پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، مدل سازی، اندازه گیری