دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قصد استفاده، دانشگاه ها، شهر تهران

نوامبر 30, 2018 0 Comments

تقدیم به:
همسرم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود. و فرزندانم پوریا و حسن که نشانه لطف الهی در زندگی من هستند.
فرم شماره20
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
ایـنجانب علی ذوالفقاری دانـش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشـــــــته جامعه شناسسی که در تاریــــــخ 15/11/93 از پـــایـــان نـــامه / رســاله خود تــحت عــــنوان “عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوریا (PKU) و پیامدهای اجتماعی آن در خانواده بیماران در شهر تهران با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده‌ام بدین وسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان‌نامه /رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین تریا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان‌نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
علی ذوالفقاری
تاریخ و امضاء :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول 5
کلیات 5
1-1 مقدمه 6
1ـ2ـ بیان مسأله 6
1-3- ضرورت تحقیق 7
1-4- اهمیت تحقیق 8
1-5- اهداف تحقیق: 10
هدف اصلی: 10
اهداف فرعی: 10
1-6- فرآیند تاریخی پدیده مورد بررسی: 10
فصل دوم 12
پیشینه، مبانی و چارچوب نظری تحقیق 12
2-1- مقدمه 13
2-2- پیشینهی تحقیق 13
2-3- مبانی نظری (عوامل اجتماعی و سلامت) 13
2-3-1- نهاد (ساخت و روابط خانوادگی) 13
2-3-2-طبقهی اجتماعی 15
2-3-3- حمایت اجتماعی 17
2-3-4- استرس و اضطراب ناشی از بیماری 19
2-3-5- بیماری مزمن و مشکلات اجتماعی 20
فرضیههای تحقیق: 22
مدل تحلیلی 23
2-3-7- مفهوم پیشگیری از بیماری و انواع آن 24
2-4- مبانی نظری 27
2-4-1- امیل دورکیم 28
2-4-2- تالکوت پارسونز 29
2-4-3- ماکس وبر 31
فصل سوم 34
روش تحقیق 34
3-1- مقدمه 35
3-2- تعریف مفهومی و عملیاتی 35
3-2-1-افسردگی و غمگینی 35
3-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی 36
3-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان 37
3-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 37
3-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 38
3-2-6-مشکلات ناشی از درمان 38
3-3-ابزار جمع آوری داده ها: 39
3-4- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری: 41
3-5- پایایی ابزار اندازهگیری: 41
3-6- جامعه آماری: 43
3-7- حجم نمونه: 43
3-8- شیوهی نمونه گیری: 43
3-9- تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها: 44
3-9-1-ضریب همبستگی پیرسون: 44
3-9-2-رگرسیون چندگانه: 45
3-10-محدودیت و مشکلات تحقیق 45
3-11- خلاصه فصل 45
فصل چهارم 46
یافته های تحقیق 46
4-1- مقدمه 47
4-2- یافتههای جمعیت شناختی 47
4-2-1- جنس بیمار 47
4-2-2- سن بیمار 48
4-2-3- تحصیلات بیمار 50
4-2-4- وضع شغلی بیمار 51
4-2-5- درآمد بیمار 52
4-2-6- سن پدر 54
4-2-7- تحصیلات پدر 56
4-2-8- وضع شغل پدر 57
4-2-9- درآمد پدر 59
4-2-10- سن مادر 61
4-2-11- میزان تحصیلات مادر 62
4-2-12- وضع شغل مادر 63
4-2-13- درآمد مادر 64
4-2-14- وضعیت در حال حاضر والدین 65
4-2-15- نسبت خویشاوندی والدین 66
4-3- یافتههای توصیفی 68
4-3-1- گویههای میزان افسردگی و غمگینی 68
4-3-2- گویههای میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
4-3-3- گویههای میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
4-3-4- گویههای میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
4-3-5- گویههای میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
4-3-6- گویههای میزان مشکلات ناشی از درمان 73
4-3-7- گویههای میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74
4-4- یافته‌های تبیینی(آزمون فرضیه‌ها) 76
آزمون فرضیه‌ها 81
جنس و افسردگی و غمگینی 81
جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82
جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82
جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83
جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83
جنس و مشکلات ناشی از درمان 84
سن و افسردگی و غمگینی 85
سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85
سن واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 86
سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86
سن و مشکلات ناشی از درمان 87
سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88
قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88
قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 89
قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90
قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90
قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91
قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91
قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92
نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93
نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93
نسبت خویشاوندی والدین واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 94
نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94
نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95
نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95
نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96
تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97
تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97
تعداد فرزندان مبتلا واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 98
تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98
تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99
تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99
تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 101
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 102
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104
فصل پنجم 109
نتیجهگیری و پیشنهادات 109
5-1- مقدمه 110
5-2- نتیجهگیری بر اساس یافتههای توصیفی 110
5- 3- بحث و نتیجه گیری 113
5-4- پیشنهادات: 120
فهرست منابع: 121
پیوستها – پرسشنامه 124
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- مقایسه بیماران در کشورهای مختلف (دلیلی، 1393: 9) 9
جدول 2-1- وضعیت برخی از شاخصهای بهداشتی و اقتصادی اجتماعی در جهان 17
نمودار 2-1- مدل ارتقای سلامت و سطوح پیشگیری 26
جدول2-3- چارچوب نظری 33
جدول 3-1 36
جدول 3-2 36
جدول 3-3 37
جدول 3-4 37
جدول 3-5 38
جدول 3-6 39
جدول شماره3-7:میزان آلفا کرونباخ گویه ها 42
جدول 4-1: توزیع فراوانی و نسبی براساس جنس بیمار 47
جدول 4-2: توزیع فراوانی و نسبی براساس سن بیمار 48
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و نسبی براساس تحصیلات بیمار 50
جدول 4-4: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغلی بیمار 51
جدول 4-5 : توزیع فراوانی و نسبی براساس درآمد بیمار 52
جدول 4-6 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن پدر 54
جدول 4-7 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات پدر 56
جدول 4-8 : توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل پدر 57
جدول 4-9 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد پدر 59
جدول 4-10: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن مادر 61
جدول 4-11: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات مادر 62
جدول 4-12: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل مادر 63
جدول 4-13: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد مادر 64
جدول 4-14: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضعیت در حال حاضر والدین 65
جدول 4-15: توزیع فراوانی و نسبی براساس نسبت خویشاوندی والدین 66
جدول 4-16: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان افسردگی و غمگینی 68
جدول 4-17: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان افسردگی و غمگینی 68
جدول 4-18: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
جدول 4-19: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
جدول 4-20: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
جدول 4-21: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
جدول 4-22: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
جدول 4-23: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
جدول 4-24: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
جدول 4-25: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
جدول 4-26: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان 73
جدول 4-27: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان مشکلات ناشی از درمان 74
جدول 4-28: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74
جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 75
جدول 4-30: ماتریش همبستگی بین متغیرهای سن، میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری 76
جدول 4-31: بررسی رابطه بین جنس و افسردگی و غمگینی 81
جدول 4-32: بررسی رابطه بین جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82
جدول 4-33: بررسی رابطه بین جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82
جدول 4-34: بررسی رابطه بین جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83
جدول 4-35: بررسی رابطه بین جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83
جدول 4-36: بررسی رابطه بین جنس و مشکلات ناشی از درمان 84
جدول 4-37: بررسی رابطه بین جنس و شدت آثار و پیامدهای بیماری 84
جدول 4-38: بررسی رابطه بین سن و افسردگی و غمگینی 85
جدول 4-39: بررسی رابطه بین سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85
جدول 4-40: بررسی رابطه بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 86
جدول 4-41: بررسی رابطه بین سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86
جدول 4-42: بررسی رابطه بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 87
جدول 4-43: بررسی رابطه بین سن و مشکلات ناشی از درمان 87
جدول 4-44: بررسی رابطه بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88
جدول 4-45: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88
جدول 4-46: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی 89
جدول 4-47: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *