱۰-۴- قدرت عوامل ذی نفوذ ۱۱۰
۱۱-۴- متغیر های میانجی تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟ ۱۱۰
۱-۱۱-۴- عوامل سیاسی ۱۱۰
۲-۱۱-۴- عوامل فرهنگی ۱۱۱
۳-۱۱-۴- عوامل طبیعی ۱۱۲
۴-۱۱-۴- عوامل اقتصادی ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۲
فصل پنجم : یافته ها ونتایج ۱۱۴
۱-۵- دستاوردهای پژوهش ۱۱۵
۱-۱-۵- فرآیند مدیریت علوی ۱۱۵
– ویژگیهای لازم مدیر در مدیریت علوی…………………………………………………………..۱۱۵
– مقوله های زمینه ای مؤثر بر مدیریت علوی……………………………………………………………………..۱۱۷
– راهبردهای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………………………۱۱۸
– مقوله ی هسته ای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………….۱۱۸
– پیامدهای مدیریت علوی………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
– متغیرهای میانجی مؤثر بر مدیریت علوی…………………………………………………………………………….۱۲۰
۲-۱-۵- فرایند تصمیم گیری علوی ۱۲۴
۳-۱-۵- الگوی رهبری تناسبی ۱۲۷
۴-۱-۵- عوامل قدرت و نفوذ به عنوان عوامل مؤثر بررهبری ۱۲۹
۲-۵- نتیجه گیری ۱۳۰
۳-۵- پیشنهاها ۱۳۱
۴-۵- قلمرو و محدودیت های تحقیق ۱۳۲
فهرست منابع ۱۳۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۱-۳) : مقایسه ویژگی های روش های کیفی و کمی(خاکی،همان،۱۳۴) ۴۷
جدول۱-۴ : خصوصیات شخصی لازم درمدیریت اسلامی(مقوله تقوا) ۵۶
جدول ۲-۴ : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله عدالت) ۵۹
جدول ۳-۴:خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله تدبیر) ۶۱
جدول ۴-۴ : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله شرح صدر) ۶۳
جدول ۵-۴ :مقوله مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی ۶۶
جدول ۶-۴ :مقوله مدیریت منابع انسانی ۶۹
جدول۷-۴ :مقوله سازماندهی ۷۳
جدول۸-۴ : مقوله برنامه ریزی ۷۵
جدول۹-۴ : مقوله مدیریت اموال عمومی ۷۸
جدول ۱۰-۴ :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات ۸۰
جدول ۱۱-۴ :مقوله تصمیم گیری ۸۵
جدول۱۲-۴:مقوله ی عمران ۹۶
جدول۱۳ -۴: مقوله ی امنیت ۹۷
جدول ۱۴-۴ :مقوله ی هدایت و ارشاد ۹۸
جدول ۱۵-۴ :مقوله ی رفاه ۱۰۱
جدول شماره۱۶-۴: مقوله دلبستگی اعضای سازمان ۱۰۳
جدول ۱۷-۴ :مقوله ی میزان وفاداری مردم ۱۰۶
جدول ۱۸-۴ : مقوله میزان جذابیت پیامد ها ۱۰۸
جدول ۱۹-۴ :مقوله ی قدرت عوامل ذی نفوذ ۱۱۰
جدول ۲۰-۴ :مقوله ی عوامل سیاسی ۱۱۰
جدول ۲۱-۴ :مقوله ی عوامل فرهنگی ۱۱۱
جدول ۲۲-۴ :مقوله ی عوامل طبیعی ۱۱۱
جدول ۲۳-۴ :مقوله ی عوامل اقتصادی ۱۱۲
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۳: (نمودار کدگذاری محوری) ۵۰
شکل ۱-۴ : نمودار محوری تقوا ۵۸
شکل ۲-۴ : نمودار محوری عدالت ۶۱
شکل ۳-۴ : نمودار محوری تدبیر ۶۳
شکل ۴-۴ : نمودار محوری شرح صدر ۶۶
شکل ۵-۴ : نمودار محوری مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی ۶۹
شکل ۶-۴ :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی ۷۳
شکل ۷-۴: نمودار محوری سازماندهی ۷۵
شکل ۸-۴ : نمودار محوری برنامه ریزی ۷۸
شکل۹-۴ : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی ۸۰
شکل۱۰-۴ نمودار محوری فرآیند ارتباطات ۸۴
شکل ۱۱-۴:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات ۸۴
شکل ۱۲-۴: فرایند تصمیم گیری علوی ۹۵
شکل ۱۳-۴ : نمودار محوری عمران ۹۷
شکل ۱۴-۴: نمودار محوری امنیت…………………………………………………………………………………………………….۹۸
شکل۱۵-۴ :نمودار محوری هدایت و ارشاد ۱۰۰
شکل۱۶-۴: نمودار محوری رفاه………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
شکل ۱۷-۴: نمودار محوری میزان وفاداری مردم به حکومت ۱۰۸
شکل ۱-۵:فرآیند مدیریت علوی ۱۲۲
شکل ۲-۵: فرآیند تصمیم گیری علوی ۱۲۳
شکل ۳-۵:پیوستار رهبری تناسبی ۱۲۷
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زندگی اجتماعی، مدیریت و رهبری است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژی از راستی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی است.
مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست بانک ملت گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید اذعان داشت که مدیر در تشکیلات خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *