پایان نامه ارشد رایگان درباره رگرسیون، مورفولوژی، عوامل موثر