منابع و ماخذ پایان نامه نظام اداری، هخامنشیان، سازماندهی

دانلود پایان نامه

لازم میدانم تا بدینوسیله از زحمات بی دریغ،تلاشهای بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند جناب آقای دکتر نورمحمد افشاری در راستای انجام این پروژه در طول یک ترم گذشته تشکر وقدردانی نمایم.
اقرارنامه
اینجانب اشکان نادمی
اعلام می‌دارم که تمام فصل‌های مختلف این رساله و اجزاء مربوط به آن برای اولین باروتوسط شخص خودم انجام پذیرفته است.
برداشت ازنوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاویرپژوهشگران حقیقی یاحقوقی باذکرمأخذکامل وبه شیوه تحقیق علمی صورت گرفته است. بدیهی است درصورتیکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ / / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعاریف وکلیات
اداره 15
نظام یا سیستم 15
تاریخچه نظام اداری در جهان 15
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران 15
دوران قبل از اسلام 16
نظام اداری مادها 16
دوران هخامنشیان 16
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران 17
دوره اشکانیان 17
دوران ساسانیان 17
سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام 17
دوران امویان 17
دوران عباسیان 18
دوران تیموریان 18
دوران صفویان 18
دوران افشاریان 18
دوران قاجاری ها 18
دوران پهلوی 19
جمهوری اسلامی ایران 19
پیشینه فضاها و بناهای عمومی 19
پیشینه فضاها و بناهای عمومی در جهان 19
فوروم 20
پیاتزا 21
فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه
ساختمان توسعه فرمانداری شهر مشهد 24
معرفی شهر اقلیم 25
ویژگی های طراحی ساختمان 28
ویژگی های تاسیسات ساختمان 29
ساختمان اداری شهرداری تبریز 31
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین 34
ساختمان اداری سویس ری 38
مراحل طراحی بنا 39
فصل سوم: مبانی نظری طرح
از بلدیه تا ساختمان اداری شهر 43
ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری 45
نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری 45
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری 46
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری 46
بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری 48
برنامه کالبدی یک ساختمان اداری 48
تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی 49
الگوی ناحیه ای 49
الگوی خطی 49
الگوی شعاعی 49
الگوی حیاط مرکزی 50
فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سایت
استان ایلام 54
بررسی موقعیت شهرستان ایلام 54
وضعیت اقتصادی 54
بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام 55
آب و هوای منطقه 55
پراکندگی بارش در استان ایلام 57
دمای هوا در استان ایلام 58
میزان بارندگی 58
روزهای یخبندان 58
بادهای مسلط 58
رطوبت نسبی 59
ادبیات قومی استان 59
صنایع دستی 59
فصل پنجم: استانداردها و ریز فضاها
مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه 62
مساحت زیر بنا 62
جمعیت اداری 62
مساحت سرانه 62
مساحت سرانه زیر بنا 62
مساحت سرانه زیربنا 62
مساحت سرانه خالص زیر بنا 63
ضریب گردش طبقات تیپ 63
سهم تاسیسات از زیر بنا 63
سرانه مصرف گرما (سرما) 63
سرانه پارکینگ( سرپوشیده) 64
ضرایب گردش 64
ضریب گردش افقی 64
ضریب گردش عمودی 64
مساحت سرانه ناخالص زیربنا 65
ملاحظات برنامه ریزی 65
فضا و مصالح 66
ساختارهای سقف 67
طراحی مدولار 69
شبکه های طراحی 69
شبکه های شکل دهی عمودی 70
ستون ها 70
شبکه شکل دهی افقی 70
شبکه های اثاثیه 70
شبکه های ساختمانی و تاسیساتی 71
تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار 71
سیرکولاسیون 73
راهروها 73
پلکان ها 74
مبلمان اداری 74
وسایل و لوازم کار اداری 77
الف) موقعیت ها 77
ب) انتخاب اثاثیه 77
وسایل کار درایران 77
ملاحضات در چیدمان 78
تنظیم فضا با تغییرات 79
طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری 80
عملکرد فضائی و محدودیت ها 80
آثار عوامل طبیعی بر انسان 81
دمای محیط 81
سرو صدا 81
نور 82
نور طبیعی 82
نور مصنوعی 83
رنگ 84
بافت 86
دید های خارجی و داخلی 87
زیبا شناسی 89
فرم 89
حفاظت و امنیت 89
الف) حفاظت 89
ب) توصیه های حفاظت و ایمنی 90
اقدامات آکوستیکی 90
توصیه‌های روان شناسی محیط کار 91
ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی 93
فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طراحی
شهرایلام 96
سایت انتخاب شده 96
تحلیل سایت 97
سیرتکوین ایده 97
فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط
منابع وماخذ 115
چکیده
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمانهای اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد.
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
کاهش زمان انجام کار
جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع
فصل اول:
تعاریف وکلیات
اداره
دیر زمانی نیست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جایگاه فیزیکی و یا نوعی ساختمان شده است. این ادارات قالب فیزیکی معینی برای عملکرد خود ندارند. در این گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق می یابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاص که براساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. بدین معنی که تصمیم هایی اتحاذ می نمایند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند.
نظام یا سیستم
مجموعه ای از افراد است که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و نقش معینی را ایفا می کنند. هر نظامی در درون خود از خرده نظام هایی تشکیل می شود.
تاریخچه نظام اداری در جهان
سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راههای ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.
در چین باستان نیز با استفاده از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران
تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.
دوران قبل از اسلام
دوران پیش از اسلام دارای یک سیستم اداری بسیار ساده بوده که خود دارای مراحلی بشرح زیر است:
نظام اداری مادها
مادها در اواخر قرن هفتم(ق.م) حکومتی مقتدر با تشکیلات اداری و نظامی نیرومند و متمرکز به رهبری و فرمانروایی واحد و به شیوه استبدادی بوجود آوردند و این سیستم مقتدر تا آمدن اسکندر به ایران ادامه یافت.
دوران هخامنشیان
دولت متمرکز هخامنشی با مدیریت سیاسی برتر، تکثر پذیری بالا و به ویژه دیوان سالاری بی نظیر خود، الگو و بنیان جدیدی رادر شیوه و سازمان حکومت گری و فرمان روایی به جهان باستان عرضه داشت، آن گونه که در طول سده های بعد، نظام اداری حکومت های سلوکی، اشکانی، ساسانی، روم و حتی عباسی با پیروی و بر پایه شیوه ها و الگوهای آن برپا و پایدار گشت. در این دوره اقدامات اداری عظیم و شایسته تقدیر داشت. اقدامات اداری وی را می توان به اختصار بیان نمود:
دستگاه اداری فعال
ارتباطات سریع
رسیدگی سریع به امور از طریق ادارات مرکزی
دستگاه بازرسی بسیار منظم
مداخله نظامی سریع در صورت وقوع شورش
در زمان داریوش کشور به 20 ایالت تقسیم گردید و برای ادارات هر ایالت یک ساتراپ(استاندارد) وجود داشت. یک فرمانده قشون و یک دبیر از طرف حکومت مرکزی برای هر ایالت، تعیین می گردید. زیر نظر دبیر و ساتراپ عده ای کارمند اداری به کار مشغول بودند که وظایف اداری را اجرا می کردند و در مواقع سازمان بروکراسی ایران را تشکیل می دادند.
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران
در این دوره مرکزیت اداری ایران از بین رفت و روش ملوک الطوایفی و نیمه مستقل جانشین آن گردید. مقدونیان چون فاقد نفوذ و تکیه گاه ملی بودند برای اداره این امپراطوری وسیع ناگریز شدند اساس سازمان اداری را که در زمان داریوش پایه گذاری شده بود، ادامه دهند.
دوره اشکانیان
در این دوره که از 250 ق.م آغاز شد تا حدودی نظام اداری ایران سامان دهی شد ولی هرگز نتوانست به پای هخامنشیان برسد. اشکانیان مرکزیت سیاسی زمان هخامنشیان را از بین بردند و سیستم اداره امپراطوری را به 7 حکومت تقسیم نمودند و هر حکومت، خود چند امیرنشین داشت.
دوران ساسانیان
در این دوره درخشان تاریخ باستان ایران، اداره عمومی را چندین اداره به نام دیوان بر عهده داشتند که از هفت دیوان: ارتش، راه ها، مسکوکات، نامه ها، دادرسی، امتیازات دولتی، مالیات، اوزان و مقادیر نام برده اند. این دیوان ها با تشکیلات و سازمان های منظم و ترتیب کامل، ادرات آن دوره را تشکیل می دادند.
سیستم اداری ایران بعد از

دیدگاهتان را بنویسید