منبع مقاله درباره سلسله مراتب، کنترل هوشمند، نرم افزار